0

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT An Lạc

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT An Lạc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT AN LẠC

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

MÔN : HÓA HỌC – KHỐI 11

Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề )

Câu 1: (2,0 điểm) Viết phương trình phản ứng xảy ra, ghi rõ điều kiện (nếu có):

a) Cho but-1-en tác dụng với H2O, xúc tác H+ đun nóng.

b) Trùng hợp stiren.

c) Cho propin tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3.

d) Cho propan-1-ol tác dụng với CuO đun nóng.

Câu 2: (2,0 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân ancol có công thức phân tử C4H10O.

Câu 3: (1,5 điểm) Nhận biết các bình riêng biệt đựng các chất lỏng sau đây bằng phương pháp hóa học: ancol etylic, benzen, glixerol, phenol.

Câu 4: (1,5 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: (ghi rõ điều kiện nếu có )

Câu 5 : ( 1,5 điểm ) Cho 7,48 gam hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic phản ứng hoàn toàn với Na dư thu được 1,12 lít khí hidro ( đo ở đktc ) . Tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X .

Câu 6 : ( 1,5 điểm ) Cho 0,2 mol andehit no đơn chức mạch hở A tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 dư thu được 15,4 gam muối amoni của axit cacboxylic .

a) Tìm công thức cấu tạo của andehit A.

b) Để điều chế andehit A trên người ta cho ankanol tương ứng qua ống sứ đựng CuO dư, đun nóng với hiệu suất phản ứng h%. Sau phản ứng thu hỗn hợp B gồm khí và hơi. Khối lượng chất rắn trong ống sứ sau phản ứng giảm 2,88 gam so với ban đầu. Cho B tác dụng hoàn toàn với Na dư thu 0,1 mol khí hidro. Tính h.

Cho H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; Na = 23 ; N = 14 Ag=108 ; Cu = 64 .

—-HẾT—-

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: HÓA HỌC LỚP 11

Câu 1: (2,0 điểm) Viết phương trình phản ứng xảy ra, ghi rõ điều kiện (nếu có):

a) Cho but-1-en tác dụng với H2O, xúc tác H+, đun nóng.

b) Trùng hợp stiren.

c) Cho propin tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3

d) Cho propan-1-ol tác dụng với CuO đun nóng

a) CH2=CH-CH2-CH3 + H2O CH3-CH(OH)-CH2-CH3 & CH2(OH)-CH2-CH2-CH3 0,5đ

b) nCH2=CH-C6H5 -(CH2-CH(C6H5)-n 0,5đ

c) CH3 -C CH + AgNO3 + NH3 → CH3-C CAg↓ + NH4NO3 0,5đ

d) CH3-CH2-CH2OH + CuO CH3-CH2-CHO + Cu + H2O 0,5đ

Câu 2: (2,0 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân ancol có công thức phân tử C4H10O.

Mỗi CTCT: 0,25đ, mỗi tên gọi: 0,25đ.

butan-1-ol

butan-2-ol

2-metylpropan-1-ol

2-metylpropan-2-ol

Câu 3: (1,5 điểm) Mỗi hiện tượng: 0,25đ, Mỗi PTPƯ : 0,25đ

Thuốc thử/Chất thử

Phenol

glixerol

Ancol etylic

benzen

Dd Br2

Kết tủa trắng bạc

Cu(OH)2

x

Kết tủa tan tạo dung dịch màu xanh lam thẫm

Na

x

x

Sủi bọt khí

-: ko hiện tượng; x: đã nhận biết.

C6H5OH + 3Br2 → 2,4,6-tribromphenol + 3HBr

2 C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2 H2

Câu 4: (1,5 điểm) Mỗi phương trình: 0,25đ , thiếu đk 0,125đ.

2CH4 CH CH + 3H2

3CH CH

+ HNO3 đặc C6H5NO2 + H2O

CH CH + H2 CH2=CH2

CH2=CH2 + H2O CH3-CH2OH

CH3-CH2OH + CuO CH3-CHO + Cu + H2O

Câu 5 : ( 1,5 điểm ) Cho 7,48 gam hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic phản ứng hoàn toàn với Na dư thu được 1,12 lít khí hidro ( đo ở đktc ) . Tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X .

nH2 = 0,15 mol 0,25đ

CH3-CH2OH + Na → CH3-CH2ONa + 1/2H2 0,25đ

x 1/2x

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2 0,25đ

y 1/2y

Hệ pt: 46x + 94y = 7,48 và 1/2x + 1/2y = 0,05 => x=0,04 ; y=0,06 0,5đ

m etanol = 0,04×46 = 1,84 gam 0,125đ

m phenol = 0,06×94 = 5,64 gam 0,125đ

Câu 6 : ( 1,5 điểm ) Cho 0,2 mol andehit no đơn chức mạch hở A tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 dư thu được 15,4 gam muối amoni của axit cacboxylic .

a) Tìm công thức cấu tạo của andehit A.

b) Để điều chế andehit A trên người ta cho ankanol tương ứng qua ống sứ đựng CuO dư, đun nóng với hiệu suất phản ứng h%. Sau phản ứng thu hỗn hợp B gồm khí và hơi và khối lượng chất rắn trong ống sứ giảm 2,88 gam so với ban đầu. Cho B tác dụng hoàn toàn với Na dư thu 0,1 mol khí hidro. Tính h.

a/ Gọi CTTQ của Andehit là CnH2n +1 CHO

CnH2n +1 CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CnH2n +1 COONH4 + 2Ag +2NH4NO3 0,5đ

0,2 mol 0,2mol

  • M muối = 15,4/0,2 = 77 => n=1 0,25đ

Vậy CTCT là CH3CHO 0,25đ

b/ CH3-CH2OH + CuO CH3-CHO + Cu + H2O

B gồm CH3CHO, H2O, CH3-CH2OH dư

CH3-CH2OH dư + Na → CH3-CH2ONa + 1/2H2

H2O + Na → NaOH + 1/2 H2 ( Viết đúng ba pư ) 0,125đ

nO = n ancol pư = 2,88/16 = 0,18 mol 0,125đ

n ancol ban đầu = n ancol dư + nH2O = 2n H2 = 0,2 mol 0,125đ

h = ( 0,18/0,2 ) x100% = 90% 0,125đ

—HẾT—

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – An Lac – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *