dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề kiểm tra chương 1 2 3 4 hóa 11 theo cấu trúc bộ giáo dục

Đề kiểm tra chương 1 2 3 4 hóa 11 theo cấu trúc bộ giáo dục

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ LUYỆN TẬP LỚP 11 (Chủ đề 1, 2, 3, 4)
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi chỉ chọn 01 phương án.
Câu 1. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch?
A. 2SO2(g) + O2(g)  2SO3(g) B. 2Na(s) + 2H2O → 2NaOH(aq) + H2(g)
C. 2KClO3(s) → 2KCl(s) + 3O2(g) D. 2Al(s) + Fe2O3(s) → Al2O3(s) + 2Fe(s)
Câu 2. Trong tự nhiên, phản ứng giữa nitrogen và oxygen (trong cơn mưa dông kèm sấm sét) là khởi đầu cho quá trình tạo và cung cấp loại
phân bón nào cho cây?
A. Phân kali. B. Phân đạm ammonium. C. Phân lân. D. Phân đạm nitrate.
Câu 3. Khi đốt sulfur trong khí O2, sản phẩm thu được chủ yếu là
A. SO2. B. SO3. C. SO. D. S2O4.
Câu 4. Hợp chất hữu cơ nào sau đây chứa nhóm chức ketone ?
A. CH2=CH-COOH. B. CH3CHO. C. C2H5OH. D. CH3-CO-CH3.
Câu 5. Trong phương pháp chuẩn độ acid mạnh – base mạnh, giá trị pH tại thời điểm tương đương có giá trị nào sau đây ?
A. 4,5. B. 5,6. C. 8,4. D. 7,0.
Câu 6. Khi tác dụng với nước và hydrochloric acid, ammonia đóng vai trò là
A. acid. B. base. C. chất oxi hóa. D. chất khử.
Câu 7. Cặp chất nào dưới đây là đồng phân loại nhóm chức?
A. CH3OCH3 và CH3CH2CH2OH. B. CH3COOH và HCOOCH3.
C. CH2=CH-CH3 và CH2=C(CH3)CH3. D. CH3CH2CH2OH và CH3CH(OH)CH3.
Câu 8. Theo thuyết Bronsted – Lowry chất nào sau đây lưỡng tính?
A. Mg2+. B. NH3. C. HCO3-. D. SO32-.
Câu 9. Trường hợp nào sau đây không dẫn điện?
A. Dung dịch NaF. B. Dung dịch HCl. C. NaF rắn khan. D. Dung dịch HF
Câu 10. Hằng số cân bằng KC của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Nồng độ. B. nhiệt độ C. Áp suất. D. Chất xúc tác.
Câu 11. Phương pháp tách thường sử dụng để tách hai chất lỏng tan vào nhau và có nhiệt độ sôi cách xa nhau là
A. phương pháp kết tinh. B. phương pháp sắc kí. C. phương pháp chiết. D. phương pháp chưng cất.
Câu 12. Phú dưỡng là hiện tượng xảy ra do sự gia tăng hàm lượng của nguyên tố nào trong nước?
A. Fe, Mn. B. N, P. C. Ca, Mg. D. Cl, F.
Câu 13. Chuẩn độ dung dịch HCl bằng dung dịch NaOH với chất chỉ thị phenolphtalein. Burette chứa dung dịch chất nào sau đây?

A. Phenolphtalein.
Câu 14. Cho các chất sau:
B. HCl.C. NaOH.D. NaOH và phenolphtalein.

Số chất ứng với cấu trúc dạng cis- là
A. 1. B. 2. C. 3 D. 4.
Câu 15. Cracking alkane X có công thức phân tử C18H38 thu được octane (C8H18) và 3 alkene Y, Z, T (trong đó, MY < MZ < MT). Công
thức phân tử của T là
A. C4H8. B. C3H6. C. C5H10. D. C2H4.
Câu 16. Chất nào sau đây khi cộng hợp HBr theo tỉ lệ mol 1 : 1 thu được hai dẫn xuất monobromo?
A. But-2-ene. B. Propyne. C. ethylene. D. But-1-ene.
Câu 17. Chất X có công thức như hình bên. Tên gọi của X là
A. cis-2,4-dimethylhex-2-ene. B. cis-2,4-dimethylhex-3-ene. C. trans-2,4-dimethylhex-2-ene. D. trans-2,4-dimethylhex-3-ene.
Câu 18. Chuẩn độ dd HCl bằng dung dịch NaOH 0,1M. Burette sau khi được rửa bởi nước phải được tráng lại bằng dung dịch nào sau đây?
A. dung dịch NaOH 0,1M. B. dung dịch NaOH 0,5M. C. dung dịch NH3 0,1M. D. dung dịch HCl.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Hãy cho biết nhận xét sau đây đúng hay sai?

Nhận xétĐúngSai
1)Trong phản ứng một chiều, các chất sản phẩm không phản ứng với nhau để tạo thành chất đầu.
2)Trong phản ứng thuận nghịch, các chất sản phẩm có thể phản ứng với nhau để tạo thành chất đầu.
3)Hiệu suất của các phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào nhiệt độ tiến hành phản ứng.
4)Trong phản ứng thuận nghịch, tốc độ phản ứng thuận luôn bằng tốc độ của phản ứng nghịch.

Câu 2. Hợp chất hữu cơ X có chứa vòng benzen. Trong phân tử X có chứa 81,82%C; 6,06%H và 12,12%O (theo khối lượng). Dựa vào
phương pháp phổ khối (MS) xác định được MX = 132. Hợp chất X có phản ứng tráng bạc giống với hợp chất aldehyte formic (HCHO). Hãy
cho biết các nhận xét sau đúng hay sai?

Nhận xétĐúngSai
1)Hợp chất X là aldehyte đơn chức.
2)Có 6 liên kết π có trong phân tử X
3)Hợp chất X có công thức đơn giản trùng với công thức phân tử.
4)Có 5 đồng phân cấu tạo thỏa mãn các tính chất của X.

Câu 3. Cho sơ đồ chuyển hóa sulfur thành sulfuric acid trong công nghiệp như sau:
S8 ⎯⎯→ (1) SO2 ⎯⎯→ (2) SO3 ⎯⎯→ (3) H2+nS1+nO4+3n ⎯⎯→ (4) H2SO4.
Hãy cho biết các nhận xét sau đúng hay sai?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Nhận xétĐúngSai
1)Trong dãy trên có 3 phản ứng oxi hóa-khử
2)Phản ứng (1) xảy ra ở nhiệt độ thường.
3)Từ 1 mol sulfur đơn chất ban đầu có thể điều chế được tối đa 1 mol H2SO4.
4)Các phản ứng (1) và (2) đều có sự tham gia của khí oxygen.

Câu 4. Cracking là phản ứng quan trọng trong công nghiệp hóa dầu. Phản ứng cracking được sử dụng chủ yếu để bẻ mạch các alkane mạch
dài thành các alkane mạch ngắn hơn (để sản xuất xăng, dầu) và các alkene.
Hãy cho biết những nhận xét sau về phản ứng cracking là đúng hay sai?

Nhận xétĐúngSai
1)Phản ứng cracking thuộc loại phản ứng phân hủy.
2)Trong phản ứng cracking có sự thay đổi cấu tạo mạch cacbon trong alkane.
3)Trong phản ứng cracking, số mol alkane sản phẩm thường ít hơn số mol alkene.
4)Phản ứng cracking được sử dụng để tăng chỉ số octane của xăng.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 bằng cách sử dụng tối đa 04 kí tự (số hoặc dấu ,) để
điền vào phần … ở cuối mỗi câu.
Câu 1. Cho dãy các chất sau: NaCl, C2H5OH, CH3COOH, HCl, BaSO4, KOH. Số chất điện li là
Đáp án:……….
Câu 2. Để chuẩn độ 10,0 mL dung dịch H2SO4 0,02M cần dùng V mL dung dịch NaOH 0,01M. Giá trị của V là
Đáp án:……….
Câu 3. Trong phổ hồng ngoại (IR), liên kết càng phân cực thì càng hấp thụ các bức xạ có số sóng lớn. Dựa vào phổ IR của hợp chất X có
công thức CH3CH(OH)CH3 dưới đây, hãy chỉ ra peak nào giúp dự đoán X có nhóm -OH?
Đáp án:…….
Câu 4. Aspirin, hay acetylsalicylic acid (ASA), (acetosal) là một dẫn xuất của acid salicylic, thuộc nhóm thuốc chống viêm non-steroid; có
tác dụng giảm đau, hạ sốt, chống viêm; nó còn có tác dụng chống kết tập tiểu cầu, khi dùng liều thấp kéo dài có thể phòng ngừa đau tim và
hình thành cục nghẽn trong mạch máu. Aspirin có công thức cấu tạo sau:
Phân tử khối của aspirin là
Đáp án:……..
Câu 5. Cho các phản ứng sau:
a) Ethylen + Br2 ⎯⎯→ b) Propyne + Br2 ⎯⎯→ 1: 2
c) 2,3-Dimethylbut-2-ene + HBr ⎯⎯→ d) Propene + HCl ⎯⎯→
e) But-2-yne + HCl
o
HgSO ,60 C 4
⎯⎯⎯⎯⎯→ 1 :1 f) Hex-3-yne + H2O
+
4 o
HgSO /H
60 C
⎯⎯⎯⎯→
Số phản ứng tạo ra chỉ một sản phẩm là
Đáp án:………..
Câu 6. Cho phản ứng thuận nghịch sau: 2SO2(g) + O2(g)  2SO3(g). Nồng độ ban đầu của SO2 và O2 tương ứng là 4M và 2M. Khi phản
ứng đạt đến trạng thái cân bằng đã có 80% SO2 phản ứng. Hằng số cân bằng KC của phản ứng là
Đáp án:………..
– HẾT –

O2 Education gửi các thầy cô link download

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm và phân dạng bài tập theo từng bài hóa 11 cả năm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *