0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Phạm Văn Sáng

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Phạm Văn Sáng

TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN SÁNG

Năm học: 2017 – 2018

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NGÀY 24/04/2018

MÔN: HÓA HỌC – LỚP: 11 – Thời gian: 45 phút

 

Câu 1 (1 điểm). Viết công thức cấu tạo các đồng phân anđehit có công thức phân tử là C5H10O.

Câu 2 (1 điểm).

  1. Viết công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ sau:

2-metylbutan-1-ol; 2-metylbutanal.

b) Gọi tên của các hợp chất hữu cơ sau:

CH3-CH(OH)-CH2-CH3; CH3CH(CH3)-CH2-CHO

Câu 3 (2 điểm). Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 4 chất lỏng sau:

Andehit axetic, ancol etylic, phenol, benzen.

Câu 4 (1 điểm). Bổ túc và cân bằng các phương trình phản ứng sau:

a) Trùng hợp CH2=CH2 (t0, xt, p cao)………………..…

b) CHCH + AgNO3 + NH3………………..… + ….………..……

Câu 5 (1 điểm). Từ axetilen và các xúc tác vô cơ có sẵn, viết phương trình phản ứng điều chế ancol etylic.

Câu 6 (1 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam một ankin, dẫn khí thu được sau phản ứng qua dd Ca(OH)2 dư thu được 48 gam kết tủa trắng. Xác định CTPT của ankin.

Câu 7 (1 điểm). Cho 17,6 gam anđehit axetic (CH3CHO) tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được m gam Ag kết tủa. Tính khối lượng kết tủa m.

Câu 8 (2 điểm). Cho m gam hỗn hợp A gồm etanol (C2H5OH) và phenol (C6H5OH) tác dụng với Na dư thì thu được 3,36 lít H2 (đktc). Mặt khác, cũng lượng hỗn hợp trên cho tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì thấy có 200ml dung dịch NaOH tham gia phản ứng.

a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các chất có trong hỗn hợp A.

b) Nếu cho m gam hỗn hợp A vào dung dịch Br2 thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

Cho: C=12; H=1; O=16; Br=80; Ag=108; N=14; Ca = 40; Na = 23

(Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn)

————————————————Hết————————————————

Họ và tên học sinh: …………………………….Lớp: …………… SBD:………..……

TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN SÁNG

Năm học: 2017 – 2018

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NGÀY 24/04/2018

MÔN: HÓA HỌC – LỚP: 11 – Thời gian: 45 phút

ĐÁP ÁN

Câu 1:

CH3-CH2-CH2-CH2-CHO

0,25 điểm

CH3-CH(CH3)-CH2-CHO

0,25 điểm

CH3-CH2-CH(CH3)-CHO

0,25 điểm

CH3-C(CH3)2-CHO

0,25 điểm

Câu 2: (1 điểm)

a.

CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-OH; CH3CH2CH2(CH3)-CHO

0,25đx2

b.

butan-2-ol; 3-metylbutanal.

0,25đx2

3

a) nCH2=CH2 -(-CH2-CH2-)-n

b) CHCH +2AgNO3+2NH3 CAgCAg + 2NH4NO3

Mỗi ptpư đúng 0,5đ

Thiếu cân bằng: 1pt trừ 0,25đ

4

andehitaxetic

ancoletylic

phenol

benzen

ddAgNO3/NH3dư

trắng bạc

ddbrom

X

trắng

Na

X

Sủi bọt khí

X

còn lại

CH3CHO+2AgNO3+3NH3+H2O

CH3COONH4+2NH4NO3+2Ag

2C­2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2

Mỗi chất 0,5đ

(kèm ptpư nếu có)

Câu 5:

CH≡CH + H2 → CH2=CH2 (đk: Pd,PbCO3, toC)

0,5 điểm

CH2=CH2 + H2O→ CH3-CH2-OH (đk: toC, H+)

0,5 điểm

Câu 6: (1 điểm)

CnH2n-2 +

0,48 (mol)

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3

0,48 0,48 (mol)

. n = 0,48 n=4 CTPT: C4H6

0,2

0,2

0,2

0,2

Câu 7: (1 điểm)

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3+ H2O CH3COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

0,4 0,8 (mol)

mAg= 0,8*108 = 86,4(g)

0,2

0,2

0,2

0,2

Câu 8:

C2H5OH + Na → C2H5ONa + ½ H2

0,1 0,05

C6H5OH + Na → C6H5ONa + ½ H2

0,2 0,1 (mol)

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

0,2 0,2 (mol)

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

nH2=0,15 (mol)

nNaOH=0,2 (mol)

0,25 điểm

0,25 điểm

%mC2H5OH=19,66 (%)

%mC6H5OH=80,34 (%)

0,25 điểm

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

0,2 0,2

0,25 điểm

m↓=0,2.331=66,2 (g)

0,25 điểm

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Phạm Văn Sáng HOA 11(CHINH THUC)

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *