0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Bùi Thị Xuân

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Bùi Thị Xuân

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

TỔ HÓA HỌC MÔN: HOÁ HỌC 11CƠ BẢN

Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 08/05/2018

Họ và tên: …………………………………………Số báo danh: …………….

Câu 1. (1 điểm)

a) Nêu định nghĩa anđehit.

b) Sắp xếp nhiệt độ sôi các chất sau theo thứ tự giảm dần (không cần giải thích): C3H7OH; CH3COOH; CH3-O-C2H5; C3H8.

Câu 2. (1 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân tác dụng được với Na có với công thức phân tử C4H10O.

Câu 3. (1 điểm): Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện chuỗi biến hóa sau (các chất hữu cơ viết ở dạng CTCT):

Etilen etanol anđehit axetic axit axetic Etyl axetat.

Câu 4. (1,0 điểm) Viết phương trình hóa học (chất hữu cơ viết dạng CTCT, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có): a) Trong phân tử phenol, gốc phenyl C6H5– ảnh hưởng đến –OH.

b) Anđehit có tính oxi hóa.

Câu 5 (1 điểm): Cho 4 chất lỏng A, B, C, D là một trong các chất: benzanđehit, glixerol, ancol anlylic, axit axetic. Người ta thực hiện một số thí nghiệm thu được kết quả sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

A B C D
Quì tím Hóa đỏ
Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam Dung dịch xanh lơ
Br2/CCl4 mất màu

Xác định các chất A, B, C, D và viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.

C âu 6 (1 điểm): Dầu chuối là một este của axit axetic và ancol isoamylic, loại dầu này có mùi thơm đặc trưng, kích thích vị giác, nên người ta thường cho nhiều vào các món ăn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, nếu ăn nhiều dầu chuối, gan sẽ tích trữ lại chất độc, có thể dẫn tới ung thư. Để điều chế dầu chuối người ta có thể sử dụng sơ đồ như hình vẽ bên:

a) Nêu tên dụng cụ số (1) và (2).

b) Nêu hiện tượng khi kết thúc thí nghiệm và viết phương trình hóa học điều chế este trên.

Câu 7 (2 điểm): Cho dung dịch brom vào hỗn hợp X gồm phenol và axit axetic đến khi ngừng mất màu thì lọc và thu được 82,75g kết tủa trắng. Để trung hòa phần nước lọc, cần dùng hết 300ml dung dịch NaOH 10(D = 1,2g/ml). Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X?

Câu 8 (2 điểm): Hiđro hóa hoàn toàn 2,99 gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở kế tiếp trong dãy đồng đẳng cần 1,344 lít H2 (đktc).

a) Xác định công thức phân tử của hai anđehit.

b) Cho hỗn hợp X trên vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Viết các phương trình hóa học học các phản ứng xảy ra và tính giá trị m.

Cho: H=1; C=12; O=16; Na=23; Br=80; Ag=108.

HẾT

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2017 – 2018

TỔ HÓA HỌC MÔN: HOÁ HỌC 11- NÂNG CAO

Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 08/05/2018

Họ và tên: …………………………………………Số báo danh: …………….

Câu 1. (1 điểm)

a) Nêu định nghĩa anđehit.

b) Sắp xếp nhiệt độ sôi các chất sau theo thứ tự giảm dần (không cần giải thích): C3H7OH; CH3-O-C2H5; C3H8, CH3COOH;.

Câu 2. (1 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân chứa vòng benzen, tác dụng được với Na có với công thức phân tử C7H8O.

Câu 3. (1 điểm): Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện chuỗi biến hóa sau (các chất hữu cơ viết ở dạng CTCT):

Etilen etanol anđehit axetic axit axetic Etyl axetat.

Câu 4. (1,0 điểm) Viết phương trình hóa học (chất hữu cơ viết dạng CTCT, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có): a) Phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic.

b) Axit fomic có tính chất của anđehit.

Câu 5 (1 điểm): Cho 4 chất lỏng A, B, C, D là một trong các chất: benzanđehit, glixerol, ancol anlylic, axit axetic. Người ta thực hiện một số thí nghiệm thu được kết quả sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

A B C D
Quì tím Hóa đỏ
Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam Dung dịch xanh lơ
Br2/CCl4 mất màu

Xác định các chất A, B, C, D và viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.

C âu 6 (1 điểm): Dầu chuối là một este của axit axetic và ancol isoamylic, loại dầu này có mùi thơm đặc trưng, kích thích vị giác, nên người ta thường cho nhiều vào các món ăn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, nếu ăn nhiều dầu chuối, gan sẽ tích trữ lại chất độc, có thể dẫn tới ung thư. Để điều chế dầu chuối người ta có thể sử dụng sơ đồ như hình vẽ bên:

a) Nêu tên dụng cụ số (1) và (2).

b) Nêu hiện tượng khi kết thúc thí nghiệm và viết phương trình hóa học điều chế este trên.

Câu 7 (2 điểm): Cho dung dịch brom vào hỗn hợp X gồm phenol và axit axetic đến khi ngừng mất màu thì lọc và thu được 82,75g kết tủa trắng. Để trung hòa phần nước lọc, cần dùng hết 300ml dung dịch NaOH 10(D = 1,2g/ml). Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X?

Câu 8 (2 điểm): Cho 5,8 gam chất hữu cơ (X) (chứa C, H, O) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 43,2 gam Ag. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 0,1 mol (X) thì thu được sản phẩm (Y) tác dụng vừa đủ với 4,6 gam Na. Tìm công thức phân tử và tên của (X) và Viết các phương trình hóa học học các phản ứng xảy ra ?

Cho: H=1; C=12; O=16; Na=23; Br=80; Ag=108.

HẾT

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Bui Thi Xuan – De

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *