dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 4 5 hóa 11 theo cấu trúc bộ giáo dục

Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 4 5 hóa 11 theo cấu trúc bộ giáo dục

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: HÓA HỌC 11

ChươngCấp độ tư duy
PHẦN IPHẦN IIVẬN DỤNGTỔNG
BiếtHiểuVận dụngBiếtHiểuVận dụngBiếtHiểuVận dụng 
Hydrocarbon7 2233 2120
Dẫn xuất halogen – alcohol – phenol612143 2120
TỔNG1314376 4240

ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC LỚP 11

GIỮA HỌC KÌ II

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Họ và tên thí sinh……………………………………………………..

Lớp: ……………………………………………………………………

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Alkane là các hydrocarbon

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. no, mạch vòng.                                                        B. no, mạch hở.

C. không no, mạch hở.                                                D. không no, mạch vòng.

Câu 2. Pentane là tên theo danh pháp thay thế của

A. CH3[CH2]2CH3.                                                       B. CH3[CH2]3CH3.           

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH3[CH2]4CH3.                                                      D. CH3[CH2]5CH3.

Câu 3. Cracking alkane là quá trình phân cắt liên kết C-C (bẻ gãy mạch carbon) của các alkane mạch dài để tạo thành hỗn hợp các hydrocarbon có mạch carbon

A. ngắn hơn.                      B. dài hơn.                         C. không đổi.                     D. thay đổi.

Câu 4. Chất nào sau đây là đồng phân của CH≡C-CH2-CH3?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH≡C-CH3.                                                            B. CH3-C≡C-CH3.           

C. CH2=CH-CH2-CH3.                                                D. CH2=CH-C≡CH.

Câu 5. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3?

A. Ethylene.                       B. Methane.                       C. Benzene.                       D. Propyne.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2?

A. Methane.                       B. Butane.                          C. Propene.                        D. Ethane.

Câu 7. Cho các yếu tố sau:

(a) Phân tử khối.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Tương tác van der Waals giữa các phân tử.

(c) Độ tan trong nước.

(d) Liên kết hydrogen giữa các phân tử.

Số yếu tố không quyết định đến độ lớn của nhiệt độ sôi của các alkane là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

Câu 8. Phương pháp điều chế ethylene trong phòng thí nghiệm là

A. Đun C2H5OH với H2SO4 đặc ở 170oC.                   B. Cracking alkane.

C. Tách H2 từ ethane.                                                   D. Cho C2H2 tác dụng với H2 (xt: Lindlar).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9. Cho các hydrocarbon sau:

Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 4 5 hóa 11 theo cấu trúc bộ giáo dục 1

Một số nhận định về các hydrocarbon trên là:

(1) Số phân tử hydrocarbon không no bằng 5;

(2) Số phân tử alkene bằng 3;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Số phân tử alkyne bằng 2;

(4) số phân tử thuộc dãy đồng đẳng của benzene bằng 3.

Trong các nhận định này, số nhận định đúng bằng

A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10. Alcohol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

    A. CnH2n+1OH (n ≥ 1).                                                  B. CnH2n+2O (n ≥ 2).

    C. CnH2nOH (n ≥ 1).                                                     D. CnH2nOH (n ≥ 2).

Câu 11. Đun nóng C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140 oC, thu được sản phẩm là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    A. CH2=CH2.                     B. CH3-O-CH3.                 C. C2H5-O-C2H5.              D. CH3-CH=O.

Câu 12. Hợp chất thuộc loại dẫn xuất halogen của hydrocarbon là

A. C2H7N.                         B. C2H6O.                         C. CH4.                             D. C6H5Br.

Câu 13. Cho phản ứng hóa học sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3CH2Cl + KOH Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 4 5 hóa 11 theo cấu trúc bộ giáo dục 2 CH2 = CH2 + KCl + H2O

Phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào sau đây?

A. Phản ứng thế.                                                           B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.                                                         D. Phản ứng oxi hóa – khử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14. Phenol là hợp chất có chứa vòng benzene, công thức cấu tạo của phenol là (C6H5-: phenyl)

A. C6H5OH                       B. C6H5CH3                      C. C6H5CH2OH                D. C6H5NH2

Câu 15. Phản ứng với chất/dung dịch nào sau đây của phenol chứng minh phenol có tính acid?

A. Na.                                                                           B. Dung dịch NaOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Dung dịch bromine.                                                 D. HNO3 đặc/ H2SO4 đặc.

Câu 16. Tính acid của alcohol, phenol và carbonic acid biến đổi theo thứ tự nào dưới đây?

A. phenol > carbonic acid > alcohol.                           B. phenol > alcohol > carbonic acid.

C. carbonic acid > phenol > alcohol.                           D. carbonic acid > alcohol > phenol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 17. Cho các phát biểu:

(a) Do phân tử phân cực nên dẫn xuất halogen không tan trong dung môi hữu cơ như hydrocarbon, ether,..

(b) Nhiều dẫn xuất halogen có hoạt tính sinh học.

(c) Trong điều kiện thường, dẫn xuất halogen có thể ở dạng rắn, lỏng hay khí tùy thuộc vào khối lượng phân tử, bản chất và số lượng nguyên tử halogen.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Nhiều dẫn xuất halogen được sử dụng trong tổng hợp các hợp chất hữu cơ.

(e) do liên kết C-X (X là F, Cl, Br, I) không phân cực nên dẫn xuất halogen dễ tham gia vào nhiều phản ứng hóa học

Số phát biểu đúng là

A. 3                                    B. 5                                    C. 4                                    D. 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 18. Saccharose là một loại đường phổ biến, sản xuất chủ yếu từ cây mía. Saccharose có cấu trúc phân tử:

Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 4 5 hóa 11 theo cấu trúc bộ giáo dục 1

Số nhóm chức alcohol trong phân tử saccharose là

    A. 3.                                   B. 5.                                   C. 8.                                   D. 11.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mẫu chai nhựa PET siêu đẹp, vỏ chai mới nhất cho dòng bao bì chai nhựa ...Câu 1. Trên chai nước bằng nhựa có in kí hiệu như hình bên là chai nước được làm bằng nhựa polyethylene (PE). Nhựa LDPE có mật độ thấp hơn, dẻo hơn, mềm hơn, linh hoạt hơn, có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn và thường được dùng để chế tạo các vật liệu yêu cầu về độ mềm dẻo. Nhựa HDPE có mật độ cao hơn, cứng hơn, có nhiệt độ nóng chảy cao hơn và thường được dùng để chế tạo các vật liệu yêu cầu về độ chống chịu tốt hơn. Cả 2 đều được tạo ra từ monome là ethene ở 2 điều kiện khác nhau.

Mẫu chai nhựa PET siêu đẹp, vỏ chai mới nhất cho dòng bao bì chai nhựa ...     a. Cả hai loại nhựa trên đều được tạo ra bằng phản ứng trùng hợp ethene.          

     b. ethene là chất khí, tan nhiều trong nước ở điều kiện thường.

     c. ethene tham gia phản ứng cộng hydrogen tạo ra 1 sản phẩm duy nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     d. ethene làm mất màu dung dịch Br2 ngay ở nhiệt độ thường.

Câu 2. Ở nhiệt độ cao, các alkane bị oxi hóa bởi oxygen.

     a. Trong phản ứng CH4 + O2, thu được số mol CO2 nhiều hơn H2O.                  

     b. Các phản ứng cháy của alkane tỏa nhiều nhiệt nên alkane được sử dụng làm nhiên liệu trong công nghiệp và đời sống.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     c. Ở các trạm xăng, dầu thường có biển báo cấm lửa và cấm dùng điện thoại nhằm phòng chống cháy, nổ.

     d. Khi chiết và vận chuyển gas, người ta thường thực hiện ở nhiệt độ thấp và tránh ánh sáng mặt trời.

Câu 3. Bromomethane được sử dụng làm chất để tiêu diệt côn trùng gây hại trong hạt. Bromomethane có thể được tạo ra bằng cách cho methanol phản ứng với hydrogen bromide theo phương trình sau:

CH3OH + HBr  Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 4 5 hóa 11 theo cấu trúc bộ giáo dục 4 CH3Br + H2O      (1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho nhiệt tạo thành chuẩn của một chất tương ứng trong phương trình như sau:

ChấtCH3OHHBrCH3BrH2O
 (kJ/mol)–238,6–36,4–93,0–285,8

     a. Phản ứng (1) thuộc loại phản ứng thế.

     b. Sản phẩm còn có tên gọi methyl bromide.

    c. Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (1) là –103,8 kJ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     d. Sản phẩm chính của phản ứng (1) có thể tác dụng với dung dịch NaOH và thể hiện tính khử.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 4 5 hóa 11 theo cấu trúc bộ giáo dục 5Câu 4. Cho công thức của phenol 

     a. Nhóm –OH và gốc phenyl trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.        

     b. Do nhóm phenyl hút electron, làm tăng sự phân cực của nhóm –OH  nên phenol phản ứng được với dung dịch sodium hydroxide.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     c. Do nhóm –OH làm giảm khả năng phản ứng thế nguyên tử hydrogen trên vòng benzene của phenol hơn so với benzene.

     d. Do nhóm –OH làm tăng khả năng phản ứng thế nguyên tử hydrogen trên vòng benzene hơn nên ưu tiên thế nguyên tử hydrogen ở vị trí meta (-m) của phenol.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Có bao nhiêu chất trong dãy hòa tan được Cu(OH)2 ở các chất sau: methanol, ehtanol, ethylene glycol, glycerol, hexane-1,2-diol, pentane-1,3-diol?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2. Hợp chất 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid). có tác dụng kích thích sự sinh trưởng thực vật nếu dùng với hàm lượng nhỏ nhưng ở nồng độ cao, chất này có tác dụng diệt cỏ, phát quang rừng rậm. Công thức của 2,4-D như sau

IMG_256

Phân tử khối của 2,4-D là bao nhiêu?

Câu 3. Cho các phản ứng: phản ứng cháy, phản ứng phân huỷ; phản ứng thế; phản ứng cracking; phản ứng cộng; phản ứng trùng hợp; phản ứng trùng ngưng; phản ứng reforming. Trong các phản ứng trên, số loại phản ứng alkane có thể tham gia là bao nhiêu?

Câu 4. Một số hydrocarbon mạch hở, đồng phân cấu tạo của nhau, trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon bằng 85,714%. Trên phổ khối lượng của một trong các chất trên có peak ion phân tử ứng với giá trị m/z = 70. Số công thức cấu tạo của các chất thoả mãn là bao nhiêu?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5. Cho các chất: C2H5OH, C2H5Br, C6H5OH, C6H5CH2OH, C6H5Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng khi đun nóng là bao nhiêu?

Câu 6. Xăng E5 chứa 5% thể tích ethanol hiện đang được sử dụng phổ biến ở nước ta để thay thế một phần xăng thông thường. Một người đi xe máy mua 2 L xăng E5 để đổ vào bình chứa nhiên liệu. Thể tích ethanol (mL) có trong lượng xăng trên là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN

Phần I. Mỗi câu đúng được 0,25 đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Câu123456789101112131415161718
ĐABBABDCBADACDCABCAC

Phần II. Điểm tối đa cho mỗi câu là 1đ.

HS chọn đúng 1 ý là 0,1đ, 2 ý là 0,25đ, 3 ý là 0,5đ, 4 ý là 1đ

CâuLệnh hỏiĐáp án (Đ/S)CâuLệnh hỏiĐáp án (Đ/S)
1aĐ3aĐ
bSbĐ
cĐcĐ
dĐdS
2aS4aĐ
bĐbĐ
cĐcS
dĐdS

Phần III. Mỗi câu đúng 0,25đ

Câu123456
Đáp án3224554100

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

PHẦN III:

Câu 1. Có 3 chất trong dãy hòa tan được Cu(OH)2: ethylene glycol, glycerol, hexane-1,2-diol,

Câu 3. Các loại phản ứng alkane tham gia: phản ứng cháy, phản ứng phân huỷ; phản ứng thế; phản ứng cracking; phản ứng reformingĐề kiểm tra giữa học kì 2 chương 4 5 hóa 11 theo cấu trúc bộ giáo dục 65.

Câu 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

x : y = Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 4 5 hóa 11 theo cấu trúc bộ giáo dục 7 

CTĐGN của hydrocarbon là CH2.

14n  = 70 Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 4 5 hóa 11 theo cấu trúc bộ giáo dục 6 n = 5 Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 4 5 hóa 11 theo cấu trúc bộ giáo dục 6  công thức phân tử: C5H10.

Hydrocarbon mạch hở có dạng CnH2n là alkene. Công thức cấu tạo của các alkene C5H10 là 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng khi đun nóng: C2H5Br, C6H5OH Đề kiểm tra giữa học kì 2 chương 4 5 hóa 11 theo cấu trúc bộ giáo dục 62.

Câu 6.

V = 2000 . 5/100 = 100 (mL)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm và phân dạng bài tập theo từng bài hóa 11 cả năm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *