0

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Marie Curie

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Marie Curie

Trường THPT Marie Curie

ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC

KHTN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017-2018

MÔN HÓA HỌC– KHỐI 11

Thời gian làm bài : 45 phút

Họ và tên học sinh :………………………..

Lớp :……………STT:……………

A. LÝ THUYẾT (7 điểm)

Chú ý tất cả chất hữu cơ phải viết dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn

Câu 1 : ( 2 điểm)

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra giữa các chất sau đây (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

a) Butan (1 mol) + Cl2 (1 mol) một sản phẩm thế monoclo

b) But-2-en + H2O

c) Toluen + Dung dịch KMnO4

d) Propan-1-ol + Na

Câu 2 : (2 điểm)

Thực hiện chuỗi phương trình hóa học sau đây (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)

Metan Axetilen Vinyl clorua Etyl clorua

Vinyl axetilen

Câu 3 : (2 điểm)

Thực hiện các thí nghiệm sau đây:

  1. Rót dung dịch brom vào cốc thủy tinh đựng pent-2-en (lỏng). Hãy cho biết hiện tượng và minh họa bằng phương trình phản ứng hóa học.

  2. Dẫn khí axetilen vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3/NH3. Hãy cho biết hiện tượng và minh họa bằng phương trình phản ứng hóa học.

Câu 4 : (1 điểm)

Từ isopentan (2-metylbutan) ta có thể điều chế isopren (2-metylbuta-1,3-dien) sau đó tổng hợp ra cao su isopren (poliisopren). Hãy viết các phương trình phản ứng hóa học điều chế ra cao su isopren từ isopentan.

B. TOÁN (3 điểm)

(A) là một ancol no, đơn chức, mạch hở, công thức có dạng CnH2n + 1OH. Đốt cháy hoàn toàn 2,775 gam (A) thì thu được 3,375 gam hơi nước.

1) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra và xác định công thức của (A).

2) (A) thuộc loại ancol bậc một

a. Viết các công thức cấu tạo ancol bậc một có thể có của (A) và gọi tên.

b. Viết phương trình phản ứng hóa học của (A) tác dụng với CuO khi đun nóng.

C = 12 ; O = 16 ; H = 1

Học sinh không được dùng bảng HTTH và bảng tính tan

-Hết-

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II – 2017-2018 – HÓA 11 KHTN

I.LÝ THUYẾT

Câu 1 :

(2 điểm)

a) CH3CH2CH2CH3 + Cl2 CH3CH2CH2CH2 –Cl + HCl

b)3CH3CH =CH-CH3 + H2O CH3 -CHOH –CH2 –CH­3

c) C6H5-CH3 + 2KMnO4 C6H5-COOK + 2MnO2 + KOH + H2O

d) CH3CH2CH2OH + Na CH3CH2CH2ONa + ½ H2

Mỗi phản ứng

0,5 điểm

Câu 2:

(2 điểm)

(1) 2CH4 CH CH + 3H2

(2) CH CH + HCl CH2 =CHCl

(3) CH2 =CHCl + H2 CH3-CH2Cl

(4) 2CHCH CH2 =CH –C CH

Mỗi Phản ứng 0,5 điểm

Câu 3 :

(2 điểm)

  1. Hiện tượng màu vàng nâu bị nhạt dần

CH3CH=CHCH2CH3 + Br2 CH3CHBrCHBrCH2CH3

  1. Hiện tượng tạo kết tủa vàng nhạt

CHCH + 2AgNO3 + 2NH3 Ag CCAg + 2NH4NO3

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 4:

(1 điểm)

CH3-CH(CH3) –CH2CH3 CH2 =C(CH3) –CH=CH2 + 2H2

nCH2 =C(CH3) – CH=CH2 –[–CH2 –C(CH3) =CH –CH­2–]n

0,5 điểm x 4

II.TOÁN

(3 điềm)

1) CnH2n + 1OH + O2 nCO2 + (n + 1)H2O

1 mol (n + 1) mol

? 0.1875 mol

Số mol H2O = 3,375 : 18 = 0,1875 (mol)

Số mol ancol = 0,1875/(n +1)

0,1875(14n + 18) = (n +1)2,775 => n = 4

=> CTPT của A : C4H10O

2)

a) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 –OH Butan -1-ol

CH3 –CH(CH3) –CH2 –OH 2-metylpropan-1-ol

b) CH3CH2CH2CH2OH + CuO CH3CH2CH2CH=O + Cu + H2O

CH3CH(CH3)CH2OH + CuO CH3CH(CH3)CH=O + Cu + H2O

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HÓA – MArie Curie-HK-II-11A -2017-2018

HÓA – MArie Curie-HK-II-11D-2017-2018

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *