0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Minh Đức

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Minh Đức

KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn : HÓA Khối : 11

Thời gian : 45 phút Ngày : xx-xxx-2018

Câu 1: (2,0 đ) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

Tinh bột glucozo ancol etylic etilen etan etyl clorua ancol etylic andehit axetic axit axetic natri axetat

Câu 2: (1,5 đ) Bằng phương pháp hóa học phân biệt các chất sau:

Phenol, ancol etylic, axit axetic, andehit propionic

Câu 3: (2,0 đ) Viết tất cả các đồng phân và đọc tên axit sau: C5H10O2.

Câu 4 : (1,0 đ) Đốt cháy 2,04 gam axit no, đơn chức, mạch hở thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc)

Tìm công thức phân tử của axit trên .

Câu 5: (1,5 đ) Hòa tan hoàn toàn 21,2 gam hỗn hợp gồm ancol propylic và axit fomic với Na thu được 4,48 lít khí H2 (đktc)

  1. Viết phương trình phản ứng
  2. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

  3. Trung hòa 10,6 gam hỗn hợp trên cần dùng V(lít) dung dịch KOH 2M. Tính thể tích dung dịch KOH cần dùng?

Câu 6: (2,0 đ) Cho hỗn hợp A gồm andehit fomic và ancol etylic tác dụng với Na dư thu được 0,672 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư thì thu được 10,8 g kết tủa .

a) Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

b) Tính khối lượng CuO cần để phản ứng với hỗn hợp A.

( Cho biết: Na =23, K=39, Br =80, H=1, O=16, Ag =108, C=12, N=14)

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

ĐÁP ÁN HÓA 11 HỌC KÌ 2

Câu 1: (2,0 đ)

Tổng cộng 8 phương trình

Mỗi phương 0,25 điểm

Thiếu điều kiện và cân bằng -1/2 điểm

Câu 2: (1,5 đ)

Tổng cộng 4 chất

Mỗi chất đúng và viết phương trình được 0,5 điểm

Câu 3: (2,0 đ)

Có 4 đồng phân

Viết đúng và đọc tên mỗi chất (0,25*2)đ

Câu 4 : (1,0 đ)

CnH2nO2 + (3n-2/2) O2 nCO2 + nH2O

nCO2 = 0,1 mol

(14n + 32) x 0,1 = 2,04 x n => n=5

C5H10O2

0,25đ

0,5đ

0,25đ

Câu 5: (1,5 đ):

C3H7OH + Na C3H7ONa+ ½ H2

HCOOH + Na HCOONa + ½ H2

60x + 46 y= 21,2

x + y = 0,4

x= 0,2 và y =0,2

m C3H7OH = 12 g => %(m) C3H7OH = 56,6%

%(m)HCOOH = 43,4%

HCOOH + KOH HCOOK + H2O

VKOH = 0,05 lít

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 6: (2,0 đ)

C2H5OH + Na C2H5ONa + ½ H2

n H2= 0,03 mol => nC2H5OH = 0,06 mol

=>mC2H5OH = 0,06 x 46 =2,76 gam

n Ag= 0,1 mol => n HCHO = 0,05

  • m HCHO = 0,05 x 30 = 1,5 gam

  • m hh = 2,76 + 1,5 =4,26 gam

  • % (m) C2H5OH = 64,8%

  • %(m) HCHO = 35,2%

C2H5OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O

m CuO =0,06 x 80 = 4,8 gam

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Minh Duc – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *