0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Đăng Khoa

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Đăng Khoa

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THCS, THPT ĐĂNG KHOA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2017 – 2018 Môn : Hoá HọcLỚP 11

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ A

Câu 1 ( 3 đ )

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau :

a) Đốt cháy hoàn toàn C4H10 b) CH≡CH + AgNO3 + NH3

c) CH3CH=CH2 + HCl d) C3H5(OH)3 + Na

e) CH3CH2OH + CuO f) CH3CHO + H2

Câu 2 ( 2 đ )

Nhận biết các chất sau

Benzen , andehit fomic , axit acetic , ancol metylic

Câu 3 ( 1 đ )

Gọi tên thay thế các chất có công thức cấu tạo sau :

a) CH3CH(OH)CH(CH3)2

b) (CH3)3CCH2(OH)

Câu 4 ( 1 đ )

Viết công thức cấu tạo các chất có tên gọi sau :

a) 2,2-dimetyl butanal

b) 3- metyl Pentan-2-ol

Câu 5 ( 3 đ )

Cho 21,4 gam hỗn hợp gồm Propan-1-ol và phenol tác dụng hết với Natri ( lấy dư ) thu được 3,36 lít khí Hidro ( đktc ) .

a) Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp .

b) Cho dung dịch Br2 ( lấy dư ) vào hỗn hợp trên , tính khối lượng kết tủa thu được ?

( Cho C = 12 , H = 1 , O = 16 , Br = 80 )

HẾT

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THCS, THPT ĐĂNG KHOA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2017 – 2018 Môn : Hoá HọcLỚP 11

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ B

Câu 1 ( 3 đ )

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau :

a) Đốt cháy hoàn toàn C5H12 b) CH≡CCH3 + AgNO3 + NH3

c) CH3CH2 CH=CH2 + HBr d) C2H4(OH)2 + Na

e) CH3CH(OH)CH3 + CuO f) HCHO + H2

Câu 2 ( 2 đ )

Nhận biết các chất sau

Benzen , andehit acetic , axit fomic , ancol etylic

Câu 3 ( 1 đ )

Gọi tên thay thế các chất có công thức cấu tạo sau :

a) (CH3)3C CH2CHO

b) (CH3)2CH CH(CH3)CHO

Câu 4 ( 1 đ ) Viết công thức cấu tạo các chất có tên gọi sau :

a) 3,3-dimetyl Pentanal

b) 2- metyl Butan-2-ol

Câu 5 ( 3 đ )

Cho 36,8 gam hỗn hợp gồm Propan-2-ol và phenol tác dụng hết với Natri ( lấy dư ) thu được 5,6 lít khí Hidro ( đktc ) .

a) Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

b) Cho dung dịch Br2 ( lấy dư ) vào hỗn hợp trên , tính khối lượng kết tủa thu được ?

(Cho C = 12 , H = 1 , O = 16 , Br = 80)

HẾT

ĐÁP ÁN ĐỀ HÓA HỌC KHỐI 11 – KIỂM TRA HKII

ĐỀ A

Câu

Nội dung

Điểm

1

Viết và cân bằng đúng ( ghi rõ điều kiện , nếu có ) 0,5 đ /pt

( sai cân bằng hoặc thiếu điều kiện – 0,25 đ / pt

3 đ

2

Nhận biết đúng mỗi chất ( hiện tượng , ptpu chứng minh ) 0,5 đ

2 đ

3

Gọi tên thay thế đúng mỗi chất 0,5 đ

1 đ

4

Viết đúng công thức cấu tạo của mỗi chất 0,5 đ

1 đ

5

a) Gọi a và b lần lượt là số mol của CH3CH2CH2OH và C6H5OH

nH2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol

CH3CH2CH2OH + Na → CH3CH2CH2ONa + ½ H2

a ½ a ( mol )

C6H5OH + Na → C6H5ONa + ½ H2

b ½ b ( mol )

Hệ 60a + 94b = 21,4

Và ½ a + ½ b = 0,15

=> a = 0,2 và b = 0,1 ( mol )

=> % m (CH3CH2CH2OH ) = 60×0,2×100/21,4 = 56,07 ( % )

% m (C6H5OH) = 100 –56,07= 43,93( % )

b) CH3CH2CH2OH + Br2 → không phản ứng

C6H5OH +3Br2 → C6H2(OH)Br3 + 3HBr

0,1 0,1 ( mol )

m↓ = 331×0,1 = 33,1 gam

2 đ

1 đ

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN HÓA HỌC 11

ĐỀ B

Câu

Nội dung

Điểm

1

Viết và cân bằng đúng ( ghi rõ điều kiện , nếu có ) 0,5 đ /pt

( sai cân bằng hoặc thiếu điều kiện – 0,25 đ / pt

3 đ

2

Nhận biết đúng mỗi chất ( hiện tượng , ptpu chứng minh ) 0,5 đ

2 đ

3

Gọi tên thay thế đúng mỗi chất 0,5 đ

1 đ

4

Viết đúng công thức cấu tạo của mỗi chất 0,5 đ

1 đ

5

a) Gọi a và b lần lượt là số mol của CH3CH(OH)CH3 và C6H5OH

nH2 = 5,6/22,4 = 0,25 mol

CH3CH(OH)CH3 + Na → CH3CH(ONa)CH3 + ½ H2

a ½ a ( mol )

C6H5OH + Na → C6H5ONa + ½ H2

b ½ b ( mol )

Hệ 60a + 94b = 36,8

Và ½ a + ½ b = 0,15

=> a = 0,3 và b = 0,2 ( mol )

=> % m (CH3CH(OH)CH3) = 60×0,3×100/36,8= 48,91( % )

% m (C6H5OH) = 100 –48,91= 51,09( % )

b) CH3CH(OH)CH3 + Br2 → không phản ứng

C6H5OH +3Br2 → C6H2(OH)Br3 + 3HBr

0,2 0,2 ( mol )

m↓ = 331×0,2 = 66,2 gam

2 đ

1 đ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 11 – Đăng Khoa

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *