0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Phan Đăng Lưu

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Phan Đăng Lưu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 01 trang)

KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ II

LỚP 11 – NĂM HỌC 2017-2018

Môn thi: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

ĐỀ 1

Câu 1. (3 điểm)

 1. Thực hiện chuỗi phản ứng (viết công thức cấu tạo các chất):

 1. Viết phương trình phản ứng giữa các cặp chất sau(viết công thức cấu tạo các chất):

 • Phenol + HNO3 (H2SO4 đặc, toC)

 • Anđehit axetic + H2 (Ni, toC)

 • Axit fomic + NaOH

Câu 2. (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các chất sau:

Ancol etylic, glixerol, phenol, benzene

Câu 3. (2 điểm) 4,8 gam ancol đơn chức, no, mạch hở (A) tác dụng với Na dư sinh ra 896 ml H2 ở đkc. Xác định CTPT, CTCT và gọi tên ancol (A).

Câu 4. (2 điểm) Cho 18,7(g) hỗn hợp (X) gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư, thu được 2,8(l) khí Hidro (đktc).

 1. Tính thành phần % về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp (X).

 2. Cho hỗn hợp (X) tác dụng với dung dịch Brom vừa đủ, tính khối lượng kết tủa trắng 2,4,6-tribromphenol thu được sau phản ứng.

Câu 5. (1 điểm) Tính khối lượng tinh bột cần dùng để điều chế 5 lít ancol etylic 30o, biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là D=0,8g/ml và hiệu suất của quá trình điều chế là 80%.

Cho biết: C = 12 ; O = 16 ; H = 1 ; Br = 80 ; Na = 23

——- Hết ——-

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: …………………..

Họ và tên giám thị: ….……………………………………… Chữ ký: …………………………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 01 trang)

KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ II

LỚP 11 – NĂM HỌC 2017-2018

Môn thi: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

ĐỀ 2

Câu 1. (3 điểm)

 1. Thực hiện chuỗi phản ứng (viết công thức cấu tạo các chất):

 1. Viết phương trình phản ứng giữa các cặp chất sau (viết công thức cấu tạo các chất):

 • Phenol + NaOH

 • Anđehit fomic + H2 (Ni, toC)

 • Axit axetic + NaOH

Câu 2. (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các chất sau:

Ancol metylic, etilen glicol, andehit axetic, benzene

Câu 3. (2 điểm) 7,2 gam ancol đơn chức, no, mạch hở (A) tác dụng với K dư sinh ra 1344 ml H2 ở đkc. Xác định CTPT, CTCT và gọi tên ancol (A).

Câu 4. (2 điểm) Cho 20,5(g) hỗn hợp (X) gồm metanol và phenol tác dụng với Na dư, thu được 3,92(l) khí Hidro (đktc).

 1. Tính thành phần % về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp (X).

 2. Cho hỗn hợp (X) tác dụng với dung dịch Brom vừa đủ, tính khối lượng kết tủa trắng 2,4,6-tribromphenol thu được sau phản ứng.

Câu 5. (1 điểm) Tính khối lượng tinh bột cần dùng để điều chế 6 lít ancol etylic 45o, biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là D=0,8g/ml và hiệu suất của quá trình điều chế là 70%.

Cho biết: C = 12 ; O = 16 ; H = 1 ; Br = 80 ; Na = 23

——- Hết ——-

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: …………………..

Họ và tên giám thị: ….……………………………………… Chữ ký: …………………………..

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II

Hóa 11 – Năm học 2017 – 2018

ĐỀ 1

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1: biết

3 điểm

 1.  
0.5đx 6

Thiếu cân bằng, đk: trừ 0.25đ/pt

VIẾT DẠNG CTCT

 1.  
Câu 2:hiểu

2 điểm

Ancol etylic

glixerol

phenol

benzene

Dd Br2

trắng

Cu(OH)2

/NaOH

dd trong suốt, xanh thẫm

X

Na

sủi bọt khí

X

X

 

1,25đ

0,75đ

Câu 3:vận dụng thấp

2 điểm

Cách 1: Số mol H2: 0,896/22,4=0,04mol

Biểu thức tính n:

0,25đ

0,25đ

Cách 2: Số mol H2: 0,896/22,4=0,04mol

số mol ancol = 2.số mol H2

Biểu thức tính n: Mancol =14n+18= 4,8:0,08=60

0,25đ

0,25đ

=>n=3

=>CTPT(A):C3H7OH

=> CTCT & tên gọi

CH2-CH2-CH3 propan-1-ol CH3-CH-CH3 propan-2-ol

OH OH

0,25đ

0,25đ

0,25đ*4

Câu 4:vận dụng thấp

2 điểm

Số mol khí H2=2,8/22,4=0,125 mol

C2H5OH+Na C2H5ONa+1/2H2

a 1/2a

C6H5OH+Na C6H5ONa+1/2H2

b 1/2b

46a+94b=18,7

1/2a+1/2b=0,125

a=0,1; b=0,15 mol

m C2H5OH = 4,6g

% m C2H5OH= 24,6%

% m C6H5OH= 75,4%

C6H5OH+3Br2 C6H2Br3OH+3HBr

0,15 0,15

m = 0,15*331=49,65g

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 5: vận dụng cao 1 điểm Vrượu nguyên chất=(5*30*1000)/100 = 1500ml

mrượu = 1500*0,8=1200g

(C6H10O5)n 2n C2H5OH

162n(g) : 92n(g)

mtinh bột=

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Sau khi chấm điểm xong , thầy cô nhớ làm tròn số rồi ghi vào phiếu điểm.

ĐỀ 2

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1:biết

3 điểm

0.5đx 6
Câu 2:hiểu

2 điểm

Ancol metylic

etilen glicol

andehit axetic

benzene

Dd AgNO3/NH3

trắng bạc

Cu(OH)2

/NaOH

dd trong suốt, xanh thẫm

X

Na

sủi bọt khí

X

X

 

1,25đ

0,75đ

Câu 3:vận dụng thấp

2 điểm

Cách 1: Số mol H2: 1,344/22,4=0,06mol

Biểu thức tính n:

0,25đ

0,25đ

Cách 2: Số mol H2: 1,344/22,4=0,06mol

số mol ancol = 2.số mol H2

Biểu thức tính n: Mancol =14n+18= 7,2:0,12=60

0,25đ

0,25đ

=>n=3

=>CTPT(A):C3H7OH

=> CTCT & tên gọi

CH2-CH2-CH3 propan-1-ol CH3-CH-CH3 propan-2-ol

OH OH

0,25đ

0,25đ

0,25đ*4

Câu 4:vận dụng thấp

2 điểm

Số mol khí H2=3,92/22,4=0,175 mol

CH3OH+Na CH3ONa+1/2H2

a 1/2a

C6H5OH+Na C6H5ONa+1/2H2

b 1/2b

32a+94b=20,5

1/2a+1/2b=0,175

a=0,2; b=0,15 mol

m CH3OH = 6,4g

% m CH3OH= 31,22%

% m C6H5OH= 68,78%

C6H5OH+3Br2 C6H2Br3OH+3HBr

0,15 0,15

m = 0,15*331=49,65g

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 5:vận dụng cao 1 điểm Vrượu nguyên chất=(6*45*1000)/100 = 2700ml

mrượu = 2700*0,8=2160g

(C6H10O5)n 2n C2H5OH

162n(g) : 92n(g)

mtinh bột=

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Sau khi chấm điểm xong , thầy cô nhớ làm tròn số rồi ghi vào phiếu điểm.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Phan Dang Luu – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *