Đề thi HSG Vĩnh Phúc môn hoá học năm 2016

Đề thi HSG Vĩnh Phúc môn hoá học năm 2016

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015-2016

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: HÓA HỌC – THPT

(Gồm 06 trang)

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐIỂM

1.a. Khi cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch ZnCl2: ban đầu có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần.

2NaOH + ZnCl2 Zn(OH)2 + 2NaCl

2NaOH + Zn(OH)2 Na2ZnO2 + 2H2O

———————————————————————————————————–

b. Cho từ từ đến dư dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Al2(SO4)3: có kết tủa keo trắng đồng thời sủi bọt khí

3Na2CO3 + Al2(SO4)3 + 3H2O 2Al(OH)3 + 3CO2 + 3Na2SO4

0,25

———-

0,25

2. a. FeO + HNO3 Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

(5x – 2y) FeO + (16x – 6y) HNO3 (5x – 2y) Fe(NO3)3 + NxOy + (8x – 3y) H2O

————————————————————————————————————

b. FeS2 + H2SO4 đặc, nóng

FeS2 + H2SO4đặc Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

2FeS2 + 14H2SO4đặc Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O

0,25

———-

0,25

X2 là khí thải gây hiệu ứng nhà kính X2 là CO2.

X6 có màu đỏ nâu là Fe(OH)3.

(1) FeCO3 + 2HCl FeCl2 + CO2 + H2O

(X) (X1) (X2)

(2) FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2 + 2NaCl

(X1) (X3) (X4)

(3) 2FeCl2 + Cl2 2FeCl3

(X1) (X5)

(4) 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 4Fe(OH)3

(X3) (X6)

(5) 2CO2 + Ba(OH)2 Ba(HCO3)2

(X2) (X7)

(6) Ba(HCO3)2 + 2NaOH BaCO3 ↓ + Na2CO3 + 2H2O

(X7) (X8) (X9)

(7) BaCO3 + 2HCl BaCl2 + CO2 + H2O

(X8) (X2)

(8) 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Fe(OH)3 ↓ + 3CO2 + 6NaCl

(X5) (X9)

Thí sinh có thể chọn chất khác phù hợp vẫn cho điểm bình thường

1,0

8pt*0,125

 

O2 Education gửi các thầy cô link download file word đề và đáp án đề thi

Vinh Phuc 2015 – 2016

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết