0

Cho m gam hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức mạch hở Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp Z chứa hai muối và một ancol T

Cho m gam hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức mạch hở Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp Z chứa hai muối và một ancol T

 

Cho m gam hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức, mạch hở Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Z chứa hai muối và một ancol T. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 1,08 mol O2, thu được 14,84 gam Na2CO3; tổng số mol CO2 và H2O bằng 1,36 mol. Cho ancol T tác dụng với Na (dư), thoát ra 1,792 lít khí (đktc). Biết để đốt cháy hết m gam E cần vừa đủ 1,4 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y có giá trị gần nhất

A. 66%.  B. 65%. C. 71%. D. 62%.

Lời giải

Cho m gam hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức mạch hở Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp Z chứa hai muối và một ancol T

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *