dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Thái Bình và lời giải chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Thái Bình và lời giải chi tiết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNHĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2021-2022 BÀI KHTN – Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút; Đề gồm 04 trang.

Câu 41. Số oxi hóa của sắt trong hợp chất Fe(NO3)2 là.

     A. +3.                                B. +6.                                 C. +1.                                D. +2.

Câu 42. Kim loại nào sau đây chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Cu.                                B. Fe.                                 C. Ag.                                D. Al.

Câu 43. Polime nào sau đây có công thức (-CH2-CHCl-)n ?

     A. Poli (metyl metacrylat).                                          B. Poliacrilonitrin.

     C. Polietilen.                                                                D. Poli (vinyl clorua).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 44. Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc thường sinh ra khi SO2 không màu, mùi hắc, độc và gây ô nhiễm môi trường. Tên gọi của SO2 là.

     A. Lưu huỳnh oxit.            B. lưu huỳnh đioxit.          C. Lưu huỳnh trioxit.        D. Hiđrosunfua.

Câu 45. Saccarozơ là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát, đồ hộp hoặc pha chế thuốc. Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là

     A. 12.                                 B. 11.                                 C. 22.                                 D. 6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 46. Trong phân tử chất nào sau đây có 2 nhóm amino (NH2) và l nhóm cacboxyl (COOH) ?

     A. Axit fomic.                   B. Axit glutamic.               C. Lysin.                            D. Alanin.

Câu 47. Chất nào sau đây không tác dụng với kim loại Na ?

     A. C2H5OH.                      B. CH3COOCH3.              C. C6H5OH.                      D. CH3COOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 48. Hidroxit X là chất rắn, màu nâu đỏ, không tan trong nước nhưng dễ tan trong dung dịch axit tạo thành dung dịch muối. Chất X là

     A. Fe(OH)2.                       B. Al(OH)3.                       C. Fe(OH)3.                       D. Fe2O3.

Câu 49. Chất nào sau đây là một amin bậc hai?

     A. Etylamin.                      B. Đimetylamin.                C. Metylamin.                   D. Trimetylamin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 50. X là kim loại nhẹ nhất, được dùng nhiều trong kĩ thuật hàng không. X là

     A. Al.                                 B. Cs.                                 C. Li.                                 D. Os.

Câu 51. Hòa tan Al2O3 trong criolit nóng chảy giúp giảm nhiệt độ của Al2O3 tử 20500C xuống còn 9000C. Công thức của criolit là

     A. KAl(SO4)2.12H2O.       B. Al2O3.2H2O.                 C. Al(NO3)3.6H2O.           D. 3NaF,AlF3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 52. Trong dung dịch, ion nào sau đây oxi hóa được kim loại Cu ?

     A. Fe2+.                              B. Zn2+.                             C. Al3+.                              D. Fe3+.

Câu 53. Kim loại kiềm thổ nào sau đây không tan trong nước ở nhiệt độ thường?

     A. Mg.                               B. Ba.                                C. Sr.                                 D. Ca.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 54. Số nguyên tử cacbon trong phân tử metyl axetat là

     A. 5.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

Câu 55. Tính cứng tạm thời của nước do các muối canxi hidrocacbonat và magie hidrocacbonat gây nên. Để làm mềm nước cứng tạm thời có thể dùng hóa chất nào sau đây?

     A. NaCl.                            B. HCl.                              C. Ca(OH)2.                      D. CH3COOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 56. Kim loại Fe tác dụng với HCl trong dung dịch tạo ra H2 và chất nào sau đây?

     A. Fe(OH)2.                       B. FeO.                              C. FeCl3.                           D. FeCl2.

Câu 57. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn?

     A. Fe.                                 B. Mg.                               C. Na.                                D. Al.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 58. Axit stearic là một axit béo có nhiều trong mỡ động vật. Công thức của axit stearic là:

     A. C17H35COOH.              B. C17H33COOH.              C. C17H3COOH.               D. C15H3COOH.

Câu 59. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

     A. H2S.                              B. CH3COOH.                  C. H3PO4.                         D. HNO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 60. Kim loại Al tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây?

     A. NaCl.                            B. NaOH.                          C. H2SO4 đặc, nguội.        D. HNO3 đặc, nguội.

Câu 61. Thực hiện thí nghiệm theo các bước như sau:

Bước l: Thêm 4ml ancol isoamylic và 4ml axit axetic kết tinh và khoảng 2ml H2SO4 đặc vào ống nghiệm khô. Lắc đều.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bước 2: Đun cách thủy ống nghiệm trên trong nồi nước nóng khoảng 5 đến 10 phút ở nhiệt độ 650C đến 700C.

Bước 3: Nhấc ống nghiệm ra rồi cho hỗn hợp trong ống nghiệm vào một ống nghiệm lớn hơn chứa 10ml nước lạnh.

Cho các phát biểu sau:

(1) Tại bước 2 xảy ra phản ứng este hóa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) Sau bước 3, hỗn hợp chất lỏng tách thành hai lớp.

(3) Có thể thay nước lạnh trong ống nghiệm lớn ở bước 3 bằng dung dịch NaCl bão hòa.

(4) Sau bước 3, hỗn hợp chất lỏng thu được có mùi chuối chín.

(5) H2SO4 đặc đóng vai trò chất xúc tác và hút nước để chuyển dịch cân bằng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

     A. 4.                                   B. 2.                                   C. 5.                                   D. 3.

(Lời giải) Câu 62. Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X gồm CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1: 1) với cường độ dòng điện 5A. Sau thời gian t giờ, thu được dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 23,3 gam so với dung dịch ban đầu. Cho NaHCO3 dư vào Y, thu được 4,48 lít khí CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự bay hơi của nước. Giá trị gần nhất của t là

     A. 2,9.                                B. 2,1.                                C. 3,2.                                D. 3,5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 63. Cho hỗn hợp E gồm 3 este thuần chức, mạch hở X,Y,Z (MX < MY < Mz). Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E được hỗn hợp A gồm 2 axit đồng đẳng kế tiếp và 16 gam hỗn hợp B gồm 3 chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hỗn hợp A trong oxi dư thu được 21,28 lít CO2. Mặt khác đốt cháy hỗn hợp B thu được 26,4 gam CO2 và 14,4 gam H2O. Hỗn hợp B phản ứng với AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của Y trong E có giá trị là

     A. 24,15%                         B. 14,32%                          C. 61,52%                         D. 34,68%

Câu 64. Phát biểu nào sau đây đúng?

            A. Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            B. Tinh bột là chất rắn, dạng sợi, màu trắng, không mùi vị.

            C. Glucozơ bị thủy phân trong môi trường axit.

            D. Dung dịch saccarozơ tham gia phản ứng tráng bạc.

Câu 65. Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. 2,16.                              B. 43,20.                            C. 21,60.                            D. 4,32.

Câu 66. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp glyxin và alanin trong O2 thu được H2O, CO2 và 1,12 lít N2. Giá trị của a lả

     A. 0,1.                                B. 0,3.                                C. 0,15.                              D. 0,2.

(Lời giải) Câu 67. Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Dung dich saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

(b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

(c) Glucozơ thuộc loại monosaccarit.

(d) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.

Số phát biểu đúng là

     A. 2.                                   B. 3.                                   C. 4.                                   D. 5.

(Lời giải) Câu 68. Hỗn hợp gồm Fe, F eO, Fe2O3 và Fe3O4, hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X vào dung dịch chứa a mol HCl (lượng HCl dư 20% so với lượng phản ứng), thu được dung dich chứa 104,52 gam chất tan. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong dung dịch chứa 1,65 mol H2SO4 đặc, nóng, thu được dung dịch Y và 0,42 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho 800ml dung dịch KOH 1,5M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 32,1 gam một chất kết tủa. Giá trị của a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. 1,6.                                B. 1,8.                                C. 1,2.                                D. 1,5.

(Lời giải) Câu 69. Thủy phân hoàn toàn m gam hồn hợp A gồm 2 triglixerit mạch hở trong dung dịch KOH 28% vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được phần hơi B nặng 39,3 gam và phần rắn C. Đốt cháy hoàn toàn C, thu được K2CO3 và 228,945 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Mặt khác, làm no hóa m gam A thu đươc 63,81 gam chất béo no. Giá trị của m là

     A. 63,57.                            B. 62,61.                            C. 62,56.                            D. 63,65.

(Lời giải) Câu 70. Cho hai chất hữu cơ mạch hở E,F có cùng công thức phân tử là C4H6O4. Các chất E, F, X tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

E + 2NaOH → X + Y + Z (t0)

F + 2NaOH → 2X + T (t0)

X + HCl → L + NaCl

Biết: X, Y, Z, T, L là các chất hữu cơ và trong X và Y có chứa nguyên tử Na.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất X là muối của axit cacboxylic no hai chức.

(b) Từ chất Y điều chế trực tiếp được axit axetic.

(c) Oxi hóa Z bằng CuO, thu được anđehit fomic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Đốt cháy chất T thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O.

(đ) Chất L không thể tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là

     A. 1.                                   B. 3.                                   C. 2.                                   D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 71. Este X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm gồm natri axetat và ancol Y. Công thức của Y là

     A. C3H5(OH)3.                  B. C2H5OH.                      C. C3H7OH.                      D. CH3OH.

Câu 72. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl chỉ sinh ra muối FeCl2 ?

     A. Fe3O4.                           B. Fe2O3.                           C. FeO.                              D. Fe(OH)3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 73. Cho 38,08 gam hỗn hợp X gồm Fe,Fe3O4 và FeCO3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y và 4,032 lít hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 15. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 42,76 gam kết tủa. Khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là

     A. 5,6 gam.                        B. 11,2gam.                       C. 2,8 gam.                        D. 8,4gam.

(Lời giải) Câu 74. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp T gồm Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí X. Trộn hỗn hợp khí X với 0,08 gam khí oxi thu được hỗn hợp khí Y. Hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp khí Y vào 500 ml nước (không thấy có khí thoát ra) thu được đung dịch có pH=1 (thể tích dung địch thay đổi không đáng kể). Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong hỗn hợp T là

     A. 38,96%.                        B. 56,54%.                         C. 62,26%.                        D. 75,39%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 75. Cho sơ đồ phản ứng sau:

(1) 2X1+2H2O → 2X2+ X3↑ + H2↑ (đp có màng ngăn)

(2) X2 + Y→ X + Y1 + H2O

(3) 2X2 + Y → X + Y2 + 2H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hai muối X, Y tương ứng là

     A. CaCO3, Ca(HCO3)2.    B. BaCO3, NaHSO4.         C. MgCO3, NaHCO3.       D. CaCO3, Na2CO3.

Câu 76. Để khử hoàn toàn 16,0 gam Fe2O3 thành kim loại Fe ở nhiệt độ cao (không có oxi) cần tối thiếu V lít CO. Giá trị của V là

     A. 4,48.                              B. 3,36.                              C. 2,24.                              D. 6,72.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 77. Thực hiện phản ứng tách hidro 4,48 lít hỗn hợp gồm C2H6 và C3H8, sau một thời gian thu được hỗn hợp có chứa H2 và hỗn hợp hiđrocacbon. Tách hỗn hợp sau phản ứng ra làm hai phần. Phần X gồm hai anken. Phần Y không làm mất màu nước brom và có số mol hidrocacbon bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần Y thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 8,25 gam. Số mol brom phản ứng tối đa với X là

     A. 0,17.                              B. 0,15.                              C. 0,21.                              D. 0,1.

Câu 78. Cho các phát biểu sau:

(a) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng %P2O5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Điện phân NaCl nóng chảy, thu được khi clo ở anot.

(c) Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ba(OH)2, thấy xuất hiện kết tủa trắng, sau kết tủa tan.

(e) Có thể dùng giấm ăn để làm tan cặn trong phích hoặc ấm đun nước.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. 4.                                   B. 3.                                   C. 2.                                   D. 5.

Câu 79. Cho các tơ sau: olon, xenlulozơ axetat, nilon-6, nilon-6,6. Số tơ thuộc loại poliamit là

     A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

Câu 80. Hòa tan hoàn toàn m gam NaHCO3 bằng dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít CO2. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. 15,0.                              B. 16,8.                              C. 12,6.                              D. 25,2.

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hơn tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *