0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Tất Thành

Nội Dung Chính

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Tất Thành

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN HÓA HỌC – KHỐI 11

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

—o0o—

Cho nguyên tử khối (theo đvC): H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Br = 80

1.(2,0 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn:

a/ Metan axetilen anđehit axetic ancol etylic anđehit axetic

b/ Tinh bột glucozơ ancol etylic etilen ancol etylic

2.(1,5 điểm) Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt bốn dung dịch riêng biệt là ancol etylic, phenol, axit axetic, anđehit fomic.

3.(1,5 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

a/ CH3OH + Na b/ HCOOH + NaOH

c/ CH3COOH + Na2CO3 d/ CH3CHO + AgNO3/NH3 (to)

e/ Phenol + NaOH g/ Glixerol + Cu(OH)2

4.(1,0 điểm) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các anđehit có công thức phân tử C4H8O.

5.(2,0 điểm) Cho 7,00 gam hỗn hợp X gam gồm phenol và ancol etylic tác dụng với Na dư thu được 1,12 lít H2 (đktc).

a/ Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong X.

b/ Cho lượng X trên tác dụng Br2 dư, thu được m gam kết tủa 2,4,6-tribromphenol. Tính m.

6.(1,0 điểm) Cho 6 gam một ancol X (no, mạch hở, đơn chức) tác dụng Na dư thu được 1,12 lít H2 (đktc). Xác định công thức phân tử của X.

7.(1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm etylen glicol và glixerol, thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Tính V.

——- HẾT ——-

(Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào khác)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN HÓA HỌC – KHỐI 11

HƯỚNG DẪN CHẤM

Điểm

Câu 1

(2,0 đ)

2CH4 CHCH + 3H2

CHCH + H2O CH3CHO

CH3CHO + H2 C2H5OH

C2H5OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O

(C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH CH2=CH2 + H2O

CH2=CH2 + H2O C2H5OH

8.Sai điều kiện: Trừ ½ số điểm của phản ứng đó
9.Sai cân bằng: Trừ ½ số điểm của phản ứng đó
10.Sai cả 2 lỗi: Chỉ trừ ½ số điểm của phản ứng đó

0,25 8

Câu 2

(1,5 đ)

C2H5OH

C6H5OH

CH3COOH

HCHO

Quỳ tím

Hóa đỏ

Dd AgNO3/NH3

Ag

Dd Br2

Còn lại

trắng,

mất màu

2 phương trình hoá học

Thiếu “lấy mẫu thử”, “mẫu thử, thuốc thử” → không trừ điểm

Ghi “còn lại” hoặc “-“ đều chấm.

Bảng nhận biết sai nhưng đúng phương trình → vẫn chấm điểm phương trình.

0,5

0,25

0,25

0,25 2

Câu 3

(1,5 đ)

CH3OH + Na  CH3ONa + 1/2H2

HCOOH + NaOH  HCOONa + H2O

2CH3COOH + Na2CO3  2CH3COONa + CO2 + H2O

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

C6H5OH + NaOH  C6H5ONa + H2O

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2  [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

0,25 6

Câu 4

(1 đ)

  1. 2 CTCT

2.Đúng 2 tên gọi

11.Sai CTCT → không chấm tên gọi.
12.Viết lệch liên kết → không chấm CTCT, vẫn chấm tên gọi.
13.Viết dư CTCT → không trừ điểm.

0,25 2

0,25 2

Câu 5

(2,0 đ)

  1. Đúng mol H2 0,05

2.Đúng 2 phản ứng với Na

3.Đúng hệ phương trình

4.Đúng mol mỗi chất: C2H5OH 0,05; C6H5OH 0,05

5.Đúng %m C2H5OH 32,86% và %m C6H5OH 67,14%

6.Đúng phương trình với Br2

7.Đúng m = 16,55 gam

14.Không thế ẩn vào phương trình hóa học mà viết được hệ phương trình toán học→ trừ 0,25đ

Phương trình hóa học chưa cân bằng mà viết được hệ phương trình toán học→ không chấm từ phần hệ phương trình trở xuống.

0,25

0,25 2

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 6

(1, đ)

  1. Đúng phản ứng Na

2.Đúng mol H2 0,05

3.Đúng n = 3 hoặc R = 43

4.Đúng C3H7OH

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 7

(1 đ)

  1. Đúng 2 phản ứng với Na

2.Đúng 2 phản ứng đốt cháy

3.Đúng 6,72 lít (không chia nhỏ bước này)

Hoặc

  1. n C = n CO2 = n OH = 0,6

2.n H2 = 0,3 V H2 = 6,72 lít

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11-Nguyen Tat Thanh-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *