Cho hỗn hợp E gồm ba chất X, Y và ancol propylic. X, Y là hai amin kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng

Cho hỗn hợp E gồm ba chất X, Y ancol propylic. X, Y là hai amin kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng

 

Cho hỗn hợp E gồm ba chất X, Y ancol propylic. X, Y là hai amin kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng; phân tử X, Y đều có hai nhóm NH2 gốc hiđrocacbon không no; MX < MY. Khi đốt cháy hết 0,1 mol E cần vừa đủ 0,67 mol O2, thu được H2O, N2 0,42 mol CO2. Phần trăm khối lượng của Y trong E

A. 46,30%. B. 19,35%. C. 39,81%. D. 13,89%.

 

Lời giải

Cho hỗn hợp E gồm ba chất X, Y và ancol propylic. X, Y là hai amin kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng

 

Xem thêm