0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Lê Hồng Phong

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Lê Hồng Phong

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN: HÓA HỌC
Họ và tên:
…………………………………… KHỐI 11 BAN NÂNG CAO ( 11AB )
Số báo danh:
……………………… NĂM HỌC: 2017-2018
Thời gian làm bài: 45 phút
Đề thi gồm 9 câu trên 2 trang.
Câu 1 (2 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
a) CH4 + ? CH3Cl + ?
b) CH2 = CH2 + H2O ?
c) CH CH + [Ag(NH3)2]OH ? + ? + ?
d) C2H5OH + Na ? + ?
e)
Câu 2 (1 điểm):
Cho các chất: butan, but-2-en, buta-1,3-đien, but-2-in.
a) Xác định chất tạo trực tiếp cao su buna và viết phương trình hóa học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản
ứng, nếu có).
b) Xác định chất có đồng phân hình học, viết công thức cấu tạo và biểu diễn cặp đồng phân cis – trans.
Câu 3 (1 điểm): Cho bốn cặp chất:
(1) Al
4C3 + H2O ; (2) CaC2 + H2O ; (3) CH3COONa + NaOH ; (4) CH3Cl + NaOH.
Chọn các cặp chất được dùng để điều chế khí metan và viết phương trình hóa học xảy ra (ghi rõ điều kiện
phản ứng, nếu có).
Câu 4 (1 điểm): Viết công thức cấu tạo các đồng phân có vòng benzen ứng với công thức phân tử C8H10.
Câu 5 (1 điểm): Cho các cặp chất:
(1) khí C
2H4 và khí C2H2 ; (2) khí C2H6 và khí C2H4 ;
(3) C
2H5OH và C6H6 (benzen) ; (4) CH3 – CHO và CH3 – CO – CH3.
Hãy xác định cặp chất được phân biệt bằng cách:
a) Dùng kim loại Na.
b) Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư) ở điều kiện thường.
c) Dùng dung dịch brom (trong CCl4 hoặc H2O).
d) Dùng phản ứng tráng gương.
*
Lưu ý: không giải thích và không viết phương trình hóa học xảy ra.
Câu 6 (1 điểm): Hợp chất hữu cơ (A) có công thức tổng quát CnH2n+1Cl và %Cl = 45,22 (%). Xác định công
thức phân tử và viết công thức cấu tạo các đồng phân của (A).
Câu 7 (1 điểm): Cho m gam một anken (X) vừa đủ làm mất màu 40 gam dung dịch 20% brom trong CCl4.
Khi đốt cháy hoàn toàn m gam (X) thì tạo thành 3,36 lit CO
2 (đktc). Xác định công thức phân tử, viết công
thức cấu tạo và gọi tên anken (X).
Câu 8 (1 điểm): Đốt cháy hoàn toàn m gam một ankanol (B) thu được 8,96 lit CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O.
Xác định công thức phân tử của (B) và tính m gam.
Câu 9 (1 điểm): Đun nóng hoàn toàn 1,41 gam phenol với lượng vừa đủ m gam dung dịch HNO3 63%, có
mặt H
2SO4 đặc thu được sản phẩm là trinitrophenol. Viết phương trình hóa học và tính m gam.
— HẾT —
Cho nguyên tử khối: H=1, C= 12, N=14, O=16, Cl=35,5 và Br=80.
Học sinh không được sử d ng bảng tu n hoàn.
Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN: HÓA HỌC
Họ và tên:
…………………………………. KHỐI 11 BAN CƠ BẢN ( 11CD )
Số báo danh:
……………………… NĂM HỌC: 2017-2018
Đề thi gồm 9 câu trên 1 trang và không sử dụng HTTH Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1 (2 điểm):
Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
a) CH4 + ? CH3Cl + ?
b) CH2 = CH2 + H2O ?
c) CH CH + AgNO3 + NH3 ? + ?
d) CH2 = CH – CH = CH2 + 2H2 ?
e) C2H5OH + Na ? + ?
Câu 2 (1 điểm): Cho các chất: etan, etilen và stiren (C6H5 – CH = CH2). Xác định các chất làm mất màu
nước brom và viết phương trình hóa học xảy ra (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có).
Câu 3 (1 điểm): Cho hai cặp chất:
(1) Al
4C3 + H2O và (2) CaC2 + H2O.
Chọn cặp chất được dùng để điều chế khí metan và viết phương trình hóa học xảy ra.
Câu 4 (1 điểm): Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân ankan ứng với công thức phân tử C4H10.
Câu 5 (1 điểm): Cho hai cặp chất:
(1) C
2H6 và C2H4. và (2) C2H4 và C2H2.
Hãy xác định cặp chất được phân biệt bằng cách:
a) Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư).
b) Dùng dung dịch brom (trong CCl4 hoặc H2O).
*
Lưu ý: không giải thích và không viết phương trình hóa học xảy ra.
Câu 6 (1 điểm): Hợp chất hữu cơ (A) có công thức tổng quát CnH2n+1Cl và %Cl = 45,22 (%). Xác định công
thức phân tử và viết công thức cấu tạo các đồng phân của (A).
Câu 7 (1 điểm): Cho 1,4 gam một anken (X) vừa đủ làm mất màu 40 gam dung dịch 20% brom trong CCl4.
Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên anken (X).
Câu 8 (1 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ankanol (B) có công thức tổng quát CnH2n+1OH, thu được
8,96 lit CO
2 (đktc) và m gam H2O. Xác định công thức phân tử của (B) và tính m gam.
Câu 9 (1 điểm): Cho 1,41 gam phenol (lỏng) tác d ng hoàn toàn với kim loại Na thu được V lit khí H2
(đktc). Viết phương trình hóa học và tính V lit.
— HẾT —
Cho nguyên tử khối: H=1, C= 12, O=16, Cl=35,5 và Br=80.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 11 – LE HONG PHONG – DEDA

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *