Hỗn hợp E gồm ba hợp chất hữu cơ chỉ chứa chức este mạch hở X là C6H6O4 có cấu tạo đối xứng Y là CnH2n2O4 và Z là CmH2m4O6

Hỗn hợp E gồm ba hợp chất hữu cơ chỉ chứa chức este mạch hở X là C6H6O4 có cấu tạo đối xứng Y là CnH2n2O4 và Z là CmH2m4O6

Hỗn hợp E gồm ba hợp chất hữu cơ chỉ chứa chức este, mạch hở, X là C6H6O4 có cấu tạo đối xứng, Y là CnH2n-2O4 và Z là CmH2m-4O6. Đốt cháy hoàn toàn m gam E (số mol X gấp 3 lần số mol Z) trong oxi vừa đủ, thu được 29,92 gam CO2. Thủy phân m gam E cần dùng 140 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch G chứa hai muối và hỗn hợp T chứa các ancol no. Cô cạn G rồi nung trong vôi tôi xút dư, thu được 4,928 lít hỗn hợp hai khí (đktc) có khối lượng mol trung bình nhỏ hơn 10. Phần trăm khối lượng của Z trong E là

A. 19,62%. B. 34,115. C. 17,43%. D. 26,88%.

Lời giải

Hỗn hợp E gồm ba hợp chất hữu cơ chỉ chứa chức este mạch hở X là C6H6O4 có cấu tạo đối xứng Y là CnH2n2O4 và Z là CmH2m4O6

 

Xem thêm