Cho sơ đồ phản ứng sau: 2X1+2H2O → 2X2+ X3↑ + H2↑ (đp có màng ngăn)

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Cho sơ đồ phản ứng sau:

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(1) 2X1+2H2O → 2X2+ X3↑ + H2↑ (đp có màng ngăn)

(2) X2 + Y→ X + Y1 + H2O

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(3) 2X2 + Y → X + Y2 + 2H2O.

Hai muối X, Y tương ứng là

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

     A. CaCO3, Ca(HCO3)2.    B. BaCO3, NaHSO4.         C. MgCO3, NaHCO3.       D. CaCO3, Na2CO3.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(1) 2NaCl (X1) + 2H2O → 2NaOH (X2) + Cl2 (X3↑) + H2↑ (đp có màng ngăn)

(2) NaOH (X2) + Ca(HCO3)2 (Y)→ CaCO3 (X) + NaHCO3 (Y1)+ H2O

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(3) 2NaOH (X2)  + Ca(HCO3)2 (Y) → CaCO3 (X) + Na2CO3 (Y2) + 2H2O.

=> Chọn A

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Thái Bình 

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Thái Bình và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Leave a Comment