dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 1  
ĐỀ CHÍNH THỨC  
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2021 – 2022 Môn thi: Hóa học Ngày thi: 21 tháng 10 năm 2021 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 05 câu, 02 trang)
Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 2

Câu I. (2,0 điểm)

1. Viết phản ứng xảy ra cho các thí nghiệm sau:

            a) Dẫn từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

            b) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch K2CO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            c) Dẫn khí SO2 vào dung dịch axit sunfuhiđric (H2S).

            d) Nhỏ H2SO4 đặc vào đường saccarozơ (C12H22O11).

2. Cho 3 hợp chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z. Trong đó X và Y có cùng phân tử C5H6O; Z có phân tử C4H2O2. Biết rằng:

            – Cứ 1,0 mol X hoặc Y tác dụng vừa đủ với 3,0 mol AgNO3 trong dung dịch NH3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            – Với 1,0 mol Z tác dụng vừa đủ với 4,0 mol AgNO3 trong dung dịch NH3.

            Tìm công thức cấu tạo thu gọn của X, Y, Z và viết các phản ứng xảy ra.

Câu II. (2,0 điểm)

1.         a) Phương pháp sunfat điều chế khí hiđroclorua cần dùng những hóa chất nào? Tại sao trong công nghiệp sản xuất axit clohiđric người ta lại dùng nước để hấp thụ khí hiđroclorua theo nguyên tắc ngược dòng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            b) Trong công nghiệp sản xuất axit sunfuric bằng phương pháp tiếp xúc người ta dùng chất nào hấp thụ SO3? Vì sao không dùng nước để hấp thụ SO3?

2. Hai chất hữu cơ X và Y (chứa C, H, O) đều no, đơn chức, mạch hở. Biết rằng:

            – Chất X tác dụng với NaHCO3 tạo khí CO2.

            – Chất Y không tác dụng với dung dịch NaOH nhưng tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3  tạo kết tủa Ag.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                – Cả X và Y đều có phần trăm khối lượng cacbon là 40%.

            Tìm X, Y và viết các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

X Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 3 X1 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 4 X2Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 5YĐề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 4X3Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 5XĐề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 5X4

            Biết: X, Y, X1, X2, X3, X4 đều là các chất hữu cơ khác nhau. Trong đó chỉ có X1 là hợp chất có liên kết ion và X4 là este có mùi hoa nhài.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu III. (2,0 điểm)

1. Hỗn hợp X gồm hai muối R­2­CO­3­ và RHCO­3­. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau:

            – Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)­2­ dư thu được 35,46 gam kết tủa.

            – Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl­2­ dư, thu được 7,88 gam kết tủa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            a) Xác định R.

            b) Phần ba tác dụng được tối đa với V ml dung dịch KOH 2M. Tìm V.

2. Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm: Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO (trong đó oxi chiếm 6,0% về khối lượng) vào nước dư thu được 400ml dung dịch Y và 1,344 lít khí H2 (ở đktc). Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,25M thu được 400 ml dung dịch Z có pH = 12. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tìm m.

Câu IV. (2,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Từ m tấn gạo (chứa 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được 1,68 tấn polietilen (PE) theo sơ đồ phản ứng sau:

            (C6H10O5)nĐề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 9 C6H12O6Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 10C2H5OH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 10C2H4Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 10 PE

            a) Viết các phản ứng xảy ra theo sơ đồ trên và tính m.

            b) Trong quá trình sản xuất trên có thu được V lít dung dịch ancol etylic 460, biết khối riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Tính V.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Cho X, Y là hai axit cacboxylic đều hai chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng; Z và T là hai este thuần chức, mạch hở, phân tử hơn kém nhau một nhóm CH2; Y và Z là đồng phân của nhau với MX < MY < MT. Đốt hoàn toàn 11,52 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần dùng vừa đủ 7,168 lít O2 (ở đktc). Mặt khác, để tác dụng hết với 11,52 gam hỗn hợp E cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thu được hỗn hợp M gồm 3 ancol.

            Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z, T.

Câu V. (2,0 điểm)

1. Hỗn hợp X gồm: FexOy, FeCO3, RCO3 (với R là kim loại hóa trị II). Hòa tan m gam hỗn hợp X cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 0,96 mol HCl. Mặt khác, hòa tan m gam hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch Y và 6,72 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc). Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 39,06 gam kết tủa. Nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 28,8 gam chất rắn E gồm 2 oxit kim loại. Hòa tan chất rắn E vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch T. Cho 25,6 gam Cu vào dung dịch T, sau phản ứng lọc dung dịch thu được 16,0 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và  NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            a) Viết các phản ứng xảy ra.

            b) Xác định RCO3 và FexOy.

2. Cho hỗn hợp X gồm bốn este thuần chức, mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 17,82 gam X cần vừa đủ 22,176 lít O2 thu được 37,62 gam CO2. Mặt khác, đun nóng 29,7 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 2,5M, cô cạn dung dịch sau phản ứng được chất rắn Y, phần hơi chứa nước và một ancol đơn chức Z. Cho toàn bộ lượng ancol Z vào bình Na dư, sau phản ứng thấy khối lượng bình Na tăng 14,625 gam so với ban đầu. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện không có không khí thu được 5,04 lít khí là một hiđrocacbon duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và các chất khí đều đo ở đktc.  

            Xác định ba đồng phân của este hai chức và công thức cấu tạo thu gọn của este đơn chức.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5;

K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.

——————–Hết——————–

Họ và tên thí sinh:………………………………………Số báo danh:……………………..………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chữ ký giám thị số 1:………………………… Chữ ký giám thị số 2:……………..…….…………..


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 1HẢI DƯƠNG   (hướng dẫn chấm gồm: 05 trang)
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC: 2021 – 2022 Môn thi: Hóa học Ngày thi: 21 tháng 10 năm 2021
CâuÝNội dungĐiểm
I1 1,0
 a)            CO2 + Ca(OH)2 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 14 CaCO3Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 15 + H2O    (1)             CO2 + CaCO3 + H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 14 Ca(HCO3)2   (2)  0,25
b)         CO32- + H+ Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 14HCO3                  (1)             HCO3 + H+ Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 14CO2 + H2O        (2)             (HS: có thể viết dạng phân tử)    0,25
c)         SO2 + 2H2S Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 143SĐề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 15 + H2O0,25
d)        C12H22O11Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 21 12C + 11H2O         (1)             C + 2H2SO4 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 14CO2 + 2SO2 + H2O      (2)  0,25
2 1,0
 – Do X, Y có cùng phân tử là C5H6O và tác dụng với AgNO3/NH3 theo tỉ lệ mol tương ứng là 1:3 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 23  X: CHĐề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 24C – CH2 – CH2 – CHO Y: CHĐề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 24C – CH(CH3) – CHO      0,25
CHĐề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 24C-CH2-CH2-CHO + 3AgNO3 + 4NH3 + H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 27 AgCĐề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 24CCH2CH2COONH4 + 2Ag + 3NH4NO3 CHĐề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 24C-CH(CH3)-CHO + 3AgNO3 + 4NH3 + H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 27 AgCĐề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 24CCH(CH3)COONH4 + 2Ag + 3NH4NO3 – HS: Có thể viết gộp thành 1 phản ứng với X, Y là CHĐề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 24CC2H4CHO + 3AgNO3 + 4NH3 + H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 27AgCĐề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 24CC2H4COONH4 + 2Ag + 3NH4NO3      0,25
– Do Z có phân tử C4H2O2, tác dụng với AgNO3/NH3 theo tỉ lệ mol tương ứng là 1:4 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 23 CTCT của Z: OHC- CĐề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 24C – CHO  0,25
OHC-CĐề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 24C-CHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 27NH4OOC-CĐề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 24C-COONH4 + 4Ag + 4NH4NO3  0,25
II1 1,0
 a)  Hóa chất dùng: NaCl, H2SO4 đặc.0,25
Dùng nước để hấp thụ khí hiđroclorua vì khí HCl tan nhiều trong nước tạo dung dịch HCl và tăng hiệu suất hấp thụ khí HCl, không để khí HCl thoát ra ngoài ảnh hưởng đến môi trường.    0,25
b) Dùng H2SO4 đặc hấp thụ SO30,25
– Không dùng nước để hấp thụ SO3 vì SO3 hấp thụ nước tạo ra “mù” axit sunfuric là những hạt nhỏ, không ngưng tụ thành giọt lớn để được H2SO4 lỏng mà theo dòng khí bay ra ngoài, làm ô nhiễm môi trường.    0,25
2 1,0
  – Tìm được X là: CH3COOH và Y là HCHO0,25
 – Viết đúng mỗi phản ứng được 0,125 điểm (6 pư x0,125)                 CH3COOH + NaOH ® CH3COONa + H2O (hoặc pư với Na; K; KOH)                        (X)                                    (X1)                 CH3COONa +  NaOH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 40 CH4 + Na2CO3                                                                          (X2)                 CH4 + O2 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 41HCHO + H2O                                                  (Y)                 HCHO + H2  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 41 CH3OH                                                          (X3)                 CH3OH + CO Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 41CH3COOH                                                             (X)                   CH3COOH + C6H5CH2OH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 44 CH3COOCH2C6H5 + H2O                                                                                            (X4)          0,25         0,25     0,25
III1 1,0
 a) Gọi số mol của R2CO3 và RHCO3 trong 1/3 hỗn hợp là x,y – Phần 1 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư:             Ba(OH)2 + RHCO3 → BaCO3 + ROH + H2O             Ba(OH)2 + R2CO3 → BaCO3 + 2ROH             → Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 45 = x + y = 0,18  – Phần 2 tác dụng với BaCl2 dư:             BaCl2 + R2CO3 → BaCO3 + 2RCl             → Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 45= x = 0,04 → y =0,14                  0,25
® 0,04(2R + 60) + 0,14 (R+61) = 44,7 :3 = 14,9 → R = 18 ® R là NH4+ (hoặc NH4)  0,25
® hai muối là (NH4)2CO3 (0,04 mol) và NH4HCO3 (0,14 mol)  – Phần 3 tác dụng với dung dịch KOH:             2KOH + NH4HCO3 → K2CO3 + NH3 + 2H2O             2KOH + (NH4)2CO3 → K2CO3 + 2NH3 + 2H2O        0,25
® nKOH = 2x+2y = 0,36 mol → V = 0,36/2 = 0,18 lít0,25
2 1,0
 – Viết phản ứng hoặc quy đổi hỗn hợp thành Na, K, Ba, O để xét quá trình phản ứng với H2O tạo 400 ml dung dịch Y. – Trộn 200ml dung dịch Y với 200ml dung dịch axit có Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 47 = 0,14 mol thu được 400ml dung dịch Z có pH = 12>7 để biết OH còn dư sau pư và tìm được dung dịch Z có: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 48(dư) = 0,004 mol          0,25
– Tìm Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 48 (trong 200ml dd Y) = 0,14 + 0,004 = 0,144 mol Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 50 nOH-(400 ml dung dịch Y) = 0,288 mol  0,25  
– Xác định được: nOH-(400 ml dung dịch Y) = Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 51 = 0,2880,25
– Có nH2 = 0,06 mol và nO = 0,06m/16 (mol) – Tìm được: m = 22,4 gam      0,25
IV                                      1 1,0
 a) Các phản ứng:             (C6H10O5)n + H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 41 nC6H12O6             C6H12O6 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 412C2H5OH + 2CO2  0,25
            C2H5OH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 54CH2=CH2 + H2O             nCH2=CH2 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 55-(-CH2-CH2-)n0,25  
– Hiệu suất cả quá trình: 90%.80%.40%.60% = 17,28% – Tính được m = 35,15625 (tấn)    0,25
– Hiệu suất tạo ancol: 90%.80%=72% – Tìm được thể tích dung dịch ancol etylic 46o= 31,25 .103 (lít)    0,25
2 1,0
 – Do X, Y là hai axit cacboxylic đều hai chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng; Z và T là hai este thuần chức, mạch hở, phân tử hơn kém nhau một nhóm CH2; Y và Z là đồng phân của nhau với MX < MY < MTĐề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 56 X, Y, Z, T đều có 4 oxi và Z, T đều là este 2 chức. – Công thức chung cho hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T dạng CxHyO4 – Từ hh E t/d vừa đủ với dd có nNaOH = 0,2 mol tìm được nhhE = 0,1 mol:                     CxHyO4    +  2NaOH ® R(COONa)2 + ancol                        0,1               0,2 (mol) – Đốt 11,52 gam E cần nO2 = 0,32 mol         CxHyO4    +  O2 ® CO2 + H2O Gọi nCO2 = a (mol); nH2O = b (mol) Bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố oxi ta có hệ Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 57                             0,25
– Tìm số C trung bình : Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 58  0,25
® số C của X  là 3 nên cấu tạo gọn của X là CH2(COOH)2 ® số C của Y, Z là 4  ® Cấu tạo gọn của Y là HOOCCH2CH2COOH hoặc CH3CH(COOH)2    0,25
– Do Z là đồng phân của Y nên có công thức phân tử là C4H6O4 – Do T hơn Z một nhóm CH2 nên phân tử của T là C5H8O4 – Do E tác dụng với dd NaOH 1M thu được hỗn hợp M gồm 3 ancol ® Cấu tạo gọn của Z là: (HCOO)2C2H4, của T là CH3OOC – COOC2H       0,25
V1 1,0
 a) Các phản ứng xảy ra:                 FexOy  + 2yHCl Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 14 xFeCl2y/x + yH2O                                       (1)             FeCO3 + 2HCl Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 14 FeCl2 + H2O                                               (2)             RCO3 + 2HCl Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 14 RCl2 + H2O                                                  (3)             3FexOy + (12x – 2y)HNO3®3xFe(NO3)3+(3x–2y)NO+(6x–y)H2O (4)                 3FeCO3 +  10HNO3Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 143Fe(NO3)3 + NO + 3CO2 + 5H2O              (5)                 RCO3 +  2HNO3 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 14 R(NO3)2 + CO2 + H2O                                         (6)                 HNO3 + NaOH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 14NaNO3 + H2O                                                                (7)                 Fe(NO3)3 + 3NaOH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 14 Fe(OH)3 + 3NaNO3                                          (8)                 R(OH)2 + 2HNO3 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 14 R(OH)2 + H2O                                                        (9)                 2Fe(OH)3 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 27 Fe2O3 + 3H2O                                                                     (10)                 R(OH)2 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 27 RO + H2O                                                                                 (11)                 Fe2O3 + 3H2SO4 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 14 Fe2(SO4)3 + 3H2O                                     (12)             RO + H2SO4 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 14 RSO4 + H2O                                                  (13)             Fe2(SO4)3 + Cu Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 14 CuSO4  + 2FeSO4                                                (14) – Nếu không viết phản ứng, dùng sơ đồ để tìm RCO3 và FexOy thì không cho điểm phản ứng (cả phần). Nếu thiếu phản ứng của hỗn hợp X với axit thì không cho điểm phản ứng (cả phần),  nếu thiếu các phản ứng còn lại: trừ 0,25 điểm.                                    0,5
b) Tìm RCO3 và FexOy. * Theo bài có: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 72  – Do chất rắn E có 2 oxit kim loại nên 39,06 gam kết tủa có 2 hiđroxit gồm: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 73 và 28,8 gam chất rắn E có: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 74  – Ta có:           107a + (R+34)b = 39,06 (1*)                         80a + (R + 16)b = 28,8   (2*) – Dung dịch T có: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 75 . – Cho 25,6 gam Cu vào dung dịch T đến hoàn toàn, lọc dung dịch được 16,0 gam chất rắn là Cu dư. – Ta có: 0,5a = (25,6 – 16,0) : 64 (3*) – Từ (1*), (2*), (3*) ta có: a=0,3; b=0,12; R=24 (Mg)                                  0,25
* Đặt Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 76 , có Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 77  – Bảo toàn nguyên tố Fe ta có:                          cx + d = 0,3 (4*) – Theo phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl ta có:                         2cy + 2d + 0,12×2 = 0,96 (5*) – Theo phản ứng với dung dịch HNO3 loãng, dư tạo khí Z ta có:                         Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 78(6*) Từ (4*), (5*), (6*) ta có: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 79 và Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 80 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 56 FexOy là Fe3O4 (HS: có thể làm cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)                        0,25    
2 1,0
                                                                                       – Do hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH chỉ tạo 1 ancol Z. ® Cả 4 este trong X đều tạo bởi cùng một ancol ® Các axit cấu tạo nên 3 este hai chức có cùng công thức phân tử – Từ kết quả đốt cháy 17,82 gam hỗn hợp X, xác định được thành phần các nguyên tố trong 17,82 gam X như sau:             C: 0,855 mol; H: 1,32 mol; O: 0,39 mol; ® Trong 29,7 gam X có thành phần của các nguyên tố tương ứng là:             C: 1,425 mol; H: 2,2 mol; O: 0,65 mol; – Đặt dạng cấu tạo gọn của các este trong X lần lượt là: R1COOR’ (x mol) và R2(COOR’)2 (y mol).             R1COOR’ + NaOH ® R1COONa + R’OH             R2(COOR’)2 + 2NaOH ® R2(COONa)2 + 2R’OH – Từ nO = 2x+4y = 0,65(mol) ® nchức COO = 0,65/2 = 0,325 mol < nNaOH = 0,75 mol ® NaOH dư. ® Ancol là: R’OH: x+2y  = 0,65/2 = 0,325 (mol) (1*) – Chất rắn Y có: R1COONa: x mol                              R2(COONa)2: y mol                             NaOH:  0,75 – (x+2y) =0,425 (mol) – Cho ancol vào bình đựng Na dư             R’OH + Na Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 50  R’ONa + 1/2H2             0,325                                 0,325/2 (mol) – Từ khối lượng bình tăng = mancol – mH2  ® mancol = 14,625+0,325= 14,95(gam) ®Mancol = 46 ® Ancol cần tìm là C2H5OH.                                                      0,25
– Nung chất rắn Y với CaO có phản ứng:             R1COONa + NaOH   Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 83R1H +Na2CO3                  x                 x                         x (mol)             R2(COONa)2  +2NaOH   Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 83 R2H2 + 2Na2CO3                  y                     2y                          y (mol)   – Do x + 2y = 0,325<0,425 nên NaOH còn dư sau nung. – Do sản phẩm sau nung chỉ có một hiđrocacbon ® R1 = R2 + 1              0,25
– Số mol khí thu được: x + y = 0,225  (2*) Từ (1*) và (2*) tìm được:  x = 0,125 (mol) và y =0,1 (mol) ® 0,125.(R1+44+29)+ 0,1.(R2 + 146) = 29,7 Vậy R1 = 27(C2H3); R2=26(C2H2)      0,25
Công thức các este trong X là:CH2=CHCOOC2H5 (C5H8O2) C2H5OOC-CH=CH-COOC2H5 (viết đồng phân cis, trans) (C8H12O4) CH2=C(COOC2H5)2 hay  C2H5OOC – Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Hải Dương năm 2021 2022 85 -COO C2H5                                                               CH2 (Học sinh làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)      0,25

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *