0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn Hữu Thọ

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn Hữu Thọ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH KIỂM TRA HỌC KỲ II ( 2017-2018)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ MÔN: HÓA HỌC 11 (Thời gian 45 phút)

Đề chính thức

Câu 1 (1,5 đ): Viết phương trình hóa học thực hiện chuỗi sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

C2H2 C2H4 C2H5OH C2H4 C2H4(OH)2 C2H4(ONa)2

(6) (C2H5)2O

Câu 2 (1,5 đ): Viết phương trình phản ứng của các chất sau đây ( ghi rõ điều kiện nếu có):

1) Benzen với HNO3 (xt H2SO4đ) 2) Toluen với Brom khan (xt bột Fe)

3) Stiren với H2 dư (Ni, p, t0) 4) Ancol etylic với HCl (t0)

5) Propan–1–ol tác dụng với CuO, t0 6) Phenol tác dụng với Na

Câu 3 (2,0 đ): Nhận biết các chất lỏng sau bằng phương pháp hóa học(Viết phương trình hóa học):

Phenol, ancol propylic, glixerol, benzen.

Câu 4 (2,0 đ):

a) Hãy nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm sau (viết phương trình hh xảy ra): Cho phenol vào dung dịch NaOH dư, sau đó sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch sau phản ứng

b) Viết phương trình hóa học chứng minh: sự ảnh hưởng qua lại giữa nhóm hiđroxyl (- OH) và vòng benzen trong phân tử phenol.

Câu 5 (2,0 đ): Cho m gam hỗn hợp A gồm ancol etylic, phenol tác dụng với Na thì thu được 7,84 lít khí (đktc). Mặt khác, cho m gam hỗn hợp A trên tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1,5M.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra. b) Tính thành phần % khối lượng hỗn hợp A.

Câu 6* (1,0 đ): Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ankannol thu được V lít khí CO2(đktc) và a gam H2O. Viết biểu thức liên hệ giữa m, a, V? (Na=23, C=12, H=1, O=16)./.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH KIỂM TRA HỌC KỲ II ( 2017-2018)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ MÔN: HÓA HỌC 11 (Thời gian 45 phút)

Đề chính thức

Câu 1 (1,5 đ): Viết phương trình hóa học thực hiện chuỗi sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

C2H2 C2H4 C2H5OH C2H4 C2H4(OH)2 C2H4(ONa)2

(6) (C2H5)2O

Câu 2 (1,5 đ): Viết phương trình phản ứng của các chất sau đây ( ghi rõ điều kiện nếu có):

1) Benzen với HNO3 (xt H2SO4đ) 2) Toluen với Brom khan (xt bột Fe)

3) Stiren với H2 dư (Ni, p, t0) 4) Ancol etylic với HCl (t0)

5) Propan–1–ol tác dụng với CuO, t0 6) Phenol tác dụng với Na

Câu 3 (2,0 đ): Nhận biết các chất lỏng sau bằng phương pháp hóa học(Viết phương trình hóa học):

Phenol, ancol propylic, glixerol, benzen.

Câu 4 (2,0 đ):

a) Hãy nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm sau (viết phương trình hh xảy ra): Cho phenol vào dung dịch NaOH dư, sau đó sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch sau phản ứng

b) Viết phương trình hóa học chứng minh: sự ảnh hưởng qua lại giữa nhóm hiđroxyl (- OH) và vòng benzen trong phân tử phenol.

Câu 5 (2,0 đ): Cho m gam hỗn hợp A gồm ancol etylic, phenol tác dụng với Na thì thu được 7,84 lít khí (đktc). Mặt khác, cho m gam hỗn hợp A trên tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1,5M.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra. b) Tính thành phần % khối lượng hỗn hợp A.

Câu 6* (1,0 đ): Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ankannol thu được V lít khí CO2(đktc) và a gam H2O. Viết biểu thức liên hệ giữa m, a, V? (Na=23, C=12, H=1, O=16) ./.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH KIỂM TRA HỌC KỲ II ( 2017-2018)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ MÔN: HÓA HỌC 11 (Thời gian 45 phút)

Đề dự bị

Câu 1 (1,5 đ): Viết phương trình hóa học thực hiện chuỗi sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

C2H2 C2H4 C2H5OH C2H4 C2H4(OH)2 C2H4(ONa)2

(6) (C2H5)2O

Câu 2 (1,5 đ): Viết phương trình phản ứng của các chất sau đây ( ghi rõ điều kiện nếu có):

1) Benzen với HNO3 (xt H2SO4đ) 2) Toluen với Brom khan (xt bột Fe)

3) Stiren với H2 dư (Ni, p, t0) 4) Ancol etylic với HCl (t0)

5) Propan–1–ol tác dụng với CuO, t0 6) Phenol tác dụng với Na

Câu 3 (2,0 đ): Nhận biết các chất lỏng sau bằng phương pháp hóa học(Viết phương trình hóa học):

Phenol, ancol propylic, glixerol, stiren

Câu 4 (2,0 đ):

a) Hãy nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm sau (viết phương trình hh xảy ra): Cho phenol vào dung dịch NaOH dư, sau đó sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch sau phản ứng

b) Viết phương trình hóa học chứng minh: sự ảnh hưởng qua lại giữa nhóm hiđroxyl (- OH) và vòng benzen trong phân tử phenol.

Câu 5 (2,0 đ): Cho m gam hỗn hợp A gồm ancol etylic, phenol tác dụng với K thì thu được 7,84 lít khí (đktc). Mặt khác, cho m gam hỗn hợp A trên tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch KOH 1 M.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra. b) Tính thành phần % khối lượng hỗn hợp A.

Câu 6* (1,0 đ): Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ankannol thu được V lít khí CO2(đktc) và a gam H2O. Viết biểu thức liên hệ giữa m, a, V? (K=23, C=12, H=1, O=16)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II-KHỐI 11 – ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu

Hướng dẫn giải

Điểm

1

(1,5đ)

Viết phương trình hh thực hiện chuỗi: sai cân bằng hoặc điều kiện -1/2 số điểm

(1) C2H2 + H2 C2H4

(2) C2H4 + H2O C2H5OH

(3) C2H5OH C2H4 + H2O

(4) 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O3C2H4(OH)2 +2KOH + 2MnO2

(5) C2H4(OH)2 + 2NaC2H4(ONa)2 + H2

(6) 2C2H5OH (C2H5)2O + H2O

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

2

(1,5đ)

Viết phương trình hh của các chất sau:sai cân bằng hoặc điều kiện -1/2 số điểm (1) C6H6 + HNO3 C6H5NO2 + H2O

(2) C6H5CH3 + Br2   C6H4BrCH3 + HBr

(3) C6H5CH = CH2 + H2   C6H5CH2CH3

(4) C2H5OH + HCl   C2H5Cl + H2O

(5) CH3CH2CH2OH + CuO   CH3CH2CHO + Cu + H2O

(6) C6H5OH + Na C6H5ONa + 1/2H2

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

3

(2đ)

Nhận biết các chất lỏng sau: nhận mỗi chất (kèm pthh, nếu có) 0,5đ; sai cân bằng -1/2 số điểm pthh; nhận biết sai từ chất nào thì từ chất đó về sau không tính điểm.

Phenol

Ancol propylic

Glixerol

Benzen

Dd brom

trắng

Cu(OH)2

Dd xanh thẫm

Kim loại Na

Sủi bọt khí

C6H5OH + 3Br2 C6H2Br3OH↓ + 3HBr

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

C3H7OH + Na C3H7ONa + 1/2H2

4

(2đ)

(a) Hiện tượng: tạo dd trong suốt, sau đó có vẫn đục (để 1 lúc có phân lớp)

C6H5OH+ NaOH C6H5ONa + H2O

C6H5ONa+ H2O +CO2 C6H5OH + NaHCO3

(b) Viết ptpư chứng minh:

C6H5OH + 3Br2 C6H2Br3OH↓ + 3HBr

C6H5OH + NaOH C6H5ONa + H2O

0,25×2

0,25

0,25

0,5

0,5

5

(2đ)

  ; nNaOH = 0,2 . 1,5 = 0,3 (mol)

C2H5OH + Na C2H5ONa + 1/2H2 (0,25đ)

0,4 mol 0,2 mol

C6H5OH + Na C6H5ONa + 1/2H2 (0,25đ)

0,3 mol 0,15 mol

C6H5OH + NaOH C6H5ONa + H2O (0,5đ)

0,3 mol 0,3 mol

mhh = 0,4 . 46 + 0,3 . 94 = 46,6 (g) (0,25đ)

%C2H5OH =   (0,25đ); %C6H5OH = 60,5 % (0,25đ)

(BT HS giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25×2

6

(1đ)

Ankanol có CTPT là CnH2n+2O

CnH2n+2O + 3n/2O2 → nCO2 + (n+1) H2O (1)

(1) => nO2 = 1,5nCO2= 1,5V/22,4

Theo ĐLBTKL ta có: mancol + mO2 = mCO2 + mH2O

=> m + 32. 1,5V/22,4 = 44.V/22,4 +a

=> m = a – V/5,6

0,25

0,25

0,25

0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Nguyen Huu Tho – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *