0

Cho sơ đồ phản ứng: E + NaOH → X + Y F + NaOH → X + Z

Cho sơ đồ phản ứng: E + NaOH → X + Y F + NaOH → X + Z

 

Cho sơ đồ phản ứng:

(1) E + NaOH → X + Y

(2) F + NaOH → X + Z

(3) Y + HCl → T + NaCl

Biết E, F đều là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi, E và Z có cùng số nguyên tử cacbon, ME < MF < 175. Cho các phát biểu sau:

(a) Có hai công thức cấu tạo của F thỏa mãn sơ đồ trên.

(b) Hai chất E và F có cùng công thức đơn giản nhất.

(c) Đốt chay hoàn toàn Z, thu được Na2CO3, CO2 và H2O.

(d) Từ X điều chế trực tiếp được CH3COOH.

(e) Nhiệt độ sôi của T cao hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Lời giải: E và F có số C bằng số O nên có dạng CnH2n+2-2kOn

Số chức este là 0,5n

E và F đều no, mạch hở nên k = 0,5n => CnHn+2On

ME < MF < 175 =>  E là C2H4O2 và F là C4H6O4

(3)  Y là muối natri. Mặt khác, E và Z cùng C nên:

E là HCOOCH3; X là CH3OH và Y là HCOONa

F là (COOCH3)2, Z là (COONa)2

Т là HCOOH.

(a) Sai

(b) Sai, CTĐGN của E là CH2O, của F là C2H3O2

(c) Sai, đốt Z tạo Na2CO3, CO2 (không tạo H2O).

(d) Đúng: CH3OH + CO  CH3COOH

(e) Đúng, T (HCOOH) và C2H5OH có cùng M = 46 nên axit sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *