0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Gia Định

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Gia Định

TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – NH 2017-2018

MÔN HÓA – KHỐI 11 (A,B)

Thời gian làm bài: 45 phút;

 1. (2 điểm) Hoàn thành dãy chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

(

(8)

C6H10O5)n C6H12O6 C2H5OH CH3CHO C2H5OH C2H4 C2H5OH H2

C2H5OC2H5

 1. (2 điểm)

 1. Nhận biết các hoá chất mất nhãn sau bằng phương pháp hoá học (không viết phương trình phản ứng)

Ancol etylic, Axit axetic, Anđehit fomic, Glixerol, Benzen.

 1. Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi cho dung dịch brom vào ống nghiệm chứa phenol.

 1. (2 điểm)

 1. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân ancol C3H7OH.

 2. Chất X là một đồng phân chứa vòng benzen của C7H8O. X có khả năng tác dụng với Na nhưng lại không tác dụng được với dung dịch NaOH. Xác định công thức cấu tạo đúng của X và viết phương trình phản ứng của X với Na.

 1. (1,5 điểm) Hỗn hợp Y gồm etanol và phenol. Thực hiện các thí nghiệm sau:

– Thí nghiệm 1: Cho m gam Y tác dụng với lượng dư Na thì thu được 0,392 lít khí H2 (đktc).

– Thí nghiệm 2: Cho m gam Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,1M.

 1. Tính giá trị của m.

 2. Cho từ từ dung dịch brom đến dư vào hỗn hợp Y ở trên. Tính khối lượng kết tủa thu được, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

 1. (1,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở liên tiếp nhau thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 22,5 gam H2O.

  1. Xác định công thức phân tử và tính % theo khối lượng của hai ancol trong Z.

  2. Đun nóng hỗn hợp Z trên với H2SO4 đặc, ở 1400C để chuyển hoá hết các ancol thành ete. Tính khối lượng ete thu được.

 1. (1 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 0,015 mol một ancol đơn chức T trong 1,792 lít khí O2 (lấy dư). Sau phản ứng thu được 2,632 lít hỗn hợp gồm các khí và hơi. Biết các khí đo ở đktc. Xác định công thức phân tử của T.

Cho H=1; C=12; O=16; Na=23; K=39; Ca=40; Cu=64; Br=80

HẾT

Học sinh không sử dụng tài liệu, kể cả bảng tuần hoàn.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Gia Dinh CB – De

Hoa 11 – Gia Dinh NC De

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *