dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1:( 4 điểm)

1.1. (1,5 điểm) Hợp chất Z tạo thành từ 3 nguyên tố A,B,X có MZ < 120. Tổng số hạt proton, nơtron,electron trong các phân tử AB2, XA2, XB lần lượt là 66; 96; 84.

               a. Xác định trên các nguyên tố A, B, X và công thức hóa học của Z.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   b. Xác định bộ 4 số lượng tử của electron cuối cùng của A, X. Quy ước m từ  ..,-1, 0, +1…

1.2. (1,0 điểm)  Thực nghiệm cho biết ở pha rắn, vàng ( Au) có khối lượng riêng là 19,4 g/cm3 và có mạng lưới lập phương tâm diện. Độ dài cạnh của ô mạng cơ sở là 4,07A0.  Khối lượng mol nguyên tử của vàng là: 196,97 g/mol.  Tính phần trăm thể tích không gian trống trong mạng lưới tinh thể của vàng.

1.3.  (0,5 điểm) 153Gd là nguyên tố được dùng để xác định bệnh loãng xương, có chu kì bán rã là 240 ngày. Tính phần trăm 153Gd còn lại trong cơ thể bệnh nhân sau 2 năm (730 ngày) kể từ khi cho vào cơ thể?

1.4. (1,0 điểm)  Dựa vào công thức VSEPR, cho biết kiểu lai hóa của nguyên tử trung tâm và cho biết dạng hình học của các phân tử sau: CO2 , BF3, H2O,  PCl5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Câu 1Đáp ánĐiểm
1.1 (1,5 điểm)a. Gọi a,b,x lần lượt là tổng số hạt proton ,nơ tron , electron trong 1 nguyên tử A,B,X . Theo đề bài ,ta có :  a  +  2b  =  66(1)   x  +  2a  =  96  (2)  x  +   b   =  84    (3 ) (1),(2),(3) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 1 Gọi      PA ,PB, PX   lần lượt là số proton của  A, B, X.             nA ,nB , nX   lần lượt là số nơ tron của A,B,X .             Ta có : 2PA + nA  = 18            2PB + nB  = 24             2PX + nX  = 60             Vì   Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 2 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 3  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 4  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 5          Vậy A là Cacban  (C) Tương tự Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 6   Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 7 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 8  số khối =  7 +10  = 17(Loại ) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 9  số khối =  8 + 8   = 16 (Chấp nhận ) Vậy B là Oxi  (O ) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 6Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 11  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 12  ( Loại vì khí trơ không tạo liên kết hóa học ) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 13  số khối =  19 + 22   =   41 (Loại ) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 14  số khối =  20 + 20   =   40 (Chấp nhận ) Vậy X là  Canxi      (Ca) Vậy công thức Z là CaCO3 ( thỏa điều kiện MZ < 120 đ.v.c )        0,25               0,25             0,25                   0,25
      b. Cấu hình e nguyên tử của A: 1s²2s²2p2             Số lượng tử của e cuối cùng: n=2; l=1, m=0, ms =Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 15   Cấu hình e nguyên tử của X: 1s²2s²2p63s²3p64s²             Số lượng tử của e cuối cùng: n=4; l=0, m=0, ms =Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 15    0,25     0,25  
1.2   (1 điểm)Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 17 – Số nguyên tử trong 1 ô cơ sở: 8.1/8  + 6.1/2  = 4. – Bán kính nguyên tử Au: 4.r  =  a Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 18  ®  r= a Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 18/4= 1,44.10-8 cm             Thể tích bị chiếm bởi các nguyên tử trong 1 ô mạng: Vcác nguyên tử= 4.4/3.p.r3 = 4.4/3.3,14.(1,44.10-8 )3 = 5.10-23 cm3. V = a3 = (4,07.10-8 )3  =  6,742.10-23  cm3. %Vcác nguyên tử= Vcác nguyên tử .100/V = 5.10-23 .100/6,742.10-23  =74% %Vtrống =100%-74%= (V –  Vnguyên tử).100 / Vnguyên tử = 26%.        0,25     0,25       0,25     0,25
1.3   (0,5 điểm)Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 20    Þ Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 21 = 12,15%.0,25     0,25  
1.1  (1 điểm)Công thức phân tử Kiểu  lai hoá ở A Hình dạng  phân tử CO2 sp Đường thẳng BF3 sp2 Tam giác H2O sp3 Góc PCl5 sp3d Lưỡng chóp   0,25×4

 Câu 2:( 4 điểm)

            2.1 .( 1,0 điểm)  Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 25ml dung dịch axit axêtic có pH = 3,0 với 15ml dung dịch KOH có pHĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 22= 11,0.     Biết pKa của CH3COOH là 4,76

2.2. ( 1,0 điểm) Có thể hòa tan 4,305gam AgCl trong 100ml dung dịch NH3 1,5M hay không?

                       Biết TAgCl=1,8.10-10,    Kbền của phức [Ag(NH3)2]+ là 1,8.108.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.3. ( 1,0 điểm)   Một pin được cấu tạo bởi 2 điện cực, điện cực thứ nhất gồm một thanh đồng nhúng trong dung dịch CuCl2 0,01M; điện cực thứ hai gồm 1 thanh Pt nhúng trong dung dịch chứa FeCl2 0,01M, FeCl3 0,02M. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra khi pin hoạt động, viết sơ đồ pin và tính sức điện động của pin. Biết Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 23, Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 24

     2.4. ( 1,0 điểm)   Khi khử CO2 bằng C, ta có cân bằng sau: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 25 (r: rắn; k: khí). Ở nhiệt độ 820oC hằng số cân bằng của phản ứng là Kp = 10. Tính thành phần % về thể tích của CO trong hợp khí cân bằng, biết áp suất của hệ P = 1,5 atm.

Câu 2                                                 Đáp ánĐiểm
2.1   (1 điểm)  Gọi CA là nồng độ M của dung dịch CH3COOH                             Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 26         Ka=10-4,76                Ban đầu:            CA          0                 0               Cân bằng:     CA – x          x               x  Với pH = 3,0 Þ x = 10-3M Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 27            Dung dịch KOH có pH = 11,0 Þ [OH] = [KOH] = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 28 Sau khi trộn: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 29                        Phản ứng       3,66.10-2                     3,75.10-4          0                      0 Sau phản ứng (3,66.10-2 – 3,75.10-4 )    0              3,75.10-4   Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 30                        Dung dịch thu được là dung dịch đệm Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 31  => pH = 2,775           0,25 0,25 0,25 0,25
2.2   (1 điểm)  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 32                        Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 33Kbền = 1,8.108           ———————————————————-             Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 34K=TAgCl.Kbền = 3,24.10-2        Ban đầu             1,5 M Cân bằng           1,5-2x            x               x     K=Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 35  =>      Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 36    =>       Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 37   =>    x = 0,1985M      => nAgCl tan =0,1985.0,1=0,01985 mol      =>mAgCl tan =0,01985.143,5=2,848gam< 4,305gam Vậy 100ml dung dịch NH3 1,5M không thể hòa tan 4,305gam AgCl.        0,25         0,25   0,25       0,25
2.3   (1 điểm)  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 38 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 39  Vì Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 40< Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 41  => Cực âm là điện cực Cu và cực dương là điện cực Pt. *Sơ đồ pin:   (-)Cu/ CuCl2 0,01M   // FeCl2 0,01M ; FeCl3 (0,02M)  /Pt (+)             * Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra khi pin hoạt động                   Cu + 2Fe3+¾®2Fe2+ + Cu2+ * Sức điện độngcủa pin: E=E(+) – E(-)  = 0,788- 0,28=0,508V    0,25         0,25   0,25 0,25
2.4   (1 điểm)  Giả sử số mol CO2 ban đầu là 1 mol, phản ứng là x mol. Ta có: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 42 Áp suất riêng phần của CO và CO2 lúc cân bằng: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 43  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 44 Þ Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 45=Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 46            0,25           0,25     0,25   0,25

 Câu 3:( 4 điểm)

  • ( 1,0 điểm) Hãy viết công thức Lewis, công thức cấu tạo của các chất sau: NH3, H2SO4. Tại sao khí nitrogen có thể tồn tại gần 80% thể tích và khí oxygen gần 20% thể tích trong không khí trong khi khí chlorine hầu như không có trong tự nhiên?

3.2 . ( 1,0điểm)  Giải thích tại sao hai phân tử NO2 có thể kết hợp với nhau tạo ra phân tử N2O4, trong khi đó hai phân tử CO2 không thể kết hợp với nhau để tạo ra phân tử C2O4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3.3 . ( 1,0điểm)  So sánh nhiệt độ sôi các chất sau:  H2S, H2O, CH4 . Giải thích?    Hãy viết cấu hình electron của Cr , Fe3+ và cho biết vị trí các nguyên tố đó trong  bảng tuần hoàn.

3.4. ( 1,0 điểm) Cân bằng các phản ứng oxi hóa- khử sau theo phương pháp thăng bằng electron.

                   a) FeSO4 + H2SO4 + K2Cr2O7 à K2SO4 + Cr2 (SO4 )3 + Fe2 (SO4 )3 + H2O

                   b)    Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 47 + Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 48 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 49 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 50 + NO + Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cư M’gar Đắk Lắc Năm 2022 2023 51

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       c) FeS2   + HNO3   à  Fe(NO3)3    +  H2SO4 + NxOy + H2O

                    d) Al +  HNO3   à  Al(NO3)3    + NO + N2O + H2O

                              Biết tỷ lệ mol NO: N2O= 2:3

Câu 3                                     Đáp ánĐiểm
3.1   (1,0 điểm)1. ( 1 điểm) công thức Lewis, công thức cấu tạo của các chất sau: NH3, H2SO4 Viết công thức electron, công thức cấu tạo và công thức Lewis của các phân tửViết công thức electron, công thức cấu tạo và công thức Lewis của các phân tửCông thức lewis của H2SO4 b3 Hóa 10 CTSThttps://bizweb.dktcdn.net/100/427/035/files/cach-viet-cong-thuc-cau-tao-h2so4-1.png?v=1622366086535                                                Do N2 có 1 liên kết 3 bền , O2 có liên kết đôi tương đôi bền, Cl2 có liên kết đơn kém bền hơnKhả năng phản ứng N2 < O2< Cl2 ở đkt , nên đơn chất N2 tồn tại nhiều nhất sau đó đến N2 , còn Cl2 hoạt động mạnh ở đkt nên  hầu như không có trong tự nhiên      0,125×4                       0,25     0,25

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *