0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Hữu Cảnh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2017 – 2018)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH MÔN: HÓA – KHỐI 11

Thời gian làm bài: 45 phút. (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (1,0 điểm): Thực hiện chuỗi phản ứng sau: (ghi dạng CTCT thu gọn, điều kiện- nếu có):

metan axetilen anđehit axetic ancol etylic anđehit axetic.

Bài 2 (2,0 điểm): Nhận biết các chất lỏng đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt sau:

etanol, phenol, anđêhit axetic, benzen.

Bài 3 (2,0 điểm): Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau (ghi dạng CTCT thu gọn, điều kiện- nếu có):

a/ ancol metylic + HBr b/ metanol + metanol (140oC)

c/ glixerol + Na d/ Tách nước từ ancol etylic (170oC)

e/ metanal + H2 f/ benzen + H2

g/ benzen + Br2(khan) (Fe) (1:1) h/ stiren + dd Br2

Bài 4 (2,0 điểm): Viết CTCT – Gọi tên thay thế các đồng phân của:

a/ anđêhit có cùng CTPT C4H8O.

b/ ancol có cùng CTPT C3H8O.

Bài 5 (1,0 điểm): Cho 38,4 gam hỗn hợp X gồm etanol và phenol tác dụng với natri dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Tính % khối lượng của mỗi chất trong X.

Bài 6 (1,0 điểm): Hỗn hợp A gồm 2 anđehit no, đơn chức, mạch hở, là đồng đẳng kế tiếp của nhau (#HCHO). Cho 2,04 gam hỗn hợp trên phản ứng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, thu được 8,64 gam Ag. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định CTPT của A và B.

Bài 7 (1,0 điểm): Cho 500 ml rượu 230 phản ứng với Na (dư). Tính thể tích khí H2 thu được (đktc)?

Biết khối lượng riêng của rượu d = 0,8g/ml, của nước là 1g/ml.

(Cho C=12; O=16; H=1; Na=23; Ca=40; Ba=137; Ag=108; N=14; K=39)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu (kể cả bảng tuần hoàn).

————————–HẾT————————–

Họ và tên thí sinh: ………………………………………Số báo danh:……………..

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HKII- HÓA 11 (2017-2018)

Bài

Nội Dung

Điểm

1

(1,0đ)

Mỗi phương trình đúng

*Sai hoặc thiếu đk cân bằng 2PT

0,25đ x 4

Trừ 0,25đ

2

(2,0đ)

Nhận biết hợp lí từng chất

*Thiếu câu mở đầu, chú thích; hình thức sai quy định

*Sai hoặc thiếu đk cân bằng 2PT

0,5đ x 4

Trừ 0,25đ

Trừ 0,25đ

3

(2,0đ)

Mỗi phương trình đúng

*Sai hoặc thiếu đk cân bằng 2PT

0,25đ x8

Trừ 0,25đ

4

(2,0đ)

-Viết 4 đồng phân đúng

Gọi tên đúng

*Sai CTCT không chấm tên gọi.

0,25đ x 4

0,25đ x 4

5

(1,0đ)

– Viết đúng mỗi phương trình

– Lập hệ và giải ra số mol C2H5OH = 0,375 mol và C6H5OH = 0,225 mol

– %mC2H5OH = 44,92% và %mC6H5OH = 55,08%

0,25đ x 2

0,25đ

0,25đ

6

(1,0đ)

– Viết đúng phương trình

– Tính ra số mol andehit

– Tìm ra n trung bình = 1,5

– CTPT của A và B lần lượt là C2H4O và C3H6O

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

7

(1,0đ)

– 2 PT

– m rượu nguyên chất = 92 g; m nước = 385 g

– VH2 = 261,96 lít

0,25đ x2

0,25đ

0,25đ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Nguyễn Hữu Cảnh HÓA 11

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *