dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1: (4 điểm)

1.1. Cho 3 nguyên tố X, Y, Z (ZX < ZY < ZZ). X, Y cùng một nhóm A ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn; Y, Z là hai nguyên tố kế cận nhau trong một chu kì; Tổng số proton trong hạt nhân X, Y là 24. Xác định bộ bốn số lưỡng tử của electron sau cùng trong các nguyên tử X, Y, Z.

1.2. Hãy cho biết dạng lai hóa của nguyên tố trung tâm và  dạng hình học theo mô hình VSEPR của các phân tử, ion sau: HClO2; HClO; IF7; HNO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1.3. Người ta đo thể tích máu của một bệnh nhân bằng đồng vị phóng xạ 49I113 có t1/2 = 100 phút. Một lượng hạt nhân này có độ phóng xạ là 3,0.106 Bq được tiêm vào máu bệnh nhân. Sau 30 phút, người ta lấy ra 1,00 ml máu bệnh nhân đó để thử, thấy độ phóng xạ của 49I113 là 400 Bq. Xác định thể tích máu trong cơ thể bệnh nhân.

1.4. Năng lượng ion hóa thứ nhất (I1 – kJ/mol) của các nguyên tố chu kỳ 2 có giá trị (không theo trật tự) 1402, 1314, 520, 899, 2081, 801, 1086, 1681. Gán các giá trị này cho các nguyên tố tương ứng. Giải thích.

Đáp án và thang điểm câu 1:

Câu 1Đáp án và thang điểm
1.1 (1,0 điểm)– ZX + ZY = 24 (1)  ®   Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 1 ZX < Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 2 <  ZY
– X, Y thuộc cùng một nhóm A ở 2 chu kì liên tiếp  ®  X, Y thuộc cùng chu kì 2, 3. Dó đó: ZY – Z X = 8 (2) Từ (1) và (2) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 3 – Y, Z là 2 nguyên tố kế cận nhau trong 1 chu kì: ZZ  = 17 ® Z là Cl – Cấu hình (e):  O : 1s22s22p4.              S: 1s22s22p63s23p4                                             Cl:  1s22s22p63s23p5. – Bộ 4 số lượng tử của (e) sau cùng của:                O: n = 2; l = 1; m = -1; s = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 4                  S: n = 3; l = 1; m = -1; s = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 4               Cl: n = 3; l = 1; m = 0; s = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 4 .  
      0,25       0,25           0,25       0,25
1.2 (1,0 điểm)Mỗi công thức đúng được 0,25 (có 4 công thức) * HClO2: (AX2E2) lai hóa sp3. Hình dạng gấp khúc * HClO : (AX2E3) lai hóa sp3d. Hình dạng gấp khúc * IF7: (AX7) lai hóa sp3d2f. Hình dạng lưỡng chóp ngũ giác * HNO3: (AX3) lai hóa sp2 . Hình dạng tam giác phẳng  1 chất 0,25  
1.3. (1,0 điểm)Tính thể tích máu của bệnh nhân Gọi V là thể tích máu bệnh nhân (lit) Ta có Hoạt độ phóng xạ của toàn bộ lượng máu có trong cơ thể sau 30 phút là 1000.V.H=1000.V.400 =4.105V (Bq) Mặt khác hoạt độ phóng xạ của lượng máu trong toàn bộ cơ thể sau 30 phút chính là hoạt độ phóng xạ của chất phóng xạ đã cho sau 30 phút Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 7Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 8Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 7V=6,09 (lit)                  1,00
1.4. (1,0 điểm)Nhóm IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA Nguyên tố Li Be B C N O F Ne Cấu hình 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 I1 (kJ/mol) 520 899 801 1086 1402 1314 1681 2081 Nhìn chung từ trái qua phải trong một chu kỳ năng lượng ion hóa I1 tăng dần, phù hợp với sự biến thiên nhỏ dần của bán kính nguyên tử. Có hai biến thiên bất thường xảy ra ở đây là: – Từ IIA qua IIIA, năng lượng I1 giảm do có sự chuyển từ cấu hình bền ns2 qua cấu hình kém bền hơn ns2np1(electron p chịu ảnh hưởng chắn của các electron s nên liên kết với hạt nhân kém bền chặt hơn). – Từ VA qua VIA, năng lượng I1 giảm do có sự chuyển từ cấu hình bền ns2np3 qua cấu hình kém bền hơn ns2np4 (trong p3 chỉ có các electron độc thân, p4 có một cặp ghép đôi, xuất hiện lực đẩy giữa các electron).                  0,5       0,5

Câu 2: (4 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.1. Hoàn thành và cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp ion – electron:

a. CrO­ + Br2 + OHĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 10 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 11CrOĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 12 + …

b. FexOy  +  H2SO4 đ  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 11 SO2 + …

c. MnO4+ SO32- + ? Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 11 Mn2+ + SO42- + ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.2. Trong phòng thí nghiệm hóa học người ta thường điều chế clo bằng cách cho KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc. Nếu thay HCl đặc bằng dung dịch HCl 10-4M thì có thể điều chế được clo nữa hay không ? Tại sao ?

(biết Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 15)

2.3. Tính độ tan của PbSO4 trong nước nguyên chất và trong dung dịch Na2SO4 0,01M. Cho biết: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 16.

Đáp án và thang điểm câu 2:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Câu 2Đáp án và thang điểm
2.1 (1,5 điểm)Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 17a) CrO­ + Br2 + OHĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 10 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 11CrOĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 12 + BrĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 10 + H2O 2        CrO + 4OHĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 10 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 23 CrOĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 12 + 2H2O + 3e Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 253        Br2  + 2e Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 23 2BrĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 10  CrO + 8OHĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 10 + 3Br2 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 11 2CrOĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 12+ 6BrĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 10 + 4H2O   Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 17b) FexOy  +  H2SO4 đ  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 11 SO2 + … 2                  FexOy + 2yH+Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 23 xFe3+ + yH2O + (3x – 2y)e Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 25(3x – 2y)     SOĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 12  + 4H+ + 2e Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 23 SO2 + 2H2O 2FexOy + (3x – 2y)SOĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 12 + (12x – 4y)H+                                   →2xFe3+ + (3x – 2y)SO2 + (6x – 2y) H2O   Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 39c)Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 40 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 25Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 42 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 43
 
        0,5             0,5             0,5  
2.2 (1,5 điểm)Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 44 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 45 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 46. Vậy không điều chế được clo                  1,5
2.3. (1,0 điểm)Độ tan của PbSO4 trong nước nguyên chất: PbSO4      ⇄   Pb2+    +    SO42-          S   = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 47  mol/l. Độ tan của PbSO4 trong dung dịch Na2SO4 10‑2M. Gọi độ tan là S thì:                                                 Na2SO4      2Na+   +  SO42-                                                  PbSO4   ⇄  Pb2+  +   SO42-  Do đó:             [Pb2+]  =  S                         [SO42-]  =  (  S+  10-2)          Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 48  =  [Pb2+].[SO42-]  =  S( S+  10‑2)  = 1,60.10‑8  +   S = – 0,01(loại)                                                               +   S =  1,60.10‑6 mol/l (nhận) Vậy độ tan của PbSO4 trong dung dịch Na2SO4 nhỏ hơn độ tan của nó trong nước nguyên chất rất nhiều.                  1,00

Câu 3: (4 điểm)

3.1. Tính nhiệt tạo thành FeCl2 (rắn) biết:

Fe(r) + 2HCl (dd) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 11FeCl2 (dd) + H2 (k)     Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 50H1 = – 21,00Kcal

FeCl2 (r) + H2O Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 11FeCl2 (dd)                       Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 50H2 = -19,5Kcal

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HCl (k) + H2O Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 11HCl (dd)                               Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 50H3 = -17,5Kcal

H2 (k) + Cl2 (k) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 11 2HCl (k)                             Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 50H4 = -44,48Kcal

Ký hiệu (r): rắn; (k): khí; (dd): dung dịch

3.2. Tính (Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 50H) của phản ứng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) H2(k) + Cl2(k) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 23  2HCl(k) ; Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 50Ha= ?      

b) 2HgO(r)  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 23  2Hg(l)+ O2 ; Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 50Hb= ?      

– Biết năng lượng liên kết các chất như sau:

ChấtH2Cl2HClHgO2HgO
E (kj.mol-1)435,9242,4431,061,2498,7355,7

3.3. Cho cân bằng hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

N2 + 3H2 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 62 2 NH3 với Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Chu Văn An Đắk Lắc Năm 2022 2023 63

Nếu xuất phát từ hỗn hợp chứa N2 và H2 theo tỉ lệ số mol đúng bằng hệ số tỉ lượng 1 : 3 thì khi đạt tới trạng thái cân bằng (ở 4500C; 300 atm) NH3 chiếm 36% thể tích.

a) Tính hằng số cân bằng Kp.

b) Giữ nhiệt độ không đổi (4500C) cần tiến hành dưới áp suất bao nhiêu để khi đạt tới trạng thái cân bằng NH3 chiếm 50% thể tích.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *