0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn Văn Cừ

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn Văn Cừ

G

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Họ tên thí sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lớp : . . . . . . . . . SBD : . . . . . . . . . .

BÀI KIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

MÔN HÓA KHỐI 11

( Thời gian 45 phút )

Ngày kiểm tra : …………………………

Số thứ tự :

Giám thị 1

Giám thị 2

Mật mã :

ám khảo

Điểm bài kiểm tra

Mật mã :

Số thứ tự :

I – PHẦN TRẢ LỜI NHANH (4đ) : từ câu 1 đến câu 8

STT

Câu hỏi

Trả lời

Câu 1

Gọi tên chất có CTCT sau : CH2=CH-COOH

Câu 2

Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3/ dd NH3: (1) CH3CHO, (2)CH3CCH , (3) CHC-C2H5, (4 )C6H5OH, (5) C6H5CH2OH.

Câu 3

Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp : (1) CH2=CH-CN ; (2)CH3-CH=CH-CH3 ;

(3) CH3-CH2-Cl ; (4) CH2=CH-CH=CH2.

Câu 4

Xác định CTCT của sản phẩm chính khi cho but-1-en tác dụng với HBr.

Câu 5

Ancol (X) có CTPT là C4H9OH. X bị oxi hóa bởi CuO/t0 tạo thành xeton . Xác định CTCT đúng của X?

Câu 6

Xác định X, Y trong sơ đồ phản ứng :
X C2H5OH Y

Câu 7

Số đồng phân ancol bậc I ứng với CTPT C4H10O ?

Câu 8

Một axit caboxylic no đơn chức mạch hở có 12,5% nguyên tố oxi về khối lượng . Tìm CTPT ?

II – PHẦN TỰ LUẬN ( 6đ )

Câu 9 (1,5 đ) Viết phương trình phản ứng hòan thành chuỗi biến hóa sau :

CH4 C2H2 C2H4 CH3CHO C2H5OH CH3COOHCH3COONa

Câu 10 (1,5 đ) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau :

anđehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol etylic

Câu 11:(1đ) Cho ancol etylic đun nóng với axit axetic xúc tác H2SO4 đặc hiệu suất 60% thu được 13,2g este. Tính khối lượng axit cần dùng. ( C =12, O =16, H =1)

Câu 12: (2đ) Lấy 6,2 gam hỗn hợp A gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng với Na kim loại dư thu được 1,68 lít H2 (đktc).

a. Tìm công thức phân tử của hai ancol.

b. Tính % khối lượng từng ancol trong hỗn hợp A.

. ( C =12, O =16, H =1)

ĐÁP ÁN ĐỀ HKII KHỐI 11CB­_NH: 2017-2018

I – PHẦN TRẢ LỜI NHANH (4đ) :

STT

Trả lời

Câu 1

Axit acrylic

Câu 2

  1. ; (2) ; (3)

Câu 3

  1. ; (4)

Câu 4

CH3-CH(Cl)-CH2-CH3

Câu 5

CH3-CH2-CH(OH)-CH3

Câu 6

X: CH2=CH2
Y: CH3CHO

Câu 7

2

Câu 8

C16H32O2

Mỗi câu đúng 0,5đ/câu

II – PHẦN TỰ LUẬN ( 6đ )

Câu 9 :

6pt x 0,25đ ( 1,5đ)

Câu 10 :

Trình bày đúng thứ tự nhận biết ( 1đ)

2 phương trình ( 0 ,5đ)

Câu 11. Phương trình 0,25đ

nC4H8O2= 0,15 mol, thay số mol (hoặc 2 dòng) 0,25đ

mCH3COOH = 15g 0,50đ

Câu 12. a. Phương trình 0,25đ

Tính nH2 = 0,075 mol thay vào pt hoặc 2 dòng 0,25đ

0,25đ

Ancol : CH3OH và C2H5OH 0,25đ

b. Lập hệ giải tìm nCH3OH = 0,05 và nC2H5OH = 0,1 0,5đ

% CH3OH = 25,81%, 0,25đ

% C2H5OH = 74,19% 0,25đ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Nguyen Van Cu – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *