dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023 2024

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023 2024

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC    KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2023-2024 Môn: Hoá học Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 04/11/2023

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H =1; He =2; C=12; N=14; O=16 Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Ba=137.

Câu 1. (2,0 điểm)

1.1. Nguyên tố M tồn tại trong tự nhiên với 2 loại đồng vị XY trong đó Y chiếm 27,3% về số nguyên tử. Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 24. Số hạt nơtron trong nguyên tử Y nhiều hơn trong nguyên tử X là 2.

a. Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố M.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Viết cấu hình electron và cho biết vị trí của M trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

1.2. Hoàn thành và cân bằng các phản ứng hóa học sau theo phương pháp thăng bằng electron:

a. NO2 + NaOH  NaNO2   +   …   +   H2O

b. Mg  + HNO3  Mg(NO3)2  +  NO  +   N2  +  H2O; Trong đó tỉ lệ số mol khí  NO : N2 = 2 : 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2. (2,0 điểm)

2.1. X, Y, Z, T lần lượt là một trong bốn dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt (không theo thứ tự) gồm: Mg(HCO3)2, BaCl2, Na2CO3, NaHSO4. Thực hiện thí nghiệm với bốn dung dịch trên, kết quả được ghi trong bảng dưới đây:

Mẫu thửThí nghiệmHiện tượng
X hoặc ZTác dụng với dung dịch YCó kết tủa xuất hiện
X hoặc TTác dụng với dung dịch ZCó khí CO2 thoát ra
XTác dụng với dung dịch TCó kết tủa xuất hiện

Xác định các chất X, Y, Z, T (không cần giải thích).

2.2. Hòa tan hoàn toàn 2 muối XY vào nước thu được dung dịch A chứa các ion sau: , , , . Cho 100 ml dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư sau phản ứng kết thúc thu được 11,46 gam kết tủa và thấy thoát ra 1,792 lít khí (đo ở đktc). Mặt khác, nếu cho 50 ml dung dịch A tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa. Cho biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức 2 muối X, Y.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3. (2,0 điểm)

Cho phương trình hoá học của phản ứng :

a. Khi tăng nhiệt độ, cân bằng của phản ứng trên dịch chuyển theo chiều nào?

b. Khi tăng nồng độ của khí hiđro lên 2 lần thì tốc độ phản ứng thuận thay đổi như thế nào?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c. Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với He bằng 2. Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3.

Câu 4. (2,0 điểm)

4.1. Cho sơ đồ chuỗi phản ứng sau:

                      X  +  2KHSO4  A¯  +  B  +  2C­  + 2D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                      BaCl2  +   KHSO4   A¯  +  E  +  HCl

                      X     +   2KOH  G¯  +  H   +  2D

                      H  +   2HCl  2E  +  C­  +  D

Biết rằng mỗi chữ cái là một chất vô cơ khác nhau và khí C là tác nhân gây hiệu ứng nhà kính.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xác định các chất X, A, B, C, D, E, G, H. Viết phương trình hóa học các phản ứng theo sơ đồ trên.

4.2. Một loại phân NPK có độ dinh dưỡng được ghi trên bao bì như ở hình bên. Để cung cấp 8,6 kg nitơ; 1,75 kg photpho và 4,15 kg kali cho một thửa ruộng, người ta sử dụng đồng thời x kg phân NPK (ở trên), y kg đạm urê (độ dinh dưỡng là 45%) và z kg phân kali (độ dinh dưỡng là 75%). Tính tổng giá trị (x + y + z)

Câu 5 (2,0 điểm):

5.1 Dung dịch Ringer dùng để rửa vết bỏng và các vết thương trầy xước…được pha chế bằng cách cho 4,300 gam NaCl; 0,150 gam KCl và 0,165 gam CaCl2 vào nước sôi để nguội, pha loãng đến 500ml để sử dụng. Tính nồng độ mol/lít gần đúng của ion Cl trong dung dịch Ringer.

5.2. Điện phân dung dịch X chứa các ion Na+, H+, Cu2+, SO42-, Cl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân được cho ở bảng dưới đây:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Thời gian điện phân (giây)t2t3t
Lượng khí sinh ra từ bình điện phân (mol)0,31x1,13
Lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa (mol)0,0750y

 Tính giá trị của xy.

Câu 6. (2,0 điểm)

6.1. Viết các công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ thơm, có công thức phân tử C8H10O thỏa mãn tính chất: Tác dụng được với Na nhưng không tác dụng được với dung dịch NaOH.

6.2. Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y đều đơn chức, mạch hở, chứa ba nguyên tố (C, H, O) và đều có tỉ lệ % khối lượng oxi trong phân tử là 53,33%. Biết MX > MYX, Y đều tan trong nước. Xác định công thức cấu tạo của X, Y biết nhiệt độ sôi của XY lần lượt là 118oC và -19,3oC.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7. (2,0 điểm)

7.1. Cho các hợp chất hữu cơ X, Y, Z có cùng công thức phân tử C4H8O2 đều mạch hở và không phân nhánh. Biết:

X tác dụng với dung dịch NaHCO3 thấy có khí thoát ra.

Y tác dụng với dung dịch NaOH thu được hai hợp chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Z hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường tạo dung dịch màu xanh lam.

Xác định công thức cấu tạo có thể có của X, Y, Z.

7.2. Cho XY là 2 axit cacboxylic kế tiếp nhau, thuộc cùng dãy đồng đẳng của axit cacboxylic không no (phân tử có 1 nối đôi C=C), đơn chức, mạch hở (MX < MY); Z là ancol no có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, YZ (T chỉ chứa chức este, không chứa nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn 5,58 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần 6,608 lít khí O2 (đktc) thu được CO2 và 4,68 gam H2O. Mặt khác 5,58 gam hỗn hợp E trên tác dụng tối đa với 0,02 mol Br2 trong dung dịch.  Xác định công thức phân tử của T.

Câu 8. (2,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

8.1. Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

a. Cho CH3COOHN(CH3)3 và Glu – Ala lần lượt tác dụng với dung dịch  NaOH dư.

b. Cho C6H5-C CH  (hợp chất thơm), HCHO lần lượt tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư.

8.2. Cho các chất lỏng: anilin, lòng trắng trứng, axit axetic và dung dịch glucozơ được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Kết quả thí nghiệm của các chất với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Mẫu thửThuốc thửHiện tượng
XTác dụng với Cu(OH)2Có màu tím
YCaCO3Sủi bọt khí không màu
ZDung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng nhẹKết tủa Ag trắng sáng
TDung dịch bromKết tủa trắng

Xác định X, Y, Z, T và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có).

Câu 9. (2,0 điểm)

9.1. Este X mạch hở, có công thức phân tử là C10H12O6. Từ X thực hiện chuỗi phản ứng sau (trong điều kiện thích hợp, theo đúng tỉ lệ mol):

      (1) X + 3NaOH  X1 + X2 + X3 + X4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

      (2) X1 + NaOH  CH4 + Na2CO3

      (3) X2 + H2SO4  C2(COOH)2 + Na2SO4

Biết X3, X4 có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Tìm công thức cấu tạo của X1, X2X.

9.2. Cho hỗn hợp X gồm ba este A, B, C. Xà phòng hoá hoàn toàn 7,74 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 2,82 gam hỗn hợp Y gồm hai ancol mạch hở (tỉ lệ mol 1:3) và dung dịch chứa 9,76 gam hỗn hợp Z gồm ba muối. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được Na2CO3, H2O và 0,165 mol CO2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 7,74 gam X thu được 14,08 gam CO2 và 3,42 gam H2O. Biết A, B, C chỉ chứa chức este, MA < MB < MC < 200 đvC. Tính thành phần phần trăm về số mol của C trong hỗn hợp X.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10. (2,0 điểm)

Tiến hành thí nghiệm điều chế và thử tính chất của hiđrocacbon X theo sơ đồ và các bước sau đây:

Bước 1: Mở khoá phễu cho H2O chảy từ từ xuống bình cầu đựng CaC2. Bước 2: Dẫn X vào bình đựng dung dịch A. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra ở bước 1bước 2 trong hai trường hợp sau: – Nếu dung dịch A là dung dịch brom dư. – Nếu dung dịch A là dung dịch AgNO3/NH3.                A

Lưu ý: Thí sinh làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

…………………………HẾT……………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi hsg lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *