dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1. (4,0 điểm) Cấu tạo nguyên tử. Hệ thống tuần hoàn. Liên kết hóa học.

1.1. (1,0 điểm): Cho 3 nguyên tố X, Y, Z (ZX < ZY < ZZ). X, Y cùng một nhóm A ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn; Y, Z là hai nguyên tố kế cận nhau trong một chu kì; Tổng số proton trong hạt nhân X, Y là 24. Xác định bộ bốn số lượng tử của electron sau cùng trong các nguyên tử X, Y, Z.

1.2. (1,0 điểm): Sự phân rã Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 1 xảy ra như sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 2

Giả sử lúc đầu có 5000 nguyên tử Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 1, hãy tính số nguyên tử Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 4 sau khoảng thời gian t = 14,6 phút.

1.3. (1,0 điểm): Sliver (Ag) kim loại kết tinh ở mạng lập phương tâm diện. Độ dài một cạnh của một ô mạng cơ sở là 4,09 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 5.

          a) Vẽ cấu trúc ô mạng cơ sở và tính khối lượng riêng của Ag kim loại.

          b) Tính độ đặc khít của mạng tinh thể Ag kim loại.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

          c) Khoảng cách ngắn nhất giữa hai nút mạng là bao nhiêu?

1.4. (1,0 điểm): Cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và cấu tạo hình học của mỗi phân tử sau đây : BrF5; XeF4; HO; NH3.

Nội dung giảiĐiểm
1.1. (1,0 điểm): – ZX + ZY = 24 (1)  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 6 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 7ZX< Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 8 < ZY
– X, Y thuộc cùng một nhóm A ở 2 chu kì liên tiếp  à X, Y thuộc cùng chu kì 2, 3. Dó đó: ZY – Z X = 8 (2) Từ (1) và (2) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 9  – Y, Z là 2 nguyên tố kế cận nhau trong 1 chu kì: ZZ  = 17 à Z là Cl – Cấu hình (e):  O : 1s22s22p4.              S: 1s22s22p63s23p4                Cl:  1s22s22p63s23p5. – Bộ 4 số lượng tử của (e) sau cùng của: O: n = 2; l = 1; m = -1; s = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 10          S: n = 3; l = 1; m = -1; s = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 10 Cl: n = 3; l = 1; m = 0; s = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 10 . 1.2. (1,0 điểm):           – Số nguyên tử Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 1(N1) có trong mẫu sau khoảng thời gian t = 14,6 phút là: 2500 – Số nguyên tử Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 14 (N2) được cho bởi hệ thức: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 15 Với N0 = 5000 (nguyên tử); Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 16 => N2 = 1720 nguyên tử. – Số nguyên tử Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 17 (N3) sau khoảng thời gian t = 14,6 phút là: N3 = N0 – N1 – N2 = 780 (nguyên tử) 1.3. (1,0 điểm): a) – Hình vẽ: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 18 – Một ô mạng cơ sở chứa 8.1/8 + 6.1/2 = 4 nguyên tử Ag Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 19     b) Độ đặc khít Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 20; Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 21(R là bán kính nguyên tử Ag) → Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 22; 4R = aĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 23      →Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 24=Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 25 = 0,74. Độ đặc khít của mạng tinh thể Ag kim loại là 74%. c)  dmin= 2R= a/Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 23= 2,892 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 5. 1.4. (1,0 điểm): BrF5: Br ở trạng thái lai hóa sp3d2 do đó phân tử có cấu tạo hình học dạng tháp vuông. XeF4: Xe ở trạng thái lai hóa sp3d2 do đó phân tử có cấu tạo hình học dạng vuông phẳng. H2O : Nguyên tử O ở trạng thái lai hóa sp3, phân tử H2O có cấu tạo hình chữ V. NH3 : Nguyên tử N ở trạng thái lai hóa sp3, phân tử NH3 có cấu tạo chóp tam giác.
1,0                                     1,0                                       1,0                             1,0

Câu 2. (4,0 điểm) Lý thuyết về phản ứng hóa học.

2.1. (1,0 điểm):

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

          Tính nhiệt sinh chuẩn (Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 28H0298.s) của CH4 (K). Biết rằng năng lượng liên kết H – H trong H2 là 436 kJ.mol-1; năng lượng liên kết trung bình C – H trong CH4 là 410 kJ.mol-1 và nhiệt nguyên tử hóa Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 28H0a của Cgr (K) là:Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 28H0a= 718,4 kJ.mol-1. Các giá trị đều xác định ở điều kiện chuẩn.

2.2. (1,0 điểm): Từ các dữ kiện:

ChấtO2 (k)Cl2 (k)HCl (k)H2O (k)
Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 4205,03222,9186,7188,7
Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 3200-92,31-241,83

a. Tính hằng số cân bằng của phản ứng ở 298K:

          4HCl (k)  +  O2 (k) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 33 2Cl2 (k)  +  2H2O (k)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Giả thiết rằng ∆H và ∆S của phản ứng không phụ thuộc vào nhiệt độ, tính hằng dố cân bằng của phản ứng ở 698K. Biết: hằng số khí R = 8,3145 J.K-1.mol-1

2.3. (1,0 điểm): Sự phân hủy N2O5 theo phản ứng: N2O5 →N2O4 + ½ O2 có bậc động học bằng 1. Ở 250C, hằng số tốc độ bằng 10-3 phút -1. Ở nhiệt độ này người ta cho vào bình phản ứng khí N2O5 dưới áp suất Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 34= 25.103 Pa. Hỏi sau 2 giờ áp suất riêng của N2O4 và của O2 là bao nhiêu?

2.4. (2,0 điểm): Cho cân bằng hóa học: N2  +  3H2  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 35  2NH3  với ∆H = -92 kJ.mol-1

Nếu xuất phát từ hỗn hợp chứa N2 và H2 theo tỉ lệ số mol đúng bằng hệ số tỉ lượng, tức tỉ lệ 1:3 thì khi đạt tới trạng thái cân bằng (ở 450oC; 300 atm) NH3 chiếm 36% thể tích.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Tính hằng số cân bằng Kp.

b. Giữ nhiệt độ không đổi (450oC) cần tiến hành dưới áp suất bao nhiêu để khi đạt tới trạng thái cân bằng NH3 chiếm 50% thể tích.

c. Giữ áp suất không đổi (300 atm), cần tiến hành ở nhiệt độ nào để khi đạt tới trạng thái cân bằng NH3 chiếm 50% thể tích.

Nội dung giảiĐiểm
2.1. (1,0 điểm): Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 36       Ta có :   Cgr         +     2H2     Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 37          CH4 (k)                        C(k)      +    2H2 (k)    Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 38C(k)  + 4H(k) Theo định luật Hess:       ∆HĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 39(CH4)  = ∆HĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 40  +  2EH – H   – 4EC – H  = 718,4 + 2. 436  – 4. 410 = – 49,6 kJ.mol-1   2.3. (1,0 điểm): Phản ứng:    4HCl (k)  +  O2 (k) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 33 2Cl2 (k)  +  2H2O (k) a. Áp dụng công thức: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 42 Ta có: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 43 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 44            Thay các giá trị: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 45của phản ứng và T = 298K vào công thức trên ta được: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 46 Vậy: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 47 b.  Khi ∆H0  và ∆S0  không phụ thuộc vào nhiệt độ, ta có thể xác định KP ở 698K bằng biểu thức:             Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 48 → lnK698 = -26,47 hay Kp(698) = 101,8 2.3. (1,0 điểm): Phương trình động học của phản ứng bậc nhất có dạng:  lnĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 49= kt   (với Co là nồng độ ban đầu và C là nồng độ ở từng thời điểm của chất phản ứng). Vì Pi = CiRT( ở T = const thì Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 49= Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 51) nên ta cũng có : lnĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 52= kt   Với t = 120 phút; k = 10-3 ph-1 và Po = 25.103 Pa ta tính được PĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 53= 22,17.103 Pa Mặt khác: PĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 54 – PĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 54= PĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 54 = 2PĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 57 PĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 54= 25.103  – 22,17.103 = 2,83.103 Pa PĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 57= 1,415.103 Pa 2.4. (1,0 điểm):                                                                              a) Gọi x, y, z là % thể tích (cũng là % số mol). Ở trạng thái cân bằng z = 0,36, x = 0,16, y = 0,48 nên: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 60         b) Theo điều kiện cân bằng z = 0,5;    x = 0,125;    y = 0,375 Giá trị K như câu a: 8,138.10-5 nên ta có:        Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 61 → p = 680atm c) Ở nhiệt độ khảo sát: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 62 Thay các giá trị tương ứng vào phương trình Van‘t Hoff:        Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 63 → T2 ≈ 652K = 380oC    1,0                   1,0                                 1,0                                 1,0

Câu 3. (4,0 điểm) Dung dịch và sự điện li.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3.1. (1,0 điểm): Ion Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 64(aq) là một acid, phản ứng với nước theo cân bằng:

            Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 64 (aq)  +    H2O     Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 66  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 67   +  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 68      Ka = 10-2,2

a. Xác định pH của dung dịch FeCl3 10-3M.

b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch FeCl3 bắt đầu gây ra kết tủa Fe(OH)3 và tính pH của dung dịch lúc bắt đầu kết tủa. Biết Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 69

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3.2. (1,0 điểm). Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 10ml dung dịch CH3COOH có pH = 3 với 10ml dung dịch HCOOH có pH = 3,0. Cho biết pKa của CH3COOH và HCOOH lần lượt là 4,76 và 3,75.

3.3. (1,0 điểm): Tính độ tan của AgSCN trong dung dịch NH3 0,003 M.

Cho TĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 70= 1,1.10-12 và hằng số phân li của phức [Ag(NH3)2]+ bằng 6.10-8.

3.4. (1,0 điểm): Thêm 1ml dung dịch MgCl2 1M vào 100 ml dung dịch NH3 1M và NH4Cl 1M được 100 ml dung dịch A, hỏi có kết tủa Mg(OH)2 được tạo thành hay không?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

          Biết: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 71=10-10,95Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 72= 10-4,75.

Nội dung giảiĐiểm
3.1. (1,0 điểm): a.            Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 64 (aq)      +  H2O   Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 66 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 67  +  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 68      Ka = 10-2,2 Ban đầu:   10-3M Cân bằng: 10-3 – x                                      x               x Ta có:  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 77 b.             Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 64 (aq)     +  H2O   Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 66 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 67  +  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 68      Ka = 10-2,2 Ban đầu:   C(M) Cân bằng: C – x                                          x              x Ta có:  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 82                                          (1) Lại có: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 83             (2) Thay (1) vào (2) : Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 84 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 85 3.2. (1,0 điểm): Gọi C1 là nồng độ ban đầu của CH3COOH Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 86            Với pH = 3,0  →  x = 10-3M Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 87            Dung dịch HCOOH (pH = 3) ứng với nồng độ là: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 88 Sau khi trộn: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 89 Tính gần đúng:  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 90            Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 91             Vậy pH = 2,98. 3.3. (1,0 điểm): Các cân bằng xảy ra trong dung dịch: AgSCN Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 92 Ag+ + SCN                            TAgSCN = 1,1.10-2           (1) Ag+ + 2NH3 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 92 [Ag(NH3)2]+                    Kb = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 94      (2) AgSCN + 2NH3 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 92 [Ag(NH3)2]+  + SCN   Kcb = TAgSCN. Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 96           (3)               0,003 – 2s               s                  s Áp dụng định luật tác dụng khối lượng cho cân bằng (3) ta có: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 97             Thay số vào ta có s = 1,27.10-5 mol.lit-1.                    3.4. (1,0 điểm): – Khi thêm 1ml dung dịch MgCl2 1M vào 100ml dung dịch đệm thì          Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 98ban đầu = 10-2 (M). – Ta có: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 71= [Mg2+][OH]2 = 10-10,95        Để kết tủa Mg(OH)2 thì [Mg2+][OH]2 ³ 10-10,95          Þ [OH]2 ³ Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 100 = 10-8,95. Hay [OH] ³ 10-4,475 – Dung dịch: NH4Cl 1M + NH3 1M.Cân bằng chủ yếu là:                    NH3 + H2Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 92 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 14 + OH     Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 92= Kb = 10-4,75 Ban đầu        1                            1 Phản ứng      x                            x          x Cân bằng    1-x                         1+x         x          Kb = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hùng Vương Đắk Lắc Năm 2022 2023 104 = 10-4,75          Þ x = 10-4,75                                               Hay [OH] = 10-4,75 < 10-4,475. Vậy không xuất hiện kết tủa Mg(OH)2.          1,0                                   1,0                           1,0                             1,0      

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *