0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Thị Định

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Thị Định

Trường THPT Chuyên NK TDTT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Nguyễn Thị Định Môn: HÓA HỌC 11

Thời gian: 45 phút

NH: 2017 – 2018 (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành chuỗi phương trình sau:

CH3CH2OCH3

C6H12O6 CH3CH2OH CH3CH2Br

CH3CHO CH3COOH CH3COOCH2CH3

Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, nhận biết các dung dịch sau:

C6H5OH, CH3CHO, CH3OH, C3H5(OH)3, CH3COOH

Câu 3: (2 điểm)

a. Gọi tên các chất có CTCT sau:

CH3–CH–CH–CH3 ; CH3–CH2–CH–COOH

CH3 OH C2H5

b. Viết CTCT các chất có tên sau:

butanal ; 4,4-đimetylpentan-1-ol

Câu 4: (2 điểm)

a. Đốt cháy hoàn toàn 11,6 gam một anđehit no, đơn chức, mạch hở thu được 26,4 gam CO2. Tìm CTPT của anđehit.

b. Cho 6,9 gam một axit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư thấy có 1,68 lít khí thoát ra (đkc).

Tìm CTPT của axit.

Câu 5: (2 điểm) Cho 17,88 gam hỗn hợp CH3COOH và C2H5COOH tác dụng vừa đủ 13,5 gam CaCO3.

Tính phần trăm khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp ban đầu.

Cho nguyên tử khối của: H=1, C=12, O=16, Ca=40.

HẾT

ĐÁP ÁN

CÂU

NỘI DUNG

Câu 1

(2 điểm)

(1) C6H12O6 2CH3CH2OH + 2CO2

(2) CH3CH2OH + CH3OH CH3CH2OCH3 + H2O

(3) CH3CH2OH + HBr CH3CH2Br + H2O

(4) CH3CH2OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O

(5) CH3CHO + H2 CH3CH2OH

(6) CH3CH2OH + O2 CH3COOH + H2O

(7) CH3CHO + ½ O2 CH3COOH

(8) CH3COOH + CH3CH2OH CH3COOCH2CH3 + H2O

* Mỗi phương trình đúng: 0,25đ.

Câu 2

(2 điểm)

C6H5OH

CH3CHO

CH3OH

C3H5(OH)3

CH3COOH

quỳ tím

hóa đỏ

dd AgNO3/NH3

kết tủa bạc

Cu(OH)2

dd

xanh thẫm

dd Br2

kết tủa trắng

còn lại

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

C6H5OH + 3Br2 C6H2(OH)Br3 + 3HBr

* Mỗi hiện tượng: 0,25đ.

* Mỗi phương trình: 0,25đ.

Câu 3

(2 điểm)

a. 3-metylbutan-2-ol ; axit 2-etylbutanoic

CH3

b. CH3–CH2–CH2–CHO ; CH3–C–CH2– CH2– CH2–OH

CH3

*Mỗi công thức/tên gọi: 0,5đ

Câu 4

(2 điểm)

a. nCO2= 0,6 mol

CTPT của anđehit: CnH2n­O (n≥1)

CnH2n O + (3n-1)/2 O2 nCO2 + nH2O (0,25đ)

11,6 0,6

(14n+16) n

Ta có: 11,6.n= 0,6.(14n+16) (0,25đ)

=> n=3 (0,25đ)

Vậy CTPT của anđehit là C3H6O (0,25đ)

b. nH2 = 0,075 mol

CTPT của axit: CmH2m+1COOH (m≥0)

CmH2m+1COOH + Na CmH2m+1COONa + ½ H2 (0,25đ)

6,9 0,075

(14m+46) ½

Ta có: 0,075.(14m+46)=6,9.1/2 (0,25đ)

=> m = 0 (0,25đ)

Vậy CTPT axit là HCOOH hay CH2O2 (0,25đ)

Câu 5

(2 điểm)

nCaCO3 = 0,135 mol

2CH3COOH + CaCO3 (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O (0,25đ)

x ½ x (mol)

2C2H5COOH + CaCO3 (C2H5COO)2Ca + CO2 + H2O (0,25đ)

y ½ y (mol)

Gọi x là số mol CH3COOH

y là số mol C2H5COOH

Ta có hệ: 60x + 74y=17,88 (0,25đ)

½ x + ½ y = 0,135 (0,25đ)

=> x= 0,15; y=0,12 (0,25đ)

%m CH3COOH = 50,34% (0,5đ)

%mC3H6 = 49,66% (0,25đ)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11-NguyenThiDinh-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *