0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Phan Bội Châu

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Phan Bội Châu

SỞ GÍAO DỤC ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI HỌC KÌ II (2017 – 2018)

TRƯỜNG THCS-THPT PHAN BỘI CHÂU Môn: Hóa học – LỚP 11

Thời gian: 45 phút

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau (kèm theo điều kiện phản ứng, nếu có):

Câu 2: (2 điểm) Nhận biết các chất lỏng sau bằng phương pháp hóa học: etanol, etanal, benzen, stiren.

Câu 3: (2 điểm)

a/ Viết đồng phân cấu tạo và gọi tên andehit có công thức sau: C4H8O.

b/ Viết 2 phương trình hóa học chứng minh: ảnh hưởng qua lại giữa nhóm –OH và vòng benzen trong phân tử phenol.

Câu 4: (2 điểm) Cho hỗn hợp gồm ancol butylic và phenol tác dụng hết với Na thu được 6,72 (l) khí H2 (đktc). Nếu trung hòa lượng hỗn hợp trên bằng NaOH thì cần vừa đủ 50 (ml) dung dịch NaOH 32%, D = 1,4 (g/ml).

a/ TÍnh thành phần % khối lượng từng chất trong hỗn hợp.

b/ Nitro hóa hoàn toàn lượng phenol trên với hiệu suất phản ứng là 90%. Tính khối lượng axit picric thu được và thể tích dung dich HNO3 12M cần dùng.

Câu 5: (2 điểm) Cho 18,11 (g) hỗn hợp X gồm hai andehit no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (không chứa HCHO) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 73,44 (g) Ag.

a/ Xác định công thức phân tử của andehit trong hỗn hợp dung dịch X.

b/ Tính thành phần % khối lượng mỗi andehit có trong hỗn hợp trên.

Cho Na = 23; O = 16; H = 1;N = 14; C = 12; Ag = 108.

Đáp án

Câu

Nội dung bài giải

Điểm

Câu 1

(2 điểm)

(1)(C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6

(2) C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2

(3) C2H5OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O

(4) 2CH3CHO + O2 2CH3COOH

(5) C2H5OH + CH3OH C2H5OCH3 + H2O

(6) 2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2

(7) CH3CHO + H2 C2H5OH

(8) CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

0,25/1pt

Câu 2

(2 điểm)

  • Trích mẫu thử

  • Lần lượt cho các mẫu thử tác dụng với dd AgNO3/NH3

0,25

+ Mẫu thử xuất hiện kết tủa bạc là CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

0,5

  • Lần lượt cho các mẫu thử còn lại tác dụng với dd Br2

+ Mẫu thử làm mất màu dd Br2 là C6H5CH=CH2

C6H5CH=CH2 + Br2 C6H5CHBr-CH2Br

0,75

  • Lần lượt cho các mẫu thử còn lại tác dụng với Na

+ Mẫu thử làm Na tan, sủi bọt khí là C2H5OH, còn lại là C6H6

2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2

0,5

Câu 3

(2 điểm)

  1. CH3– CH2– CH2-CHO

Butanal

0,5

2-metylpropanal

0,5

  1. C6H5OH +NaOH C6H5ONa + H2O

0,5

C6H5OH + 3Br2 C6H2Br3OH + 3HBr

0,5

Câu 4

(2 điểm)

0,5

2C4H9OH + 2Na 2C4H9ONa + H2 (1)

0,04 0,02

2C6H5OH + 2Na 2 C6H5ONa + H2 (2)

0,56 0,28

C6H5OH + NaOH C6H5ONa + H2O

0,56 0,56

0,5

0,25

0,25

C6H5OH + 3HNO3 C6H2(NO2)3OH + 3H2O

0,56 1,68 0,56

0,25

0,25

Câu 5

(2 điểm)

Gọi CTHH chung của hai andehit no, đơn chức mạch hở, kế tiếp nhau là CnH2n+1CHO (n-1 < n < n+1)

0,25

0,25

CnH2n+1CHO 2Ag

0,34 0,68 (mol)

Ta có:

==> hai andehit cần tìm là CH3CHO và C2H5CHO

0,5

Ta có: 44x + 58y = 18,11

Và: 2x + 2y = 0,68 ==> x= 0,115; y=0,225

0,5

0,5

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Phan Boi Chau – deda.docx

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *