0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Phú Hòa

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Phú Hòa

ĐỀ THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 2018

MÔN: HÓA HỌC .LỚP11

THỜI GIAN:45 PHÚT

Câu 1(2đ): Viết CTCT và gọi tên thay thế các anđehit có CTPT C5H10O.

Câu 2(2đ): Nhận biết các chất lỏng sau bằng phương pháp hóa học.

anđehit axetic; phenol; axit axetic; etanol; benzen;

Câu 3(1,5đ): Viết phương trình phản ứng sau:

a). ancol metylic + ancol etylic (1400C, xúc tác H2SO4 đặc)

b). axetilen + H2O (xúc tác HgSO4, t0)

c). axit fomic + ancol etylic (xúc tác H2SO4đ)

d). Đốt cháy hoàn toàn anđehit CnH2nO

e). axit axetic + Cu(OH)2

f). anđehit fomic + H2 (xúc tác Ni, t0)

Câu 4(1,5đ): Hoàn thành chuổi phản ứng sau:

Glucozơ → C2H5OH → CH3CHO → CH3COOH → CH3COONa → CH4 → C2H2

Câu 5(1đ): Đốt cháy hoàn toàn một ancol đơn chức X thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Xác định công thức phân tử của X.

Câu 6(2đ): Trung hòa 150 ml dung dịch axit cacboxylic no, đơn chức X cần phải dùng 200 ml dung dịch NaOH 0,3 M thu được dung dịch A.

a). Tính nồng độ mol/lít của axit cacboxylic cần dùng.

b). Cô cạn dung dịch A thu được 4,92 gam muối. Tìm CTCT của X.

Cho Na=23; H=1; O=16; C=12;

—————- Hết —————–

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Phu Hoa – da

hoa 11 – Phu Hoa – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *