0

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Trung Trực

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Nguyễn Trung Trực

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (NĂM HỌC 2017 – 2018)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 11

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1. Viết các công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của: Anđehit C4H8O

(1,0 điểm)

Câu 2. Viết các phương trình phản ứng sau: (ghi rõ xúc tác và điều kiện phản ứng nếu có) (2,0 điểm)

1) Propan Metan

2) Buta-1,3-dien Cao su Buna

3) Axetylen Benzen

4) Toluen TNT

5) Glucozơ Ancol etylic

6) Axetilen Anđehit axetic

7) Axit axetic Đồng (II) axetat

8) Anđehit axetic Axit axetic

Câu 3. Nhận biết các dung dịch sau: Anđehit axetic, Axit axetic, Ancol etylic? Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng? (1,0 điểm)

Câu 4. Oxi hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 hidrocacbon, mạch hở đồng đẳng kế tiếp nhau. Sản phẩm thu được lần lượt dẫn qua bình (1) chứa Axit sunfuric đặc, bình (2) chứa NaOH đặc, nhận thấy khối lượng bình (1) tăng 12,6g, bình (2) tăng 17,6g. Tìm công thức phân tử, gọi tên của 2 hidrocacbon? (2,0 điểm)

Câu 5. Hidro hóa hoàn toàn 6g một Ankanal A thu được Ancol B. Lấy toàn bộ Ancol B cho tác dụng với Na dư thì thu được 2,24 lit khí (ở điều kiện chuẩn). Xác định công thức phân tử của A, B ? (2,0 điểm)

Câu 6. Cho 9,4g phenol tác dụng hoàn toàn với Vml dung dịch brom 2M. Tìm Vml và khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng? (1,0 điểm)

Câu 7. Cho Glyxerol phản ứng với Na thu được 1,68 lít H2 (ở điều kiện chuẩn). Tính khối lượng Glyxerol đã tham gia phản ứng? (1,0 điểm)

(Cho: C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23; Br = 80)

—–HẾT—–

Ma trận đề thi HKII – khối 11

TỔNG SỐ ĐIỂM

THEO CÂU

Nội dung kiến thức

Nhận biết

Hiểu

Vận dụng

Vận dụng nâng cao

Câu 1:

X

1

Câu 2

x

2

Câu 3:

x

1

Câu 4:

X

2

Câu 5

X

2

Câu 6:

X

1

Câu 7:

X

1

Tổng điểm theo mức độ

1

3

4

2

10

% điểm theo mức độ

10%

30%

40%

20%

100%

THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – KHỐI 11

THANG ĐIỂM

Câu 1: Viết các công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của: Anđehit C4H8O (1đ)

-Viết 2 công thức cấu tạo

-Gọi tên

0,25×2.

0,25×2

Câu 2 : Viết các phương trình phản ứng sau : (ghi rõ xúc tác và điều kiện phản ứng nếu có) (2đ)

1) Propan Metan

2) Buta-1,3-dien Cao su Buna

3) Axetylen Benzen

4) Toluen TNT

5) Glucozơ → Ancol etylic

6) Axetilen → Anđehit axetic

7) Axit axetic → Đồng (II) axetat

8) Anđehit axetic → Axit axetic

-Viết 8 phản ứng;

0,25×8

Thiếu cân bằng/xúc tác – 0,125 đ/1 phản ứng

Câu 3: Nhận biết các dung dịch sau : Anđehit axetic , Axit axetic, Ancol etylic? Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng ? (1đ)

Dùng quỳ tím nhn biết axit axetic dấu hiệu quỳ tím hóa đỏ.

– Dùng phản ứng tráng gương nhận biết Andehit axetic dấu hiệu Ag kết tủa

-Còn lại Ancol etylic

-Viết phản ứng tráng gương:

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 4:

Oxi hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 hidrocacbon , mạch hở đồng đẳng kế tiếp nhau. Sản phẩm thu được lần lượt dẫn qua bình (1) chứa Axit sunfuric đặc, bình (2) chứa NaOH đặc , nhận thấy khối lượng bình (1) tăng 12,6g, bình (2) tăng 17,6g. Tìm công thức phân tử, gọi tên của 2 hidrocacbon ? (2đ)

– mol H2O = 0,7;

– mol CO2 = 0,4

– Vì :mol H2O > mol CO2 nên

CnH2n+2 +(3n+1)/2 O2nCO2 + (n+1) H2O

– Thế vào phản ứng và lập biểu thức:

0,7n = 0,4(n+1)

Giải ra n=1,33. (Vì kế tiếp nên) :

-Viết công thức 2 hidrocacbon: CH4 ( Metan)

C2H6 (Etan)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 5:

Hidro hóa hoàn toàn 6g một Ankanal A thu được Ancol B. Lấy toàn bộ Ancol B cho tác dụng với Na dư thì thu được 2,24 lit khí (ở điều kiện chuẩn) . Xác định công thức phân tử của A, B ? (2đ)

CnH2n+1CH=O + H2CnH2n+1CH2OH

CnH2n+1CH2OH +NaCnH2n+1CH2ONa + ½ H2

-Tìm mol H2= 0,1

mol CnH2n+1CHO = 0,2

-Lập được biểu thưc : 14n + 30 = 6: 0,2

– Giải ra n=0

-Viết công thức : A là HCHO

B là CH3OH

Trình bày cách khác đúng vẫn trọn điểm.

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 6:

Cho 9,4g phenol tác dụng hoàn toàn với Vml dung dịch brom 2M . Tìm Vml và khối kết tủa thu dược sau phản ứng? (1đ)

C6H5OH + 3Br2 C6H Br3OH +3 HBr.

0,1—–0,3—–0,1

Thể tích Br2 = 0,3:2=0,15 lit =150 ml

m C6H2 Br3OH = 0,1.331=33,1g .

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 7:

Cho Glyxerol phản ứng với Na thu được 1,68 lít H2 (ở điều kiện chuẩn). Tính khối lượng Glyxerol đã tham gia phản ứng ? (1đ)

C3H5(OH)3 + 3Na C3H5(ONa)3 + 3/2H2

Tính mol H2= 0,075mol

mol C3H5(OH)3 = 0,05mol

m C3H5(OH)3 = 4,6g.

0,25

0,25

0,25

0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11-THPT Nguyen Trung Truc-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *