0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Hữu Huân

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Hữu Huân

7 – 2018–

: i Dành cho tất cả các lớp
Câu 1 (1,5 i m).
Dùng công thức cấu tạo thu gọn hoàn thành chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có)
C
2H5OH  (1) CH3COOH  (2) CH3COONa  (3) CH4  (4) C2H2  (5) CH3CHO  (6) C2H5OH.
Câu ,5 i m). Bằng phương pháp hóa học, phân biệt các chất lỏng đựng riêng biệt trong các lọ mất
nhãn sau: phenol, benzen, axit fomic, etanol.
Câu 3 (1,5 i m). Viết phương trình phản ứng (dạng công thức cấu tạo thu gọn) cho các trường hợp sau:
a) Điều chế metanal trực tiếp từ metan.
b) Cho phenyl clorua tác dụng với NaOH dư ở nhiệt độ và áp suất cao.
c) Tách nước của ancol sec-butylic (butan–2–ol), xúc tác H
2SO4 đặc, 1700C (viết sản phẩm chính).
Câu 4 (1,5 i m). Nêu hiện tượng và viết phương trình dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn khi:
a) Sục khí CO
2 vào dung dịch natri phenolat.
b) Cho dung dịch CH
3COOH và ống nghiệm chứa Na2CO3.
Câu 5 (1,0 i m). Cho 4 chất A, B, C, D là hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở, thỏa các điều kiện sau:
Viết công thức cấu tạo của
A, B, C, D (không cần giải thích).
Câu 6 (1,0 i m). Cho m gam hỗn hợp gồm glixerol và phenol tác dụng đủ với 200 ml dung dịch NaOH
1M. Cũng lượng hỗn hợp đó hòa tan hết 29,4 gam Cu(OH)
2. Tính m.
i Học sinh làm bài theo phần quy định dưới đây
Câu 7 Dành cho các lớp Ban A1, D, CV, CA.
Chia 60,4 gam hỗn hợp X gồm anđehit axetic và 2 ancol no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp làm 2 phần
bằng nhau:
Phần 1: Tác dụng với lượng dư AgNO
3 trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 21,6 gam Ag.
Phần 2: Tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít khí ở đktc.
a. Tìm công thức phân tử của 2 ancol.
b. Lấy 60,4 gam hỗn hợp X trên thực hiện phản ứng tách nước tạo anken với hiệu suất 80%, tính thể tích
anken thu được (ở đktc).
Câu 8 Dành cho các lớp Ban A, B, CT, CL
Cho hỗn hợp X gồm ankanol A và ankanal B có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử; A và B có tỉ lệ
mol tương ứng là 1:2. Đốt cháy hoàn toàn 52,8 gam X thu được 118,8 gam CO
2.
a. Xác định công thức cấu tạo của A, B. Biết A là ancol bậc 1.
b. Lấy 35,2 gam hỗn hợp X trên qua CuO nung nóng thì thu được hỗn hợp chất hữu cơ Y (chỉ chứa
ancol và anđehit). Cho Y phản ứng hoàn toàn với AgNO
3/NH3 dư thì thu được 118,8 gam Ag kim loại.
Tính hiệu suất phản ứng oxi hóa ancol A.
Cho: C=12 ; H=1 ; O=16 ; N=14 ; Na=23 ; Ag=108 ; Cu=64.
—————HẾT—————

Công thức phân tử C2H6O C3H6O
A B C D
Phản ứng với Na tạo H2 không không
Phản ứng với AgNO3/NH3 tạo Ag không không không

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa-11-NguyenHuuHuan-da

Hoa-11-NguyenHuuHuan-de

Hoa-11-NguyenHuuHuan-de-chuyen

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *