0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Ngô Gia Tự

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Ngô Gia Tự

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II. NĂM HỌC: 2017 – 2018

MÔN: HÓA HỌC. LỚP 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… SBD: ………………………..

Câu 1: (0,5 điểm) So sánh tính axit của các chất sau: ancol etylic, axit cacbonic, axit axetic, phenol, axit clohidric.

Câu 2: (1 điểm) Hoàn thành các phản ứng sau:

  1. Toluen phản ứng với Br2 khan (tỉ lệ mol 1:1).

  2. Tách nước butan-2-ol tạo anken (chỉ viết sản phẩm chính).

  3. Benzen và HNO3 đặc theo tỉ lệ mol 1:1.

Câu 3: (1,5 điểm) Viết phương trình, hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

CaC2 C2H2 C6H6 C6H5Br

C2H4 C2H5OH (C2H5)2O

Câu 4: (1,5 điểm) Viết phương trình phản ứng chứng minh:

  1. Anđehit axetic tính oxi hóa.

  2. Tính axit của axit axetic mạnh hơn axit cacbonic.

  3. Vòng benzen của phân tử phenol có ảnh hưởng lên nhóm OH.

Câu 5: (1,5 điểm) Nhận biết các chất sau (bằng phương pháp hóa học): Ancol etylic, glixerol, andehit axetic, axit axetic.

Câu 6: (1 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 1,34 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức, no, mạch hở kế tiếp nhau thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc). Tìm CTPT của 2 ancol.

Câu 7: (1 điểm) Cần lấy bao nhiêu kg glucozơ (chứa 10% tạp chất) để có thể sản xuất được 200kg ancol etylic, biết hiệu suất của cả quá trình là 65%.

Câu 8: (2 điểm) Cho hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol tác dụng hết với Na dư thì thấy thoát ra 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác nếu cho hỗn hợp X vào dung dịch brom dư thu được 33,1gam kết tủa. Tìm % khối lượng phenol trong hỗn hợp X.

Cho H=1, C=12, O=16, Na=23, Br=80

—– HẾT—–

ĐÁP ÁN – HÓA 11 – HK2- NĂM 2017, 2018

CÂU 1

Ancol etylic<phenol<axit cacbonic<axit axetic< axit clohidric

0,5

CÂU 2

A/ 2 sản phẩm, mỗi sản phẩm

0,25

B/ tạo CH3-CH=CH-CH3

0,25

C/ tạo 1 sản phẩm

0,25

CÂU 3

Mỗi pt đúng

0,25

CÂU 4

A/ CH3CHO + H2 –> C2H5OH

0,5

B/ 2CH3COOH + Na2CO3 –> 2CH3COONa + CO2 + H2O

0,5

C/ C6H5OH + NaOH –> C6H5ONa + H2O

0,5

CÂU 5

Nhận biết axit axetic bằng quỳ tím

0,5

Nhận biết andehit axetic bằng phản ứng tráng bạc

0,25

Pt minh họa

0,25

Nhận biết glixerol bằng Cu(OH)2

0,25

Pt minh họa

0,25

CÂU 6

Pt phản ứng

0,25

(14n + 18):1,34=n:0,07

0,25

n=3,5

0,25

C3H7OH và C4H9OH

0,25

CÂU 7

C6H12O6 –> 2C2H5OH

0,25

m gluco=(200.180):(2.26):0,65

0,25

m gluco=602 kg

0,25

m gluco thực tế=668,89 kg

0,25

CÂU 8

C2H5OH + Na

0,25

C6H5OH + Na

0,25

C6H5OH + 3Br2

0,25

0,5x + 0,5y=0,15

0,25

y=0,1

0,25

x=0,2

y=0,1

0,25

%phenol=50,53%

0,5

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Ngo Gia Tu – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *