0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA ĐỀ THI HỌC KÌ II- KHỐI 11 –NĂM 2017-2018

TỔ HÓA-SINH. MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 45 phút

Mã Đề 111

Câu 1: (2.0đ)

Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau đây (ghi rõ điều kiện nếu có):

Metan ­anđehit fomicmetanolaxit axeticnatri axetatmetan

6

axetilen anđehit axeticaxit axetic

Câu 2: (2.0đ)

a/Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất lỏng đựng riêng biệt trong các lọ không nhãn:

toluen, glixerol, stiren, hexan.

b/Nêu tên một andehit ở thể khí – Nêu một ứng dụng của andehit fomic

Câu 3: (1,25đ)

a/Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết khác hãy viết các phương trình hóa học điều chế : Đietyl ete.

b/ Nêu hiện tượng viết phương trình hóa học khi sục khí CO2 vào dung dịch Natri phenolat.

Câu 4: (1,75đ)

Viết các phương trình hóa học xảy ra nếu có (điều kiện phản ứng có đủ):

a/ Cho dung dịch NaOH lần lượt tác dụng với: etanol, phenol, axit axetic.

b/ Cho CuO lần lượt tác dụng với: axit axetic, ancol etylic.

c/ Cho dung dịch axit HCl lần lượt tác dụng với: phenol, ancol etylic.

Câu 5: (1,5đ)

Cho 23 gam hỗn hợp gồm: glixerol và ancol etylic tác dụng hết với Na (dư) thu được 6,72 lit H2(đkc). Tìm % theo khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu

Câu 6: (1,5đ)

a/ Nhỏ 150ml dung dịch Brom 2M vào ống nghiệm đựng dung dịch phenol (dư) thu được m gam kết tủa.

Tính giá trị m.

b/ Cho 50 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu được 32,4 gam Ag kết tủa. Tính nồng độ % của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng.

Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: Br=80; C=12; H=1; O=16; Ag=108, N=14; Na=23.

HẾT

TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA ĐỀ THI HỌC KÌ II- KHỐI 11 –NĂM 2017-2018

TỔ HÓA-SINH. MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 45 phút

Mã Đề 112

Câu 1: (2.0đ)

Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau đây (ghi rõ điều kiện nếu có):

Natri axetatmetan axetilen anđehit axetic axit axetic

5

­­anđehit fomic ancol metylic axit axetic natri axetat

Câu 2: (2.0đ)

1- Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất lỏng đựng riêng biệt trong các lọ không nhãn:

hexan, toluen, glixerol, stiren.

2- Hãy nêu tên một andehit ở thể khí – Hãy nêu một ứng dụng của ancol etylic.

Câu 3: (1,25đ)

a/Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết khác hãy viết các phương trình hóa học điều chế: Đi etyl ete.

b/ Nêu hiện tượng viết phương trình hóa học khi sục khí CO2 vào dung dịch Natri phenolat.

Câu 4: (1,75đ)

Viết các phương trình hóa học xảy ra nếu có (điều kiện phản ứng có đủ):

a/ Cho dung dịch NaOH lần lượt tác dụng với: ancol etylic, phenol, axit axetic.

b/ Cho CuO lần lượt tác dụng với: etanol, axit axetic.

c/ Cho dung dịch axit HCl lần lượt tác dụng với: phenol, ancol etylic.

Câu 5: (1,5đ)

Cho 27,6 gam hỗn hợp gồm glixerol và ancol etylic tác dụng hết với Na (dư) thu được 8,96 lit H2(đkc).

Tìm % theo khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 6: (1,5đ)

a/ Nhỏ 200ml dung dịch Brom 1,5M vào ống nghiệm đựng dung dịch phenol (dư) thu được m gam kết tủa. Tính giá trị m.

b/ Cho 80 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu được 32,4 gam Ag kết tủa. Tính nồng độ % của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng.

Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: Br=80; C=12; H=1; O=16; Ag=108, N=14; Na=23.

HẾT

HƯỚNG DẪN CHẤM – THI MÔN HOÁ– KHỐI 11

NGÀY 7/5/2018.

Đề 111

Câu

Đáp án

Điểm

1

(2.0đ)

Mỗi phản ứng : (0,25 đ)

( gồm sản phẩm đúng và cân bằng phản ứng đúng)

0,25 x 8=2 đ

2

(2.0đ)

a. hiện tượng (0,25 đ) ; phản ứng (0,25 đ)

b. Tên andehit đúng (0,25 đ) Ứng dụng đúng (0,25 đ)

0,25 x 6= 1,5 đ

0,25 x 2= 1.0đ

3

(1.25đ)

a. 3 phản ứng mỗi phản ứng : (0,25 đ)

b. hiện tượng (0,25 đ) ; phản ứng (0,25 đ)

0,25 x 3= 0.75đ

0,25 x 2=0.5đ

4

(1,75đ)

Mỗi phản ứng : (0,25 đ)

Không phản ứng : (0,25 đ)

0,25 x 7=1.75 đ

5

(1,5đ)

C3H5(OH)3 + 3Na C3H5(O Na)3 + 1.5 H2 (0,25 đ)

a 1.5 a

C2H5OH + Na C2H5O Na + 0.5 H2 (0,25 đ)

b 0.5b

92a + 46b =23 (0,25 đ)

1.5 a + 0.5b = 0.3 (0,25 đ)

a= 0.1 b=0.3 (0,25 đ)

% C3H5(OH)3= 40% % C2H5OH= 60% (0,25 đ)

0,25 x 6= 1,5 đ

6

(1,5đ)

a.C6H5OH + 3Br2 C6H2 Br3OH + 3 HBr (0,25 đ)

0.3 0.1 (0,25 đ)

m=0.1x 331=33.1gam (0,25 đ)

b.CH3 CHO+ 3H2O +2AgNO3+ 3NH3CH3 COO NH4 +NH4 NO3+2Ag(0,25 đ)

0.15 0.3 (0,25 đ)

C%(CH3 CHO)=13.2% (0,25 đ)

0,25 x 3= 0,75 đ

0,25 x 3= 0,75 đ

Đề 112: Tương tự

Câu 5:

a= 0.2 b=0.2

% C3H5(OH)3= 66.6% % C2H5OH= 33.3% (0,25 đ)

Câu 6:

a. m=0.1x 331=33.1gam

b. C%(CH3 CHO)=8.25%

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Nam Kì Khời Nghĩa K11

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *