0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Hiền

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Hiền

 

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: HÓA KHỐI: 11

Thời gian làm bài: 45 PHÚT

Đề thi gồm 01 trang 8 câu.

Câu 1:(1,5 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

Ancol etylic Etylen Andehit axeticEtanolAxit axetic

Metyl axetat Khí cacbonic.

Câu 2:(1,5 điểm) Hoàn thành cac phản ứng sau, ghi rõ sản phẩm chính, phụ (nếu có):

 1. p-HO-C6H4-CH2OH + NaOH

 2. CH3-CH2-CH(OH)-CH3/H2SO4 đặc, 170oC

 3. CH­3COOH + Mg

Câu 3:(1,5 điểm) Trong giờ thực hành thí nghiệm hóa học tại trường THPT Nguyễn Hiền, giáo viên cho lớp mình một bài tập nhận biết 4 lọ hóa chất mất nhãn A, B, C và D chứa các dung dịch (không theo thứ tự) gồm: phenol, axit propionic, andehit axetic và glixerol. Một bạn học sinh của lớp mình làm các thí nghiệm nhận biết và ghi nhận kết quả như sau:

 • A, B, D tác dụng được với Na

 • B không tác dụng với dung dịch NaOH.

 • D không làm quỳ tím hóa đỏ.

 1. Bạn hãy xác định A, B, C, D lần lượt là những chất nào?

 2. Hãy lập bảng nhận biết thích hợp cho bài tập này (không viết phương trình).

Câu 4: (0,75 điểm) Viết phương trình phản ứng chứng minh

 1. Tính axit của phenol yếu hơn tính axit của HCl.
 2. Propan-1,2-điol có khả năng hòa tan kết tủa đồng (II) hidroxit.
 3. Trong phân tử phenol, nhóm –OH có ảnh hưởng đến nhóm – C6H5.

Câu 5: (1,5 điểm) Viết các đồng phân ancol có CTPT C4H10O. Hãy gọi tên của các đồng phân ancol bậc 2 và bậc 3.

Câu 6: (1,25 điểm) Cho 28,1 gam hỗn hợp (B) gồm etilen glicol và phenol tác dụng với Na (dư) thu được 5,6 lít H2 (đkc). Tính phần trăm khối lượng của etilen glicol trong hỗn hợp (B)

Câu 7: (1,0 điểm) Xác định công thức cấu tạo của (X) biết (X) chỉ có nhóm chức andehit và:

– Cho 0,1 mol X phản ứng hết với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 43,2g Ag.

– Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X thu được 3,36 lít CO2 ở đktc.

Câu 8: (1,0 điểm) Cho 21,6 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức, no là đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với Na thu được 5,6 lít khí (đktc).

 1. Xác định công thức cấu tạo của 2 ancol.

 2. Đun 21,6 gam hỗn hợp ancol trên với H2SO4 đặc/140oC thì thu được m gam ete. Tính m biết hiệu suất của quá trình là 65%.

Cho Na=23; Ag=108; C=12; 0=16; H=1, N=14

Nội dung – cách chấm

Điểm

Câu 1 (1,5đ)

CH3CH2OH CH2=CH2 + H2O

CH2=CH2 + O2 CH3CHO

CH3CHO + H2 C2H5OH

C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O

CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O

CH3COOC2H5 + 5 O2 4 CO2 + 4 H2O

6 x 0,25đ =1,5đ

(thiếu đk, cân bằng chia đôi)

Câu 2 (1,5đ)

a) HO – C6H4 – CH2OH + NaOH → NaO – C6H4 – CH2OH + H2O

0,5đ

b) CH3-CH2-CH(OH)-CH3 CH3-CH=CH-CH3 (chính)

CH3-CH2-CH=CH2 (phụ)

0,5đ

 1. 2CH3COOH + Mg (CH3COO)2Mg + H2

Câu 3 (1đ)

A: Phenol; B: glixerol; C: andehit axetic; D: axit axetic

Phenol

glixerol

andehit axetic

axit axetic

Quỳ tím

Đỏ

Dd Br2

trắng

Mất màu

x

 

0,125×4

0,5đ

Câu 4 (0,75đ)

C6H5ONa + HCl C6H5OH + NaCl

0,25đ

2C3H6(OH)2 + Cu(OH)2[C3H6(OH)O]2Cu + H2O

0,25đ

C6H5OH + 3Br2 C6H2(OH)Br3 + 3HBr

0,25đ

Câu 5 (1đ)

CH3-CH2CH2CH2OH CH3CH2CHOHCH3 : butan-2-ol

CH3CH(CH3)CH2OH CH3-C(CH3)OH-CH­3 : 2-metylpropan-2-ol

0,25×6=1,5đ

Câu 6 (1,25đ)

C2H4(OH)2 + 2Na → C2H4(ONa)2 + H2

CH5­OH + Na → C6H5ONa + H2

M=62a +94b= 28,1(1) Mol khí= a + b/2= 0,25 (2)

Số mol C2H4(OH)2 : 0,15 (mol) số mol C6H5OH : 0,2 (mol)

Phần trăm khối lượng C2H4(OH)2 : 33,1%

Câu 7 (1đ)

 

 • Nếu X là HCHO :

HCHO +O2 CO2 + H2O

0,05 0,05

Đề : (loại T/h này)

 • Nếu X là R(CHO)2

 

x = 3.

CTCT của X : OHC – CH2 – CHO

Cách 2:

Vì mol Ag = 4 mol andehit andehit 2 chức hoặc andehit fomic

Đốt cháy có tỉ lệ mol andehit : CO2 là 1:3 anđehít có 3 C

Andehit, 2 chức, 3 cacbon chỉ có duy nhất 1 công thức phù hợp

OHC – CH2 – CHO

Câu 8 (1đ)

 1. CnH2n+1OH + Na CnH2n+1ONa + ½ H2

0,5 0,25

n=21,6/0,5= 1,8 CH3OH và C2H5OH

 1. m ete = (21,6- 0,25×18) x 0,65 = 11,115 (g)

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 11-NGUYEN HIEN-DEDA

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *