dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 2 chương 4 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả

Đề thi giữa học kì 2 chương 4 hóa 11 có ma trận và bảng đặc tả

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
NHÓM 3 THEO SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 32 CÂU TRẮC NGHIỆM TRẮC NGHIỆM 100% ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN: HÓA HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)    

Câu 1: [NB]  Dãy đồng đẳng của methane có công thức chung là

A. CnH2n ; n  2.            B. CnH2n-2 ; n 3.       C. CnH2n-6 ; n  6.     D. CnH2n+2 ; n  1.

Câu 2: [NB]  Alkane nào sau đây là chất khí ở nhiệt độ thường?

A. C6H14.                      B. C3H8.                      C. C7H16.                    D. C15H32.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: [NB] Chất nào sau đây là đồng phân cấu tạo của but – 1 – en?

A. but – 1 – in.               B. but – 2- en.             C. buta -1,3 – đien.      D. 2-metylpropan.

Câu 4: [NB] Ethylene có khả năng phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. Br2.                           B. NaOH.                     C. Na2CO3.                D. KCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: [NB] Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

A. But – 1 – in.               B. Ethylene.                C. Methane.               D. 2-metylpropan.

Câu 6: [NB] Trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn ethylene thu được tỉ lệ mol CO2 và H2O là

A. 1:1.                            B. 1:2.                         C. 2:1.                         D. 2:3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7: [NB] Acetylene có công thức phân tử là

A. C2H4.                        B. C3H6.                      C. C2H2.                     D. C4H6.

Câu 8: [NB] Dung dịch Br2 có khả năng bị mất màu bởi chất nào sau đây?

A. C5H12.                      B. C3H8.                      C. C4H10.                    D. C2H2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: [NB] Methyl acetylene không tác dụng với chất nào sau đây?

A. Br2.                               B. NaOH.                    C. AgNO3/NH3.         D. H2.

Câu 10: [NB] Chất nào sau đây không tác dụng với AgNO3/NH3?

A. .                                                        B. .                                

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.   .                                       D. .

Câu 11: [NB] Công thức phân tử của toluene là

A. C7H8.                           B. C8H8.                      C. C6H6.                     D. C6H12.

Câu 12: [NB] Chất nào sau đây là chất lỏng ở nhiệt độ thường?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C3H8.                           B. C4H8.                      C. C6H6.                     D. C2H2.

Câu 13: [NB] Styrene tác dụng được với chất nào sau đây?

A. Dung dịch Br2.                                                 B. Dung dịch NaOH.                         

C. Dung dịch AgNO3/NH3.                                  D. Dung dịch NaCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14: [TH] Methane tác dụng với Cl2 (a/s, 1:1) thu được sản phẩm có công thức là

A. CH4Cl.                         B. CH3Cl.                   C. CH2Cl2.                  D. CHCl3.

Câu 15: [TH] Đốt cháy 0,1 mol alkane X thu được 0,2 mol khí CO2. Tên gọi của X là

A. methane.                       B. Ethane.                   C. Propane.                 D. Ethylene.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16: [TH] Cho sơ đồ:  

X có thể là chất nào sau đây?

A. methane.                       B. Ethane.                   C. Propane.                 D. Ethylene.

Câu 17: [TH] X tác dụng với dung dịch brome tạo ra sản phẩm có công thức phân tử là C2H4Br2. Công thức phân tử của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C2H4.                           B. C2H6.                      C. C2H2.                     D. C2H5Br.

Câu 18: [TH] Cho 5,6 gam alkene X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch Br2 1M. Tên gọi của X là

A. methane.                       B. Ethane.                   C. Propane.                 D. Ethylene.

Câu 19: [TH] Axethylene tác dụng với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa vàng nhạt. Công thức phân tử của kết tủa là?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C2Ag2.                         B. C2H2Ag.                 C. C2H4Ag.                D. C2HAg.

Câu 20: [TH] Axethylene tác dụng với nước ở điều kiện thích hợp tạo ra sản phẩm có công thức là

A. C2H3CHO.                   B. C2H5OH.                C. CH3CHO.              D. CH3OCH3.

Câu 21: [TH] Cho 4 gam methylaxethylene tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 14,7.                            B. 24.                          C. 12.                          D. 7,35.

Câu 22: [TH] Toluene tác dụng với brome với xúc tác Fe, t0 thu được sản phẩm chính có tên gọi là

A. o-brome toluene.                                              B. m-brome toluene.                          

C. benzyl bromo.                                                  D. m-brome methylbenzene.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 23: [TH] Stirene tác dụng với dung dịch Br2 thu được sản phẩm hữu cơ X. Khối lượng phân tử của X là bao nhiêu u?

A. 264.                             B. 246.                        C. 183.                        D. 252.

Câu 24: [VD] Cho các chất sau: CH4; C2H2; C2H6; C2H4; Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch brome?

A. 2.                                B. 1.                            C. 3.                            D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 25: [VD]  Cho C7H16 dụng với brome, đun nóng theo tỉ lệ mol 1: 1 thu được hỗn hợp gồm 3 dẫn xuất monobrome. Số công thức cấu tạo của C7H­16 có thể có là

A. 4                                  B. 5                             C. 2                             D. 3

Câu 26: [VD] Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp etene, propene, but-2-ene cần dùng vừa đủ b lít oxi (ở đktc) thu được 2,4 mol CO2 và 2,4 mol nước. Giá trị của b là   

A. 92,4.                            B. 94,2.                       C. 80,64.                     D. 24,9.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 27: [VD] Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là:

A. C3H6.                           B. C4H8.                      C. C2H4.                     D. C5H10.

Câu 28: [VD] Đun nóng 7,6 gam hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 và H2 trong bình kín với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y, dẫn sản phẩm cháy thu được lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng 14,4 gam. Khối lượng bình 2 tăng lên là:

A.35,2 gam                       B.22 gam                   C.24,93 gam                 D.17,6 gam

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 29: [VD] Hỗn hợp X gồm hai alkyne đồng đẳng liên tiếp. 1,72 gam hỗn hợp X làm mất màu vừa đủ 16 gam Br2  trong CCl4 (sản phẩm cộng là các dẫn xuất tetrabrome). Nếu cho 1,72 gam hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu đuợc m gam chất rắn không tan có màu vàng nhạt. Giá trị của m là

 A. 7,07.                           B. 7,63                        C. 10,14.                      D. 9,21.

Câu 30: [VDC] Khi nung butane với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp X gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 8,96 lít CO2 ( đktc) và 9,0 gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp X làm mất màu vừa hết 12 gam Br2 trong dung dịch . Hiệu suất phản ứng nung butane là:

 A. 75%.                           B. 65%.                        C. 50%.                       D. 45%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 31: [VDC] Hỗn hợp A gồm CH4, C2H4, C3H4. Nếu cho 13,4 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 14,7gam kết tủa. Nếu cho 16,8 lít hỗn hợp X (đktc) tác dụng với dung dịch brom thì thấy có 108gam brom phản ứng. % thể tích CH4 trong hỗn hợp X là:

A. 30%                             B. 25%                        C. 35%                        D. 40%

Câu 32: [VDC] X là một hidrocacbon, mạch hở. X phản ứng với hidro dư (xúc tác Ni, đun nóng) thu được butane. Có bao nhiêu công thức cấu tạo của X thoả mãn (không kể đồng phân hình học)

A. 10.                               B. 7                             C. 8                             D. 9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

——————— HẾT ———————

NHÓM 3 THEO SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 32 CÂU TRẮC NGHIỆM TRẮC NGHIỆM 100% HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN: HÓA HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)  

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
DBBBBACD
Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12Câu 13Câu 14Câu 15Câu 16
BDACABBD
Câu 17Câu 18Câu 19Câu 20Câu 21Câu 22Câu 23Câu 24
ADACADAA
Câu 25Câu 26Câu 27Câu 28Câu 29Câu 30Câu 31Câu 32
ACABDAAD

——————— HẾT ——————-

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm và phân dạng bài tập theo từng bài hóa 11 cả năm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *