0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Lê Minh Xuân

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Lê Minh Xuân

ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017 – 2018

(Đề kiểm tra có 1 trang, Môn: HÓA 11

gồm 9 câu tự luận) Thời gian: 45 phút

Họ, tên thí sinh: …………………………….…… Lớp: ……… Số báo danh: …………

Câu 1 (2,0 điểm): Thực hiện chuỗi phản ứng sau đây ,ghi rõ điều kiện , nếu có

Natri axetat metan axetilen etilen ancol etylic andehit axetic

Etan cloetan

Câu 2 (2,0 điểm): Viết phương trình theo yêu cầu, ghi rõ điều kiện , nếu có

a) ancol metylic tác dụng với Na b) tách hidro etan

c) axetilen tác dụng với nước d) trime hóa axetilen

e) glixerol tác dụng với Cu(OH)2 f) Đun nóng ancol isopropylic với dd H2SO4 đặc, 1700C

Câu 3 (0,5 điểm): Gọi tên các chất sau đây

a) CHC – CH2 – CH2 – CH3 b) (CH3)3C – CH2 – CH2 – OH

Câu 4 (1 điểm): Tìm công thức phân tử của

a) Ankin X có tỉ khối so với khí etilen bằng 1,429.

b) Ancol no đơn, mạch hở X có %C = 64,86%.

Câu 5 (0,5 điểm: Viết công thức cấu tạo các chất sau đây

a) ancol no đơn mạch hở có 12 nguyên tử hidro , không tác dụng được với CuO,t0.

b) anken X có 6 nguyên tử cacbon , mạch phân nhánh, tác dụng với HCl chỉ thu được 1 sản phẩm duy nhất.

Câu 6 (1 điểm): Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình của các thí nghiệm sau đây:

a) Cho khí axetilen vào dung dịch AgNO3/NH3.

b) Cho phenol vào dung dịch nước brom.

Câu 7 (1 điểm): Đốt cháy hoàn toàn một ancol no đơn , mạch hở X thu được 3,52 gam khí CO2 và 2,88 gam nước , tìm công thức phân tử X.

Câu 8 (1 điểm): Hỗn hợp X gồm có phenol và ancol etylic. Cho m gam X vào dd brom, phản ứng vừa đủ thu được 9,93 gam kết tủa trắng. Nếu cho m gam X tác dụng với Na dư thì thu được 1,232 lít khí (đktc). Tính phần trăm khối lượng ancol trong hỗn hợp X.

Câu 9 (1 điểm): Hỗn hợp X gồm pentan và một ancol no đơn mạch hở. Chia 7,36 gam hỗn hợp X thành hai phần bằng nhau:

-Phần 1: Cho phản ứng với Na dư thì sau phản ứng thu được 448 ml khí H2 (đktc).

– Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thu được khối lượng CO­2 lớn hơn khối lượng H2O là 4,56 gam.

Tính phần trăm khối lượng nguyên tố hidro trong X.

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12 ; O = 16 ; Br = 80 ; K = 39;Ag = 108; N = 14.

HẾT

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Le Minh Xuan – da.docx

Hoa 11 – Le Minh Xuan – de.docx

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *