0

Hỗn hợp X gồm ba hợp chất hữu cơ chỉ chứa chức este và mạch hở trong đó có một chất đa chức không no chứa một liên kết đôi C C và hai chất đơn chức

Hỗn hợp X gồm ba hợp chất hữu cơ chỉ chứa chức este và mạch hở trong đó có một chất đa chức không no chứa một liên kết đôi C C và hai chất đơn chức

 

Hỗn hợp X gồm ba hợp chất hữu cơ chỉ chứa chức este và mạch hở, trong đó có một chất đa chức, không no chứa một liên kết đôi C=C và hai chất đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần dùng 1,37 mol O2, thu được 1,19 mol CO2. Mặt khác, nếu thủy phân 0,3 mol X trong dung dịch NaOH (dư), thu được hỗn hợp Y chứa hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa hai muối. Tỉ khối của Y so với He bằng 73/6. Phần trăm khối lượng của hợp chất đơn chức có phân tử khối lớn hơn trong X là

A. 10,87%. B. 20,65%. C. 18,12%. D. 12,39%.

Lời giải

Hỗn hợp X gồm ba hợp chất hữu cơ chỉ chứa chức este và mạch hở trong đó có một chất đa chức không no chứa một liên kết đôi C C và hai chất đơn chức

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *