4

Cho hỗn hợp E gồm ba chất X, Y và ancol propylic. X, Y là hai amin kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng

Cho hỗn hợp E gồm ba chất X, Y ancol propylic. X, Y là hai amin kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng

 

Cho hỗn hợp E gồm ba chất X, Y ancol propylic. X, Y là hai amin kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng; phân tử X, Y đều có hai nhóm NH2 gốc hiđrocacbon không no; MX < MY. Khi đốt cháy hết 0,1 mol E cần vừa đủ 0,67 mol O2, thu được H2O, N2 0,42 mol CO2. Phần trăm khối lượng của Y trong E

A. 46,30%. B. 19,35%. C. 39,81%. D. 13,89%.

 

Lời giải

Cho hỗn hợp E gồm ba chất X, Y và ancol propylic. X, Y là hai amin kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng

 

Xem thêm

Polime

4 Comments

    • Nếu k=2 thì X,Y phải có công thức chung là CnH2nN2 khi cắt ra thành phần chỉ có CH2 và N2, số mol H2 phải = 0
      nếu k>2 thì số mol H2 phải <0
      Đề bài cho X, Y là amin không no nên k chỉ có thể =1

  1. làm sao có thể xác định khi nào cắt ra N2, khi nào cắt ra NH vậy ad?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *