0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn Khuyến

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn Khuyến

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 ( 2017 – 2018 ) MÔN: HÓA HỌC LỚP 11

Thời gian làm bài : 45 phút; Ngày ……./04/2018

Câu 1 : (2 điểm) Bổ túc chuỗi phản ứng, ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có :

CH3CH3CH2=CH2CH3CH2BrCH3CH2OHCH3CH2ONa.

Câu 2 : (4 điểm)

a) (2 điểm) Viết phương trình hóa học xảy ra (các chất hữu cơ dùng công thức cấu tạo) :

(1) : Ancol etylic phản ứng với CuO, đun nóng.

(2) : Benzen phản ứng với Br2 khan theo tỉ lệ mol 1:1 (xúc tác Fe)H2.

(3) : Propin phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư. Cho biết hiện tượng xảy ra.

(4) : Anđehit acrilic (CH2=CHCHO) phản ứng với H2 dư (Ni, to).

b) (1 điểm) Bằng phương pháp hóa học (thí nghiệm đơn giản), phân biệt 2 chất lỏng đựng riêng biệt trong 2 lọ mất nhãn sau : ancol etylic và dung dịch anđehit axetic.

c) (1 điểm) Viết công thức cấu tạo các hợp chất chứa nhân benzen, có nhóm OH, đều có công thức phân tử C7H8O.

Câu 3 : (3,25 điểm)

Cho 7,52 gam hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol etylic phản ứng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đkc).

a) (2 điểm) Viết các phương trình hóa học xảy ra. Tính khối lượng mỗi chất có trong 7,52 gam hỗn hợp X.

b) (1,25 điểm) Cho 7,52 gam hỗn hợp X trên phản ứng với CuO dư, đun nóng một thời gian, biết hiệu suất phản ứng oxi hóa của ancol metylic và ancol etylic trong X lần lượt là 80% và 60%, thu được hỗn hợp Y gồm anđehit, ancol dư và nước. Cho toàn bộ hỗn hợp Y phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được tối đa m gam Ag. Tính số mol từng chất hữu cơ có trong hỗn hợp Y và tìm m.

Câu 4 : (0,75 điểm)

Hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức, mạch hở A và B (MA < MB và số nguyên tử cacbon trong B không quá 4). Cho 10,84 gam X tác dụng hoàn toàn với AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thì thu được 111,68 gam kết tủa. Mặt khác, cho 10,84 gam X tác dụng hết với H2 (Ni, t0) thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với Na dư thu được 2,912 lít H2 (đktc). Tìm công thức cấu tạo của A, B.

Cho biết : H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; Cu = 64 ; Ag = 108.

Lưu ý : Học sinh không được sử dụng bảng tuần toàn các nguyên tố hóa học.

(câu 3b và 4 học sinh có thể giải cách nhanh hoặc dùng sơ đồ, không yêu cầu viết phương trình hóa học).

=== HẾT ===

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 ( 2017 – 2018 )

MÔN: HÓA HỌC LỚP 11

Câu 1. (2 điểm) Mỗi phản ứng đúng cho 0,5đ .4x 0,5đ

(Thiếu điều kiện hay cân bằng hay thiếu cả 2 trừ 0,25đ/1pứ).

Phản ứng 1 : xt, to. Phản ứng (3) : to.

Câu 2. (4 điểm)

a) (2 điểm)

Bỏ qua điều kiện. Các phản ứng 1, 2, 3 : mỗi phản ứng cho 0,5 điểm ………….3x 0,5đ

Hiện tượng pứ (3) : 0,25đ ; phản ứng (4) : đúng trọn vẹn chấm 0,25đ …………. 2x 0,25đ

Thiếu cân bằng pứ trừ 0,25đ/1 pứ ; viết sai công thức không chấm.

Có thể viết các công thức ancol và benzen là : C2H5OH, C6H6.

b) (1 điểm)

Thuốc thử đúng và hiện tượng đúng : 0,5đ ; viết ptpứ đúng : 0,5đ ………….. 2x 0,5đ

Dùng : dd AgNO3/NH3. Hiện tượng : cho Ag (nói sai hiện tượng vẫn chấm ptpứ).

Hs làm các cách khác nếu đúng vẫn cho đủ số điểm.

c) (1 điểm) 4 đồng phân : 1 ancol thơm + 3 phenol : mỗi đồng phân 0,25đ ……….4x 0,25đ

Câu 3. (3,25 điểm)

a) (2 điểm)

Viết 2 ptpứ với Na : mỗi pứ viết đúng cho 0,25đ 2x 0,25đ

32x + 46y = 7,52 : 0,25đ ; x/2 + y/2 = 0,1 : 0,25đ 2x 0,25đ

Giải hệ pt toán : x = 0,12 ; y = 0,08 0,5đ

CH3OH = 3,84 gam : 0,25đ ; C2H5OH = 3,68 gam : 0,25đ 0,5đ

Nếu phản ứng viết sai, mà lý luận ra đúng kết quả, vẫn chấm tiếp phần tính toán.

b) (1,25 điểm)

Mol : HCHO = 0,096 ; CH3CHO = 0,048 ; CH3OH dư = 0,024 ; C2H5OH dư = 0,032.

Tìm ra số mol mỗi chất được 0,25đ (có 4 chất) 4x 0,25đ

Khối lượng Ag : m = 108.(4.0,096 + 2.0,048) = 51,84 gam 0,25đ

Câu 4. (0,75 điểm)

Mol H2 = 0,13 mol mol nhóm OH = 2.mol H2 = 0,26 mol = mol anđehit đơn chức.

MX = 41,7 A là HCHO : a mol và B có dạng : RCHO : b mol

TH1 : Kết tủa chỉ có Ag. 4a + 2b = 111,68/108 1,034 ; a + b = 0,26

a = 0,275 ; b = 0,003 ; m = 30a + (R+29).b = 10,84 R = 834,33 (loại) ……. .0,25đ

TH2 : Kết tủa gồm : Ag và AgCC-R’-COONH4 (anđehit : CHC-R’-CHO) ; a + b = 0,26

m = 108.(4a + 2b) + b(R’ + 194) = 111,68 ; mX = 30a + b(R’ + 54) = 10,84

a = 0,18 ; b = 0,08 ; bR’ = 1,12 R’ = 14 : CH2 B : CHC-CH2-CHO ………..0,5đ

Lưu ý : Các bài toán câu 3, 4 học sinh làm cách khác hoặc lí luận đúng ra được đáp số vẫn cho tròn số điểm phần tính toán. Câu 3b, 4 không cần ghi ptpư, có thể giải nhanh, không chấm các bước làm, khi nào ra kết quả như trên mới cho trọn điểm như trên.

=== HẾT ===

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Nguyen Khuyen – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *