0

Cho sơ đồ phản ứng E + NaOH → X + Y F + NaOH → X + Z

Cho sơ đồ phản ứng E + NaOH → X + Y F + NaOH → X + Z

 

Cho sơ đồ phản ứng

(1) E + NaOH → X + Y

(2) F + NaOH → X + Z

(3) X + HCl → T + NaCl.

Biết: E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxyic và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. E và Z có cùng số nguyên tử cacbon, ME < MF < 175. Cho các phát biểu sau:

(a) Có một công thức cấu tạo của F thoả mãn sơ đồ trên.

(b) Chất Z hoà tan Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

(c) Hai chất E và F có cùng công thức đơn giản nhất.

(d) Từ Y điều chế trực tiếp được CH3COOH.

(e) Nhiệt độ sôi của T thấp hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Lời giải: E và F có số C bằng số O nên có dạng CnH2n+2-2kOn

Số chức este là 0,5n

E và F đều no, mạch hở nên k = 0,5n => CnHn+2On

ME < MF < 175 =>  E là C2H4O2 và F là C4H6O4

(3)  Y là muối natri. Mặt khác, E và Z cùng C nên:

E là HCOOCH3; X là CH3OH và Y là HCOONa

F là (COOCH3)2, Z là (COONa)2

Т là HCOOH.

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Sai, CTĐGN của E là CH2O, của F là C2H3O2

(d) Đúng: CH3OH + CO  CH3COOH

(e) Sai, HCOOH có nhiệt độ sôi cao hơn C2H5OH.

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *