dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Cấu tạo nguyên tử. Hệ thống tuần hoàn. Liên kết hóa học.

1.1:(2 điểm) X, Y là hai phi kim. Trong nguyên tử X, Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16. Hợp chất A có công thức XYn có đặc điểm:

  • X chiếm 15,0486% về khối lượng
  • Tổng số proton là 100
  • Tổng số nơtron là 106

       a. Xác định tên nguyên tố X, Y. Cho biết bộ bốn số lượng tử của electron cuối cùng trên X, Y

 (quy ước các electron chiếm các orbital bắt đầu từ m có trị số nhỏ trước)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       b. Biết X, Y tạo với nhau hai hợp chất là A, B. Viết cấu trúc hình học và cho biết trạng thái lai hoá của nguyên tử trung tâm của A, B.

Câu 1ĐÁP ÁNĐiểm
1.1 (2,0 điểm)a). Trong hợp chất XYn có: PX  +  nPY = 100 (1)                                              NX  +  nNY = 106 (2) và (2) → PX  + NX  + n(PY  + NY) = 206. Hay: AX  +  nAY  = 206  (3) Mặt khác Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 1Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 2  (4) Từ (3) và (4) ta được: AX = 31 (5) Trong nguyên tử X có: 2Px – NX  = 14 (6) Từ (5) và (6) ta được: PX = 15; NX = 16. Vậy X là nguyên tố Phốt pho. X là photpho 15P có cấu hình e : [Ne]3s23p3 nên e cuối cùng có bộ bốn số lượng tử là: n =3, l=1, m = +1, s = +1/2                              Thay PX và NX vào (1) và (2) ta được: n(PY  + NY) = 5 (7) Trong nguyên tử Y có: 2PY – NY  = 16  Suy ra: NY = 2PY – 16 (8) Từ (7) và (8) suy ra: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 3 n 1 2 3 4 5 PY 21 18,5 17,67 17,25 17 Kết luận loại loại loại loại chọn Suy ra: PY = 17, AY = 35. Vậy: Y là  17Cl có cấu hình e : [Ne]3s23p5   nên e cuối cùng có bộ bốn số lượng tử là:  n = 3; l =1; m = 0, s = -1/2   b). Công thức phân tử của XYn  là PCl5. P ở trạng thái lai hoá sp3d.    Dạng hình học: lưỡng tháp tam giác.        0,25     0,25   0,25             0,25       0,25           0,25   0,25

1.2. (1.0 điểm)

137Ce tham gia phản ứng trong lò phản ứng hạt nhân, có chu kì bán hủy 30,2 năm. 137Ce là một trong những đồng vị bị phát tán mạnh ở nhiều vùng của châu Âu sau tai nạn hạt nhân Trecnibun. Sau bao lâu lượng chất độc này còn 1% kể từ lúc tai nạn xảy ra.

Câu 1ĐÁP ÁNĐiểm
1.2 (1,0 điểm)công thức:         K = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 4       Mà k = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 5            Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 6 (năm) Vậy sau 200,46 năm thì lượng chất độc trên còn 1% kể từ lúc tai nạn xảy ra.  0,25   0,25   0,5  

1.3.( 1điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 Bạc kim loại có cấu trúc tinh thể lập phương tâm diện. Bán kính nguyên tử của Ag và Au lần lượt là: RAg = 144 pm.

a) Tính số nguyên tử Ag có trong một ô mạng cơ sở.

b) Tính khối lượng riêng của bạc kim loại.

( biết MAg = 108)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Câu 1ĐÁP ÁNĐiểm
1.3 (1,0 điểm)    a/ – Ở mỗi đỉnh và ở tâm mỗi mặt đều có một nguyên tử Ag – Nguyên tử Ag ở đỉnh, thuộc 8 ô mạng cơ sở – Nguyên tử Ag ở tâm của mỗi mặt, thuộc 2 ô mạng cơ sở – Khối lập phương có 8 đỉnh, 6 mặt Þ Số nguyên tử Ag có trong 1 ô cơ số là 8 .   + 6 . Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 7 = 4 b/ Gọi d là độ dài đường chéo của mỗi mặt, a là độ dài mỗi cạnh của một ô mạng cơ sở Từ hình vẽ một mặt của khối lập phương tâm diện, ta có:  d = a = 4RAg Þ a = 2RAg. = 2,144. = 407 (pm) Þ Khối lượng riêng của Ag là: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 8     0,25   0,25         0,25 0,25  

Câu 2: Lý thuyết về phản ứng hóa học.

2.1. (1,5điểm): Tại 250C, Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 9G0 tạo thành của các chất như sau: (theo Kj/mol)

G0H2O(K)                        CO2 (k)              CO(k)                    H2O(l)
Kj/mol-228,374   – 394,007        – 137,133              – 236,964

a) Tính Kp của phản ứng

            CO(k)  +     H2O(l)    Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 10  H2(k)   +   CO2(k)   tại 250C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Tính P hơi nước ở 250C

Câu 2ĐÁP ÁNĐiểm
2.1 (1,5điểm)a)                       CO(k)   +   H2O(l)     Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 10    H2(k)   +     CO2(k) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 9G0298pư = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 9G0H2(k)   +   Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 9G0 CO2(k)   –  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 9G0 CO(k)  –  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 9G0 H2O(l)                 = 0 – 394,007  +  137,133  +  266,946  =  – 19,91 Kj/mol                             Mà : Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 9G0 = – RT lnKp = – RT.2,303lgKp lg Kp  =  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 18= Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 19= 3,4894                                        Kp = 103,4894 = 3,086.103                                                                                                                                                   b) Xét cân bằng:             H2O(l)   Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 10    H2O(k)             Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 9G0298pưĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 9G0 H2O(k)  –  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 9G0 H2O(l)                             =  – 228,374 +  236,946  =  8,59  Kj/mol                                                      lg Kp =  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 18 = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 19= -1,5055                                       Kp = 10-1,5055  =  3,12 .10– 2                                                                                                                              vậy    P H2O(k) = 3,12.10-2 atm  0,25đ     0,5đ       0,25đ     0,25đ 0,25đ

2.2. Đặc điểm liên kết và một số tính chất vật lí cũng như hóa học của các hợp chất hiđrohalogenua được trình bày trong bảng sau:

Hợp chất HXHFHClHBrHI
dHX (Å)0,911,271,411,60
EHX (Kcal/mol)1351028771
t0s (0C)19,90-85,03-66,72-35,35
Ka10-41071091011

Với:    – dHX là độ dài liên kết trong phân tử HX

            – EHX là năng lượng cần để cắt đứt liên kết trong phân tử HX (năng lượng liên kết)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– t0s là nhiệt độ sôi ở áp suất 1 atm

– Ka là hằng số phân li axit HX

a) Giải thích sự biến đổi độ dài liên kết, năng lượng liên kết, nhiệt độ sôi và tính axit của các hợp chất HX?

b) Người ta có thể điều chế các đơn chất halogen (X2) bằng cách điện phân muối halogenua tương ứng ở trạng thái nóng chảy hay dung dịch. Riêng F2 chỉ có thể điều chế bằng cách điện phân muối nóng chảy, giải thích?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Câu 2ĐÁP ÁNĐiểm
2.2 (2,0 điểm)  a) – Khi đi từ trên xuống trong nhóm VIIA bán kính của halogen tăng dần từ F đến I, dẫn đến độ dài liên kết H-X tăng dần. – độ dài liên kết H-X tăng dần dẫn đến độ bền liên kết giảm nên năng lượng liên kết giảm – Giữa các phân tử HF có liên kết hiđro liên phân tử nên nhiệt độ sôi cao đột ngột. Khi đi tử HCl đến HI yếu tố quyết định nhiệt độ sôi là lực Vandevan, do phân tử khối tăng nên lực Vandevan tăng dẫn đến nhiệt độ sôi tăng dần từ HCl đến HI. – Tính axit của HX được quyết định bởi khả năng phân li ra H+. Do độ bền liên kết giảm từ HF đến HI nên khả năng phân li ra H+ tăng dần tử HF đến HI dẫn đến Ka tăng dần (tính axit tăng dần). Riêng HF còn có liên kết hiđro liên phân tử nên Ka rất nhỏ so với các chất còn lại. b)  F2 chỉ điều chế được bằng pp điện phân nóng chảy mà không điều chế được bằng pp điện phân dung dịch vì F2 phản ứng mãnh liệt với nước.             2F2  +   2H2O  →   4HF  +  O2             0,25   0,25       0,5       0,5     0,5

Câu 3: Dung dịch và sự điện li.

3.1( 2 điểm).  Dung dịch A chứa hỗn hợp MgCl2 10Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 26M và FeCl3 10Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 26M. Tìm trị số pH thích hợp để tách Fe3+ ra khỏi dung dịch A dưới dạng kết tủa hidroxit.                                  

Cho biết tích số hòa tan: KS(Mg(OH)2) = 1,12.10Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 28 và KS(Fe(OH)3) = 3,162.10Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 29  .

Câu 3ĐÁP ÁNĐiểm
3.1. (2,0 điểm)  Để tách hết Fe3+ ở dạng kết thì : không có Mg(OH)2[Fe3+] £ 10-6. Tách hết Fe3+: [Fe3+] £ 10-6 và   KsĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 30  = [Fe3+].[OH]Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 31 =  3,162.10-8  Þ [Fe3+] = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 32 £ 10-6 Þ[OH] ³ Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 33= 3,162.10Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 34                           Þ [HĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 31]  £ Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 36= 0,32.10Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 26 Þ  pH ³ 3,5 Không có Mg(OH)2¯: [Mg2+].[OH]Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 38<1,12.10Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 34 Þ [OH]<Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 40= 3,35.10Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 26Þ [HĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 31] >Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 43 Þ  pH < 10,5 Vậy:  3,5  £ pH < 10,5  0,25   0,5       0,5       0,5   0,25

3.2(2điểm). Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 10ml dung dịch axit axêtic (CH3COOH) 0,10M trộn với 10ml dung dịch HCl có pH = 4,0.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Câu 3ĐÁP ÁNĐiểm
3.1. (2,0 điểm)  Dung dịch HCl có pH = 4,0 Þ [H+] = [HCl] = 10-4M Sau khi trộn: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 44                        HCl   →   H+  + Cl             5.10-5M     5.10-5M              CH3COOH  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 45 CH3COO + H+      C      0,05M                0               5.10-5M      ∆C        x                   x                  x     [   ]     0,05-x               x                5.10-5  + x Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 46                                    x2 + 5.10-5x  ≈ 8,69.10-7 – 1,738.10-5x             x2 + 6,738.10-5x – 8,69.10-7 = 0 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu Đắk Lắc Năm 2022 2023 47            x = 9,0.10-4M (nhận)             x = -9,646.10-4M(loại) pH = -lg[H+] = -lg(5.10-5 + x) = 3,022           0,25   0,25                             0,5       0,5     0,5

Câu 4: Phản ứng oxi hóa – khử. Điện hóa.

4.1. (1,0 điểm)

Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron.

  1. KMnO4 + FeS2 + H2SO4→ Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.
  2. FexOy + H2SO4→Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *