dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 11 chương 4 theo cấu trúc bộ giáo dục

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 11 chương 4 theo cấu trúc bộ giáo dục

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ ÔN TẬP ALKANE – ALKENE – ALKYNE THEO CẤU TRÚC BGD

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

 • Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, methyl alcohol,…Thành phần chính của khí thiên nhiên là methane. Công thức phân tử của methane là

A. CH4.                           B. C2H4.                       C. C2H2.                       D. C6H6.

 • Công thức phân tử nào sau đây không phải là công thức của một alkane?

A. C2H6.                          B. C3H6.                       C. C4H10.                      D. C5H12.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Tên thay thế của hydrocarbon có công thức cấu tạo

A. 2,2-dimethylpent-2-ene.                                   B. 2,3-dimethylpent-1-ene.

C. 4,4-dimethylpent-2-en.                                     D. 2,2-dimethylbut-2-ene.

 • Trong phân tử hydrocarbon X, carbon chiếm 80% về khối lượng. Công thức phân tử của X là

A. CH4.                           B. C2H4.                       C. C2H6.                       D. C6H6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Alkane X có công thức phân tử C6H14. Số công thức cấu tạo của X trong phân tử chứa carbon bậc ba là

A. 2.                                B. 3.                              C. 4.                              D. 5.

 •  (CH3)2CHCH2CH3 có tên theo danh pháp thay thế là

A. 2-methylbutane.         B. isopentane.               B. pentane.                    D. 2-methylpentane.

 • Công thức tổng quát của alkane là

A. CnHn+2 (n ≥ 1).            B. CnH2n+2 (n ≥ 0).        C. CnH2n (n ≥ 2).           D. CnH2n-2 (n ≥ 2).

 • Công thức chung của alkane X chứa 52 nguyên tử hydrogen trong phân, số nguyên tử carbon trong phân tử X là

A. 27.                              B. 26.                            C. 25.                            D. 24.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Khi dehydrogen hợp chất 2,2-dimethylbutane có thể thu được bao nhiêu alkene đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3.                                B. 4.                              C. 2.                              D. 5.

 • Công thức tổng quát của alkyne là

A. CnHn+2 (n ≥ 1).            B. CnH2n+2 (n ≥ 0).        C. CnH2n (n ≥ 2).           D. CnH2n-2 (n ≥ 2).

 • Công thức tổng quát của alkene là

A. CnHn+2 (n ≥ 1).            B. CnH2n+2 (n ≥ 0).        C. CnH2n (n ≥ 2).           D. CnH2n-2 (n ≥ 2).

 • Hydrocarbon không no là những hydrocarbon trong phân tử có chứa

A. liên kết đơn.               B. liên kết σ.                 C. liên kết bội.              D. vòng benzene.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Cho alkyne X có công thức cấu tạo sau: CH3C≡C-CH(CH3)-CH2CH3. Tên của X là

A. 4-methylhex-2-yne.                                          B. 2-methylpent-3-yne.

C. 4-methylpent-2-yne.                                         D. 2-methylpent-4-yne.

 • Cho các chất có công thức cấu tạo sau: (1) ClCH2CH=CHCH3; (2) CH2CH=CHCH3; (3) BrCH2C(CH3)=C(CH2CH3)2; (4) ClCH2CH=CH2; (5) ClCH2CH=CHCH2CH3; (6) (CH3)2C=CH2. Trong số các chất trên, bao nhiêu chất có đồng phân hình học?

A. 3.                                B. 4.                              C. 5.                              D. 6.

 • Số alkene có cùng công thức C4H8 và số alkyne có cùng công thức C5H8 lần lượt là

A. 4 và 2.                         B. 4 và 3.                      C. 3 và 3.                      D. 3 và 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế ethene bằng cách tách nước ethanol và thu bằng cách dời chỗ của nước.

B. Một ứng dụng quan trọng của acetylene là làm nhiên liệu trong đèn xì oxygen – acetylene.

C. Acetylene làm mất màu nước bromine nhanh hơn ethylene.

D. Một ứng dụng quan trọng của acetylene là làm nguyên liệu tổng hợp ethylene.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Để phân biệt but-2-yne (CH3C≡CCH3) với but-1-yne (CH≡CCH2CH3) có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Dung dịch HCl.                                                B. Dung dịch AgNO3/NH3.

C. Nước bromine.                                                 D. Dung dịch KMnO4.

 • Cho các chất sau: acetylene; methyl acetylene; ethyl acetylene và dimethyl acetylene. Số chất tạo được kết tủa khi tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3

A. 1.                                B. 2.                              C. 3.                              D. 4.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Cho hai phân tử acetylene và ethylene sau:

(a). Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế ethene bằng cách tách nước ethanol và thu bằng cách dời chỗ của nước.

(b). Một ứng dụng quan trọng của acetylene là làm nhiên liệu trong đèn xì oxygen – acetylene.

(c). Trong công nghiệp, người ta điều chế acetylene bằng cách nhiệt phân nhanh methane có xúc tác hoặc cho calcium carbide (thành phần chính của đất đèn) tác dụng với nước.

(d). Một ứng dụng quan trọng của acetylene là làm nguyên liệu tổng hợp ethylene.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Lệnh hỏi` Đáp án (Đ/S)
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
 • Dẫn dòng khí gồm acetylene và ethylene lần lượt đi vào ống nghiệm (1) đựng dung dịch AgNO3/NH3 ở điều kiện thường, sau đó dẫn tiếp qua ống nghiệm (2) đựng nước bromine. Hiện tượng thí nghiệm nào sau đây là không đúng?

A. Ở ống (1) có kết tủa màu vàng nhạt.

B. Ở ống nghiệm (2) màu của nước bromine nhạt dần.

C. Ở ống nghiệm (2) chất lỏng chia thành hai lớp.

D. Ở ống nghiệm (2) thu được chất lỏng đồng nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Lệnh hỏi` Đáp án (Đ/S)
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 

.

 • Cho các chất sau: methane, ethylen, but-2-yne và acetylene. Kết luận nào sau đây là đúng?

(a). Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch bromine.

(b). Có 2 chất tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3.

(c). Có 3 chất có khả năng làm mất màu dung dịch bromine.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d). Không có chất nào làm nhạt màu dung dịch KMnO4.

Lệnh hỏi` Đáp án (Đ/S)
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
 • Cho các phát biểu sau:

(a) Propane và butane được sử dụng làm khí đốt;

(b) Ethene và propene được sử dụng để tổng hợp polymer;

(c) Acetylene được sử dụng làm nhiên liệu cho đèn xì oxygen-acetylene;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Hexane có thể làm mất màu dung dịch nước bromine trong bóng tối.

Lệnh hỏi` Đáp án (Đ/S)
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

 • Viết công thức cấu tạo của các hợp chất không no có thể thu được khi thực hiện phản ứng tách một phân tử hydrogen từ phân tử 2-methylbutane. Tên gọi của sản phẩm là gì?.
 • Alkane X có công thức phân tử C5H12. Số đồng phân cấu tạo có nguyên tử carbon bậc hai là bao nhiêu?.
 • Reforming butan thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm hợp chất hữu cơ no.
 • Cho nhiệt đốt cháy hoàn toàn 1 mol các chất ethane, propane, butane và pentane lần lượt là 1 570 kJ/mol; 2 220 kJ/mol; 2 875 kJ/mol và 3 536 kJ/mol. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam chất sẽ thu được lượng nhiệt lớn nhất có giá trị là bao nhiêu. (làm tròn 2 chữ số sau dấu phẫy).
 • Một hydrocarbon X mạch hở trong phân tử có phần trăm khối lượng carbon bằng 85,714%. Trên phổ khối lượng của X có peak ion phân tử ứng với giá trị m/z = 42. Tỉ lệ số mol giữa nguyên tử carbon và nguyên tử hydrogen là bao nhiêu.
 • Khi đốt cháy 1 mol propane toả ra lượng nhiệt là 2 220 kJ. Để đun nóng 1 gam nước tăng thêm 1 °C cần cung cấp nhiệt lượng là 4,2 J. Cho biết 60% nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy propane dùng để nâng nhiệt độ của nước. Khối lượng riêng của nước là 1 g/mL. Khối lượng propane cần dùng để đun 1 L nước từ 25 °C lên 100 °C là bao nhiêu. (làm tròn 2 chữ số sau dấu phẫy)

Học sinh điền làm xong điền vào bảng sau:

CâuĐáp ánCâuĐáp án
1 4 
2 5 
3 6 

(mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                                                                                (HẾT)

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm và phân dạng bài tập theo từng bài hóa 11 cả năm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *