0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Chu Văn An

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Chu Văn An

SỞ GD & ĐT TP. HCM ĐỀ KIỂM TRA HK II − NĂM HỌC 2017- 2018

TRƯỜNG TiH, THCS VÀ THPT MÔN HÓA HỌC – LỚP 11

CHU VĂN AN Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1 (2,0 điểm). Bổ túc các phương trình phản ứng sau (cân bằng, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

a. CH3 CH2 OH + CuO ………………………………. + …….. + ………

b. CH3 CH2 OH CH3 CH2 O CH2 CH3 + ………………..

c. CH2 = CH2 + H2O ………………………

d. CH3 – CH CH3 + CuO …………………………… + ……………… + ………………

 

OH

Câu 2 (2,0 điểm). Cho các chất sau:

  1. Glixerol: CH2(OH) – CH(OH) – CH2(OH)

  2. Etilen glycol: CH2(OH) – CH2(OH)

  3. Propan-1,3-điol: CH2(OH) – CH2 – CH2(OH)

Chất nào tác dụng với Cu(OH)2? Vì sao? Nêu hiện tượng (nếu có).

Câu 3 (2,0 điểm). Viết công thức cấu tạo của các chất sau:

a. axetilen. b. ancol metylic. c. anđehit fomic. d. axit fomic.

Câu 4 (1,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol đơn chức mạch hở A thu được 2,016 lít khí CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O.

  1. Cho biết A là ancol no hay không no? Vì sao?
  2. Tính số mol ancol đem đốt. Xác định công thức phân tử A.

Câu 5 (2,0 điểm). Cho 23,4 gam hh X gồm ancol etylic và phenol phản ứng hoàn toàn với Na thu được 3,36 lít H2 (đktc).

  1. Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp.

  2. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thì sau phản ứng thu được a gam muối. Tính giá trị của a.

Câu 6 (1,0 điểm). Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 70 % tinh bột để điều chế ancol etylic thì lượng ancol etylic thu được khi hiệu suất đạt 80% là bao nhiêu?

( H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; K = 39; Br = 80)

————— HẾT —————

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

Trường TiH-THCS VÀ THPT CHU VĂN AN

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HKII. NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN : HÓA HỌC – LỚP 11

 

Câu 1 (2,0 điểm) : 0,5đ / pt . Nếu sai điều kiện , cân bằng trừ 0,25đ/pt.

Câu 2 (2,0 điểm):

Chất tác dụng với Cu(OH)2 là a, b vì có 2 nhóm OH liền kề, c không tác dụng với dd Cu(OH)2 (0,75 điểm)

Hiện tượng: a, b tạo dung dịch xanh lam, c không hiện tượng (0,75 điểm)

Câu 3 (2,0 điểm): Viết đúng mỗi công thức cấu tạo: (0,5đ)/ct x 4

Câu 4 (1,0 điểm):

nCO2 = 0,09 mol, nH2O = 0,12 mol (0,25 điểm)

=> nH2O>nCO2 => A là ancol no đơn chức mạch hở (0,25 điểm)

nA = nH2O – nCO2 = 0,03 mol (0,25 điểm)

b.Số C = nCO2/nA = 0,09/0,03 = 3 => CTPT A: C3H8O (0,25 điểm)

Câu 5 (2,0 điểm):

Số mol H2 = 0,15 mol (0,25 điểm)

Viết được 2 ptpư: (0,25 điểm)

C2H5OH + Na C2H5ONa +1/2 H2

C6H5OH + Na C6H5ONa +1/2 H2

Lập được: 46x+94y = 23,4 (0,25 điểm)

1/2x +1/2y =0,15

Giải được: x = 0,1; y = 0,2 (0,25 điểm)

Tính được: khối lượng ancol etylic = 4,6 gam (0,25 điểm)

: khối lượng phenol = 18,8 gam

%mancol = 19,66% (0,25 điểm)

%mphenol = 80,34%

Viết được phản ứng:C6H5OH + KOH C6H5OK + H2O (0,25 điểm)

Số mol KOH= 0,2 mola=132 x 0,2 =26,4 g (0,25 điểm)

Câu 6 (1,0điểm) : m tinh bột = 1. = 0,7 tấn (0,25đ)

Sơ đồ phản ứng (0,25đ)

m ancol = x 2×46 x = 0,3180246914 tấn (0,25đ x 2)

—-Hết—–

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Chu Van An – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *