0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Mùa Xuân

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Mùa Xuân

 

KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: Hóa học 11 – LỚP …………….

Hình thức: Tự luận

Thời gian làm bài : 45 phút

Họ và tên học sinh :……………………………………………………….……………

Câu 1: (3,0 điểm) Hoàn thành các phản ứng sau:

  1. C4H6 + O2

  2. CH3 – CH = CH2 + HBr (2 sản phẩm)

  3. CH3 – CH2 – CH3 + Cl2 (2 sản phẩm)

  4. C6H6 + Br

  5. + HNO3 (2 sản phẩm)

  6. CH3 – CH – CH3 + CuO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: (1,5 điểm) Viết các đồng phân và gọi tên các ankan có công thức phân tử sau: C5H12

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: (1,0 điểm) Thực hiện thí nghiệm như hình dưới. Đun nóng đồng thời ống 1 (đựng Benzen và KMnO4) và ống 2 (đựng toluen và KMnO4). Hãy nêu hiện tượng và viết PTPƯ xảy ra (nếu có) ở 2 ống nghiệm.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (2,0 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn sau: Etanol, glixerol, benzen, phenol, viết các PTPƯ xảy ra.

…………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….

Câu 5: (2,5 điểm) Cho 24,8 gam hỗn hợp A gồm phenol và propan – 1- ol tác dụng với natri hidroxit(NaOH) dư thu được 23,2 gam muối natri phenolat(C6H5ONa).

a) Xác định thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu.

b) Cũng với hỗn hợp A ở trên cho tác dụng với natri dư, tính thể tích khí hidro thu được ở đktc.

Biết: Na:23; C:12; O:16; H:1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

HẾT

TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(ký tên, ghi rõ họ tên) (ký tên, ghi rõ họ tên)

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HOÁ HỌC – 11 CƠ BẢN

Câu 1:

  1. C4H6 + 7/2O2 4CO2 + 3H2O

  2. CH3 – CH = CH2 + HBr CH3 – CH2 – CHBr + HBr

CH3 – CH3 – CH2 + HBr

  1. CH3 – CH2 – CH3 + Cl2 CH3 – CH2 – CH2Cl + HCl

CH3 – CHCl – CH3 + HCl

  1. C6H6 + Br C6H5Br + HBr

 

  1. CH3 – CH – CH3 + CuO CH3 – C – CH3 + Cu + H2O

(3 điểm)

0,5 đ/1 ptpư

Câu 2:

Học sinh viết 3 đồng phân và gọi tên

(1,5 điểm)

0,25đ/1 đồng phân

0,25đ/1 tên gọi

Câu 3:

ống 1: Không có hiện tượng

ống 2: toluen làm mất màu dung dịch KMnO4, tạo kết tủa mangan đioxit

C6H5CH3 + 2KMnO4 C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2

(1,0 điểm)

0,25đ

0,5đ

0,25đ

Câu 4:

Etanol

Glixerol

Benzen

Phenol

Cu(OH)2

Không có hiện tượng

Cu(OH)2 tan, dd có màu xanh lam

Không có hiện tượng

Không có hiện tượng

Br2

Không có hiện tượng

Nhận

Không có hiện tượng

trắng

Na

H2

Nhận

Còn lại

Nhận

3C3H5(OH)3 + Cu(OH)3 (C3H7O3)2Cu + 2 H2O

C6H5OH + 3Br2 C6H2(OH)Br3 + 3HBr

C2H5OH + Na C2H5ONa + 1/2 H2

(2,0 điểm)

1,25đ

0,25đ/1 ptpư

Câu 5:

23,2/116 = 0,2 (mol)

C6H5OH + NaOH C6H5ONa + H2O

0,2 0,2 0,2 0,2 mol

b) C6H5OH + Na C6H5ONa + 1/2H2

0,2 0,1 mol

C3H7OH + Na C3H7ONa + ½ H2

0,1 0,05 mol

VH2 = 3,36 lit.

(2,5 điểm)

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Mua Xuan – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *