0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Lê Thánh Tôn

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Lê Thánh Tôn

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN NĂM HỌC 2017-2018

MÔN : HÓA – LỚP 11

THỜI GIAN : 45 PHÚT

Đề chính thức

Câu 1: (2.0 điểm ) Viết công thức cấu tạo thu gọn và ghi tên các andehit có công thức : C5H10O

Câu 2: (1.0 điểm) Viết phương trình phản ứng chứng minh :

a. Phenol là axit .

b. Do ảnh hưỡng của nhóm OH phenol dể tham gia phản ứng thế ở vị trí o, p trên nhân thơm

Câu 3: (1.0 điểm) Nhận biết 2 dung dịch : ancol etylic , glixerol bằng phương pháp hóa học . Viết phương trình

Câu 4: (2.0 điểm ). Hoàn thành chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

Dietylete

etanal etanol

Andehit axetic axit axetic

Câu 5: (3,0 điểm) Cho 18 gam ancol đơn chức no mạch hở (X) tác dụng Na dư thu được 3,36 lít H2 đkc .

a. Tìm công thức phân tử của X

b. Viết các đồng phân và tên là ancol của X

c. Xác định công thức cấu tạo của X biết rằng X phản ứng với CuO đun nóng tạo thành chất Y ,

Y có phản ứng với dung dịch AgNO3 / dung dịch NH3 đun nóng tạo kết tủa Ag .Viết các phương trình xãy ra .

Câu 6: (1,0 điểm) Trong quả nho glucozo chiếm 30% khối lượng . Cần bao nhiêu kg nho để sản xuất 9,2 lit rượu vang 100 . Biết khối lượng riêng của ancol nguyên chất d= 0,8 gam/ ml và hiệu suất quá trình lên men là 90 %

( Cho C = 12 ; O = 16 ; H =1 . )

— Hết —

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh: ………………………………………….. Số báo danh: ………………………………………

Đáp án ĐỀ THI HK II NĂM HỌC 2017-2018

LỚP 11 (THỜI GIAN 45 PHÚT)

Đề thi 011 Đáp án và cách chấm điểm
Câu 1: (2.0 điểm ) Viết công thức cấu tạo thu gọn và ghi tên các andehit có công thức : C5H10O 4 đồng phân : 0,25 x 4 =1,0

4 tên : 0,25 x 4 =1,0

Câu 2: (1.0 điểm) Viết phương trình phản ứng chứng minh :

a. phenol là axit .

b. Do ảnh hưỡng của nhóm OH phenol dể tham gia phản ứng thế ở vị trí o, p trên nhân thơm

2 phương trình 0,5 x 2 =1,0

a. C6H5OH + NaOH C6H5ONa + H2O

b. C6H5OH + 3Br2 C6H2Br3OH + 3HBr

( Viết công thức cấu tạo )

Câu 3: (1.0 điểm) Nhận biết 2 dung dịch : etanol , glixerol bằng phương pháp hóa học . Viết phương trình -Dùng Cu(OH)2 nhận biết được glixerol : hiện tượng dung dịch có màu xanh lam , còn lại không phản ứng là etanol . ( 0,5 điểm ) ; (phương trình 0,5 điểm )

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Câu 4: (2.0 điểm ). Hoàn thành chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

dietylete etanal etanol

etanal axit axetic

4 phương trình 0,5 x 4 =2,0 ( thiếu cân bằng hay điều kiện trừ 0,25/1 pt)

CH3-CHO + H2 CH3– CH2 – OH

2CH3-CH2OH CH3-CH2-O-CH2CH3 + H2O

CH3CH2OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + ½ O2 CH3COOH + H2O

Câu 5: (3,0 điểm) Cho 18 gam ancol đơn chức no mạch hở (X) tác dụng Na dư thu được 3,36 lít H2 đkc .

a. Tìm công thức phân tử của X

b. Viết các đồng phân và tên là ancol của X

c. Xác định công thức cấu tạo của X biết rằng X phản ứng với CuO đun nóng tạo thành Chất Y , Y có phản ứng với dung dịch AgNO3 / dung dịch NH3 đun nóng tạo kết tủa Ag .Viết phương trình

a/( 1 điểm )

CnH2nOH + Na CnH2nONa + ½ H2 0,25

0,3 0,15 0,25

M = 14n + 18 = 60 0,25

n = 3 C3H8O 0,25

b/ ( 1 điểm )

CH3-CH2-CH2OH propan-1-ol ( 0,25.2=0,5)

CH3-CHOH-CH3 propan-2-ol ( 0,25.2=0,5)

c/( 1 điểm )

X là CH3-CH2-CH2OH 0,25

CH3CH2CH2OH+ CuO CH3CH2CHO + Cu + H2O

0,5

CH3CH2CHO + 2AgNO3 + 3 NH3 + H2O CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag 0,25

Câu 6: (1,0 điểm) Trong quả nho glucozo chiếm 30% khối lượng . Cần bao nhiêu kg nho để sản xuất 9,2 lit rượu vang 100 . Biết khối lượng riêng của ancol nguyên chất d= 0,8 gam/ ml và hiệu suất quá trình lên men là 90 % C6H12O6 2 C2H5OH + 2 CO2 0,25

8 16 mol

V ancol nguyên chất =(9,2.10): 100 =0,92 lít

m ancol =920 x 0,8 = 736 gam

n ancol = 800: 46 =16 mol 0,25

m C6H12O6 = 8 x 180×100 = 1600 gam 0,25

90

m nho = (1600. 100) : 30 = 5333,33 gam 0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Le Thanh Ton – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *