0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Phạm Ngũ Lão

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Phạm Ngũ Lão

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM KIỂM TRA HỌC KÌ II. Năm học 2017-2018
THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO Môn: Hóa học – Lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề A

Họ tên học sinh:………………………………………………………….SBD…………..Lớp:……………..
Câu 1(1,5điểm). Viết công thức cấu tạo các đồng phân ancol bậc một của C4H10O và gọi tên.
Câu 2(1,5điểm). Viết công thức cấu tạo các đồng phân chứa nhân thơm có công thức phân tử
C
7H8O và cho biết đồng phân nào tác dụng NaOH, đồng phân nào tác dụng với Na?
Câu 3 (1,5điểm). Hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có:
a. CH
3COOH + NaOH –> ?
b. C6H5ONa + CO2 + H2O —> ?
Câu 4 (1,5điểm). Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi:
a. Cho brom khan vào benzen (có mặt bột Fe, t
0).
b. Cho dung dịch AgNO
3/NH3 vào etanal, đun nóng nhẹ.
Câu 5 (2,5điểm). Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng
đẳng của metanol, người ta thu được 11,2 lít CO
2 (đktc) và 12,6 gam H2O.
a. Xác định công thức phân tử của hai ancol.
b. Tính phần trăm khối lượng của từng ancol trong hỗn hợp.
Câu 6 (1,5 điểm). Cho m gam hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol tác dụng với natri (dư)
thu được 3,36 lít khí hidro (đktc). Nếu cho
m gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch nước
brom vừa đủ thu được 16,55gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol.
a. Tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X đã dùng.
b. Cho
m gam hỗn hợp X qua ống đựng CuO, đun nóng. Viết phương trình hoá học và tính khối
lượng anđêhit thu được sau phản ứng.
(Cho H=1, C=12, O=16, Br=80, Cu=64)
…………………….Hết………………….
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM KIỂM TRA HỌC KÌ II. Năm học 2017-2018
THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO Môn: Hóa học – Lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề B

Họ tên học sinh:……………………………………………………………….SBD…………..Lớp:………..
Câu 1 (1,5điểm) : Viết công thức cấu tạo đồng phân ancol bậc hai, bậc ba của C4H10O và gọi
tên.
Câu 2 (1,5điểm) : Viết công thức cấu tạo các đồng phân chứa nhân thơm có công thức phân tử
C
7H8O, cho biết đồng phân nào tác dụng Na, đồng phân nào tác dụng với NaOH?
Câu 3 (1,5điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có:
a. CH2 = CH2 + H2O –> ?
b. axit axetic tác dụng với Na
2CO3 –> ?
Câu 4(1,5điểm): Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi:
a. Cho toluen vào dung dịch KMnO
4 đun nóng.
b. Cho Cu(OH)
2 vào Glixerol.
Câu 5(2,5điểm): Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng
đẳng của metanol, người ta thu được
13,44 lít CO2 (đktc) và 13,86 gam H2O.
a. Xác định công thức phân tử hai ancol.
b. Tính phần trăm khối lượng của từng ancol trong hỗn hợp.
Câu 6(1,5 điểm): Cho m gam hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol tác dụng với natri (dư)
thu được 1,68 lít khí hidro (đktc). Nếu cho
m gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch nước
brom vừa đủ thu được 9,93gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol.
a. Tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X đã dùng.
b. Cho
m gam hỗn hợp X qua ống đựng CuO, đun nóng. Viết phương trình hóa học và tính khối
lượng andehit thu được sau phản ứng.
(Cho H=1, C=12, O=16, Br=80, Cu=64)
…………………….Hết………………….

Câu Ý Đáp án A Điểm
1 2 Công thức 0,5×2
Gọi tên 0,25×2
2 4 Công thức 0,25×4
Tác dụng với Na 0,25
Tác dụng với NaOH 0,25
3 2 phương trình( sai điều kiện, cân bằng trừ
mỗi ý 0,25)
2×0,75
4 a,b 2 Hiện tượng
2 Phương trình
0,25×2
0,5×2
5 a Số mol CO2=0,5mol
Số mol nước =0,7mol
0,5
Đặt CT
Viết PT đốt cháy
0,25
0,25
Giá trị n=2,5 0,25
Công thức 2 ancol C2H5OH, C3H7OH 0,25
b Viết 2 phản ứng đốt cháy 0,25
Lập giải hpt: x= 0,1 và y=0,1 0,25
Khối lượng C2H5OH= 4,6 g
Khối lượng C
3H7OH=6g
Phần trăm KL C
2H5OH=43,4%
0,25
Phần trăm khối lượng C3H7OH=56,6% 0,25
6 a Số mol Hidro=0,15mol
Số mol kết tủa=0,05mol
0,25
Viết và cân bằng 3 pt 0,25
Số mol phenol=số mol kết tủa=0,05mol
Số mol rượu etylic=0,25mol
0,25
Khối lượng phenol=4,7g
Khối lượng ancol etylic=11,5g
0,25
b Phương trình hóa học của ancol với CuO 0,25
Khối lượng anđehit=11g 0,25

 

Câu Ý Đáp án B Điểm
1 2 Công thức 0,5×2
Gọi tên 0,25×2
2 4 Công thức 0,25×4
Tác dụng với Na 0,25
Tác dụng với NaOH 0,25
3 2 phương trình( sai điều kiện, cân bằng trừ
mỗi ý 0,25)
2×0,75
4 a,b 2 Hiện tượng
2 Phương trình
0,25×2
0,5×2
5 a Số mol CO2=0,6mol
Số mol nước =0,77mol
0,5
Đặt CT
Viết PT đốt cháy
0,25
0,25
Giá trị n=3,529 0,25
Công thức 2 ancol C3H7OH, C4H9OH 0,25
b Viết 2 phản ứng đốt cháy 0,25
Lập giải hpt: x= 0,08 và y=0,09 0,25
Khối lượng C3H7OH= 4,8 g
Khối lượng C
4H9OH=6,66g
Phần trăm KL C
3H7OH= 41,9%
0,25
Phần trăm khối lượng C4H9OH=58,1% 0,25
6 a Số mol Hidro=0,075mol
Số mol kết tủa=0,03mol
0,25
Viết và cân bằng 3 pt 0,25
Số mol phenol=số mol kết tủa=0,03mol
Số mol rượu etylic=0,12mol
0,25
Khối lượng phenol= 2,82g
Khối lượng ancol etylic=5,52g
0,25
b Phương trình 0,25
Khối lượng anđehit=5,28g 0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Pham Ngu Lao- deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *