dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1: (4 điểm)

1.1. Dựa vào mô hình VSEPR

a. Hãy nêu dạng hình học phân tử, trạng thái lai hóa của nguyên tử nguyên tố trung tâm của các phân tử và ion sau: OF2, [AsF6], BrF3, SF4, XeF2, XeF4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Vẽ các cấu trúc có thể có của ion OsO2F3+.

1.2. Kim loại X tồn tại trong tự nhiên dưới dạng khoáng vật silicat và oxit. Oxit của X có cấu trúc lập phương với hằng số mạng a = 0,507 nm, trong đó các ion kim loại nằm trong một mạng lập phương tâm diện, còn các ion O2-chiếm tất cả các hốc tứ diện. Khối lượng riêng của oxit bằng 6,27 g/cm3.

a. Xác định thành phần hợp thức của oxit và số oxi hóa của X trong oxit. Cho biết công thức hóa học của silicat tương ứng.

b. Xác định nguyên tử khối của X và gọi tên nguyên tố đó.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án và thang điểm câu 1:

CâuĐáp ánĐiểm
1.1. 2,25 Điểma. OF2: chữ V, O lai hóa sp3. [AsF6] : bát diện đều, As lai hóa sp3d2. BrF3: chữ T, Br lai hóa sp3d. SF4: tứ diện lệch, S lai hóa sp3d. XeF2: đường thẳng, Xe lai hóa sp3d. XeF4: vuông phẳng, Xe lai hóa sp3d2. b. Các cấu trúc có thể có của OsO2F3+  như sau: Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 10,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ   0,25đ 0,25đ 0,25đ  
1.2 1,75 Điểma. Trong 1 tế bào mạng có 4 ion kim loại X và 8 ion O2- nên thành phần hợp thức của oxit là XO2. Từ công thức của oxit suy ra số oxi hóa của X bằng +4. Công thức hóa học của silicat XSiO4. b. khối lượng riêng của oxit XO2: d = Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 2  è MX = (d.N.a3 – 32) : 4 = 91,22 è X là Zirconium (Zr)0,5đ     0,25đ   0,5đ     0,5đ

Câu 2: (4 điểm)

2.1. Sục khí NH3 vào dung dịch SCl2 sinh ra chất rắn màu đỏ dễ nổ S4N4. Cấu trúc của chất này có thể biểu diễn bằng nhiều cách, một trong những cách là như hình cho dưới đây:

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 3

a. Viết chu trình Born-Haber cho sự tạo thành S4N4 và xác định entalpy tạo thành S4N4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Xác định biến thiên entalpy của phản ứng giữa NH3 với SCl2.

Cho: Eb (S-S) = 226 kj/mol ; Eb (NN) = 946 kj/mol ; Eb (S-N) = 273 kj/mol; Eb (S=N) = 328 kj/mol;

∆Hhóa hơi (S8) 77 kj/mol; ∆H hóa hơi (S4N4) = 88 kj/mol;

fH (SCl2) = -50 kj/mol; ∆fH (NH3) = -459 kj/mol; ∆fH (HCl) = -92,3 kj/mol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.2.a. Hằng số cân bằng ở 25oC và biến thiên entalpy chuẩn của phản ứng:

                        NH4Cl(s) Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 4 NH3 (g) + HCl(g)

Cho các giá trị sau: Kp = 10-6; ∆H0 = 42,3 kcal/mol. Giả thiết ∆H không phụ thuộc vào nhiệt độ, tính nhiệt độ mà áp suất của hệ đạt 1 atm.

2.2.b. Ammonium nitrate cũng phân hủy ở nhiệt độ thấp, nhưng khi nổ xảy ra phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                        NH4NO3 (s) Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 4 N2 (g) + 2H2O (g) + Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 6O2(g)

Phản ứng này có Kp = 1048 ở 25oC và ∆H0 = -28,3 kcal/mol. Tính ∆S0 và giải thích giá trị thu được của ∆S0. Cho R = 1,987 cal/mol.K

Đáp án và thang điểm câu 2:

CâuĐáp ánĐiểm
2.1. 2,5 Điểma. Chu trình Born-Haber cho sự hình thành S4N4:                         Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 6 S8(s)            +          2N2 (g)Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 8 S4N4(s)Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 6∆Hhóa hơi (S8)                         Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 6S8(s)                                      2Eb(N≡N)         -∆Hhóa hơi (S4N4)              4Eb (S-S)                            4S                 +          4N Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 8       S4N4               Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 12 Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 13 Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 14 Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 15                    
Xác định entalpy tạo thành S4N4: ∆fH(S4N4) = Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 6∆Hhóa hơi (S8) + 4Eb (S-S) + 2 Eb(N≡N) – 4Eb (S-N) – 4Eb (S=N) – ∆Hhóa hơi (S4N4)  = Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 6.77 + 4.226 + 2.946 – 4.273 – 4.328 – 88 = 342,5 kj/mol b. 4NH3 + 6SCl2 à S4N4 + Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 6S8 + 12HCl         ∆H0 ∆H0 = 12∆fH(HCl) + ∆fH(S4N4) – 6∆fH(SCl2) – 4∆fH(NH3)            12.(-92,3) + 342,5 – 6.(-50) – 4.(-45,9) = -281,5 kj/mol
            1 đ                 0,25đ 0,25 đ     0,5đ     0,5đ
2.2 1,5 Điểma.  è   (atm) Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 19 = 0,25 Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 20  è T2 = 360K b. ∆G0 = -RTlnKP = -65444,2 cal/mol Mặt khác: ∆G0 = ∆H0 – T∆S0 è ∆S0 = 124,64 cal/mol.K  0,25đ         0,5đ       0,25đ   0,5đ

Câu 3: (4 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3.1.

a. Tính pH của dung dịch H3PO40,1M.

b. Cần cho vào 100ml dung dịch H3PO4 0,1M bao nhiêu gam NaOH để thu được dung dịch có pH = 4.72.

c. Trộn 20 ml dung dịch H3PO4 0,5M với 37,5 ml dung dịch Na3PO4 0,4M, rồi pha bằng nước cất thành 100 ml dung dịch A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cần phải thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,05M vào 20 ml dung dịch A để được dung dịch có pH = 5 (metyl đỏ đổi màu).

  Cho: H3PO4 có pKa1 = 2,23 ; pKa2 = 7,21; pKa3 = 12,32.

3.2. Một dung dịch A gồm HAc 0,01M và NH4Cl 0,2M.

a. Tính pH của dung dịch A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Chuẩn độ 25 ml dung dịch A bằng dung dịch NaOH 0,02M đến màu vàng rõ của metyl đỏ (pT = 6,2). Tính sai số chuẩn độ. 

Biết Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 21 = 10-9,24 ; KHAc = 10-4,76.

Đáp án và thang điểm câu 3:

CâuĐáp ánĐiểm
3.1. 2 Điểma. H3PO4 Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 4 H+ + Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 23   (1)    Ka1 = 10-2,23   Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 23 Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 4 H+ + Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 26   (2)    Ka2 = 10-7,21   Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 26 Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 4 H+ + Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 29   (3)    Ka3 = 10-12,32   H2O Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 4H+ + OH            (4)      KW   Ka3 << Ka2 << Ka1  è chủ yếu xảy ra cân bằng (1)       H3PO4 Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 4 H+ + Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 23   (1)    Ka1 = 10-2,23 C(M)   0,1 [ ](M)  0,1-x         x         x Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 33 = 10-2,23  è        x = 0,0215  è pH = 1,66 b. NaOH + H3PO4 à NaH2PO4 + H2O     NaOH + NaH2PO4 à Na2HPO4 + H2O    NaOH + Na2HPO4 à Na3PO4 + H2O Trung hòa nấc 1: Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 34  è Trong dung dịch thu được có pH = 4,72 chỉ chứa NaH2PO4: nH3PO4 = 0,01×0,1 = 0,01 mol   è nNaOH = 0,01 mol è mNaOH = 0,4 gam c. Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 35 ; Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 36     C(Na3PO4) = 1,5C(H3PO4)  è phản ứng xảy ra như sau: H3PO4 + Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 29 Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 4Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 23  + Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 26  K1 = Ka1.Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 41 = 1010,17 0,1            0,15 0                  0,05            0,1             0,1 Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 23+ Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 29 Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 4 2Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 26  K2 = Ka2.Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 41 = 105,11 0,1            0,05                  0,1 0,05            0                     0,2 Dung dịch A thu được là hệ đệm gồm: Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 230,05M và Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 260,2M pH = 5 ≈ pH (NaH2PO4) ≈ Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 49 è có thể coi lượng HCl thêm vào 20 ml dung dịch A sẽ phản ứng vừa đủ với Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 26 tạo thành Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 23 Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 26+ H+ Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 4 Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 23  VHCl = 0,2.20/0,05 = 80 ml            0,5 đ         0,5đ                   0,5đ                                   0,5đ
3.2 2 Điểma. Tính pH của dung dịch A NH4Cl à NH4+ + Cl HAc Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 4 H+ + Ac             K1 = 10-4,76 NH4+ Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 4 NH3 + H+   K2 = 10-9,24 H2O Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 4H+ + OH      KW = 10-14 K1C1 >> K2C2, Kw Bỏ qua sự điện lí của NH4+ và nước. HAc Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 4 H+ + Ac             K1 = 10-4,76 0,01 0,01 – x       x        x Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 59 = 10-4,76 è x = 4,083.10-4       è pH = 3,39 b. Giả sử chuẩn độ hết HAc, chưa chuẩn độ NH4Cl vì KNH4 rất nhỏ (pT = 6,2<<pK) HAc + NaOH à NaAc + H2O VTD = 25.0,01/0,02 = 12,5 ml Thành phần tại điểm tương đương: H2O, NH4+, Ac Tính sai số chuẩn độ: Ta có: q = P – 1 = CV/C01V0 – 1 = (CV – C01V0)/C01Vo = -C’HAc/CHAc Theo đk proton mức không [H+] = [OH] + [NH3] – ([HAc] – C’HAc) => C’HAc =[H+] – [OH] – [NH3] + [HAc] => Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 60  => q = -1,69%              0,5đ           0,5đ               0,5đ           0,5đ

Câu 4: (4 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4.1. Bổ túc và cân bằng phương trình phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron hoặc ion electron

a. K2S2O8 + MnSO4 + H2O       ’     K2SO4 + KMnO4 + ….

b. K2Cr2O7 + Na2SO3 + H2SO4 ’     ….

4.2. Một pin điện được thiết lập bởi điện cực Zn nhúng vào dung dịch Zn(NO3)2 0,1M và điện cực Ag nhúng vào dung dịch AgNO3 0,1M

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho E0 Zn2+/Zn = -0,76V; E0 Ag+/Ag = 0,8V

a. Viết sơ đồ pin

b. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi pin hoạt động.

c. Tính suất điện động của pin

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d. Tính nồng độ các chất khi pin hết.

Đáp án và thang điểm câu 4:

CâuĐáp ánĐiểm
4.1. 2 Điểma. Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 61  Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 62  Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 63  Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 64  b. 1 x Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 65 + 14H+ + 6e ’ 2Cr3+ + 7H2O 3 x Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 21 + H2O ’ Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 21 + 2e 2. Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 68  Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Hồng Đức Đắk Lắc Năm 2022 2023 69   1đ             1 đ      

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *