Đề thi HSG Vĩnh Phúc môn hoá học năm 2015

Đề thi HSG Vĩnh Phúc môn hoá học năm 2015

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2014-2015

ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC – THPT

Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi gồm 02 trang)

Câu 1 (1 điểm):

Trình bày phương pháp tách các chất sau ra khỏi hỗn hợp: Anilin, Phenol và Benzen.

Câu 2 (1 điểm):

2.1. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a. Dung dịch BaCl­2 + dung dịch NaHSO4 (tỉ lệ mol 1:1).

b. Dung dịch Ba(HCO3) 2 + dung dịch KHSO4 (tỉ lệ mol 1:1).

c. Dung dịch Ca(H2PO4) 2 + dung dịch KOH (tỉ lệ mol 1:1).

d. Dung dịch Ca(OH) 2 + dung dịch NaHCO3 (tỉ lệ mol 1:1).

2.2. Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol là 0,1M: C6H5ONa, CH3COONa, CH3NH3Cl, (CH3)2NH2Cl, C6H5NH3Cl. Sắp xếp theo chiều tăng giá trị pH của các dung dịch đó và giải thích.

Câu 3 (1 điểm):

Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam kim loại M vào dung dịch axit HNO3 dư, thu được dung dịch A. Chia A thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Cho tác dụng với NaOH dư được kết tủa B. Nung B đến khối lượng không đổi thu được 4,0 gam oxit kim loại.
– Phần 2: Cô cạn ở điều kiện thích hợp thu được 25,6 gam một muối X duy nhất.
Xác định kim loại M và muối X, biết M chỉ có một hóa trị duy nhất.
Câu 4 (1 điểm):

Hai chất X, Y (đơn chức mạch hở, đều chứa C, H, O và đều có 53,33% Oxi về khối lượng). Biết MX> MYX, Y đều tan được trong nước. Nhiệt độ sôi của X là 118oC, của Y19oC. Xác định X, Y và viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:

XX1X2YX3X4X5X6X

Biết X6 là hợp chất hữu cơ chứa 4 nguyên tố và có liên kết ion.

Câu 5 (1 điểm):

5.1. Thủy phân hết 1 lượng pentapeptit X trong môi trường axit thu được 32,88 gam Ala–Gly–Ala–Gly; 10,85 gam Ala–Gly–Ala; 16,24 gam Ala–Gly–Gly; 26,28 gam Ala–Gly; 8,9 gam Alanin, còn lại là Gly–Gly và Glyxin. Tỉ lệ số mol Gly–Gly:Gly là 10:1. Tính tổng khối lượng Gly–Gly và Glyxin

5.2. Đun nóng hỗn hợp gồm 13,68 gam saccarozơ và 6,84 gam mantozơ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thuỷ phân mỗi chất đều là 60%). Trung hòa dung dịch X bằng dung dịch kiềm, rồi thêm lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 và đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam Ag. Tìm giá trị của m.

Câu 6 (1 điểm):

Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,5 mol HNO­3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau:

Phần 1: Tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa

Phần 2: Tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

1. Xác định giá trị của m và a.

2. Tính khối lượng chất tan có trong dung dịch Y.

Câu 7 (1 điểm):

Chia 17 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức (trong đó có một anđehit mạch cacbon phân nhánh) thành hai phần bằng nhau.

Phần 1: Cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 , thu được 43,2 gam Ag.

– Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thu được 10,08 lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O.

Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên hai anđehit trên.

Câu 8 (1 điểm):

Hợp chất A được tạo thành từ cation X+ và anion Y. Phân tử A chứa 9 nguyên tử, gồm 3 nguyên tố phi kim. Tỷ lệ số nguyên tử của mỗi nguyên tố là 2:3:4. Tổng số proton trong A là 42 và trong ion Y  chứa 2 nguyên tố cùng chu kỳ, thuộc hai phân nhóm chính liên tiếp.

Xác định công thức phân tử và gọi tên A.

Câu 9 (1 điểm):

Làm bay hơi một chất hữu cơ A (chứa các nguyên tố C, H, O), được một chất hơi có tỉ khối hơi đối với metan bằng 13,5. Lấy 10,8 gam chất A và 19,2 gam O2 (dư) cho vào bình kín, dung tích 25,6 lít (không đổi). Đốt cháy hoàn toàn A, sau đó giữ nhiệt độ bình ở 163,8 0C thì áp suất trong bình bằng 1,26 atm. Lấy toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng cháy cho qua 160 gam dung dịch NaOH 15%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch B chứa 41,1 gam hỗn hợp hai muối.

Xác định công thc phân tử, viết công thc cu tạo ca A (biết rng khi cho A tác dụng vi kim tạo ra 1 ancol và 3 muối).

Câu 10 (1 điểm):

Trong thiên nhiên KCl có trong quặng xinvinit (KCl.NaCl). Cho biết độ tan của NaCl và KCl ở nhiệt độ khác nhau như sau:

Nhiệt độ

00C

200C

300C

700C

1000C

Độ tan của NaCl (g/100 g H2O)

35,6

35,8

36,7

37,5

39,1

Độ tan của KCl (g/100 g H2O)

28,5

34,7

42,8

48,3

56,6

Dựa vào độ tan của NaCl và KCl, hãy đề nghị một phương pháp tách lấy tối thiểu 10,0 gam KCl và 10,0 NaCl gam tinh khiết ra khỏi 100,0 gam quặng xinvinit.

—————–Hết————–

Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh: …………………………………………Số báo danh……………

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

HDC ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT

Năm học 2014 – 2015

MÔN: HÓA HỌC

(hướng dẫn chấm gồm 5 trang)

Câu

Đáp án

Điểm

1

(1 điểm)

Cho hỗn hợp vào dung dịch HCl dư được hỗn hợp lỏng phân lớp. Trong đó có một lớp chứa C6H5NH3Cl, HCl, nước(hh1) dư lớp còn lại chứa Benzen và phenol(hh2) dùng phễu chiết tách riêng thành 2 phần khác nhau.

C6H5NH2 + HCl C6H5NH3Cl

0,25

Cho hh 1 phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp phân lớp. Trong đó một lớp chứa C6H5NH2 và lớp còn lại chứa NaCl, NaOH dư, H2O ta dùng phễu chiết tách riêng được anilin.

HCl + NaOH NaCl + H2O

C6H5NH3Cl + NaOH C6H5NH2 + NaCl + H2O

0,25

Cho hh 2 phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp lỏng phân lớp. Trong đó có một lớp chứa Benzen, lớp còn lại chứa C6H5ONa và NaOH(hh 3) dư ta dùng phễu chiết tách riêng được Benzen.

C6H5OH + NaOH C6H5ONa + H2O

0,25

Cho tiếp hh 3 phản ứng với HCl dư được hỗn hợp chứa C6H5OH và NaCl, HCl dư. Tách riêng được Phenol.

HCl + NaOH NaCl + H2O

C6H5ONa + HCl C6H5OH + NaCl

0,25

2

(1 điểm)

1 điểm.

BaCl2+ NaHSO4 BaSO4 + NaCl + HCl

Ba(HCO3)2 + KHSO4 BaSO4 + KHCO3 + CO2 + H2O

Ca(H2PO4)2 + KOH CaHPO4 + KH2PO4 + H2O

Ca(OH)2 + NaHCO3 CaCO3 + NaOH + H2O

0,5

Giá trị tăng dần pH của các dung dịch

C6H5NH3Cl , CH3NH3Cl, (CH3)2NH2Cl, CH3COONa , C6H5ONa

Giải thích: muối của axit càng yếu thì anion sinh ra từ axit đó có tính bazo càng mạnh và ngược lại

0,25

0,25

3

(1 điểm)

1. (1 điểm.)

Gọi hóa trị của kim loại là n (1,2,3) , khối lượng mol là M (g)
Phần 1: ta có sơ đồ: 2

Ta có: Vậy M là Mg

0,5

mchất rắn =25,6 gam >

Muối thu được là muối ngậm nước có CTPT là

0,25

Ta có:

Vậy muối X có CTPT là

0,25

4

(1 điểm)

Do X, Y đều có %O như nhau nên chúng có cùng công thức đơn giản nhất. Đặt công thức chung của X : CxHyOz

%O =  100 = 53,33

12x + y = 14z z=1 ; x = 1 và y = 2

CTĐGN là CH2O.

Vì X và Y đều đơn chức nên có 1 hoặc 2 nguyên tử oxi.

Ngoài ra, MX> MY nên X có 2 nguyên tử oxi và Y có 1 nguyên tử oxi.

CTPT của X : C2H4O2

Vậy CTCT X : CH3-COOH (vì tan trong nước và có nhiệt độ sôi là 118oC).

CTPT Y : CH2O.

Và CTCT Y : HCHO (cấu tạo duy nhất)

0,5

Các phương trình phản ứng chuyển hóa:

CH3-COOH + NaOH  CH3-COONa + H2O

CH3-COONa + NaOH CH4 + Na2CO3

CH4 + O2 H-CHO + H2O

6HCHO  C6H12O6

C6H12O6 2CH3-CH2OH + 2CO2

CH3-CH2-OH + CuO CH3-CHO + Cu + H2O

CH3-CHO+2AgNO3+3NH3+H2OCH3COONH4+2Ag+2NH4NO3

CH3COONH4+ HCl  CH3-COOH + NH4Cl

0,5

5

(1 điểm)

1. Ala-Gly-Ala-Gly : 0,12 mol

Ala-Gly-Ala : 0,05 mol

Ala-Gly-Gly : 0,08 mol

Ala-Gly : 0,18 mol

Ala : 0,1 mol

Gly-Gly : 10x

Gly : x

penta peptit có dạng : Ala-Gly-Ala-Gly-Gly : a mol

Bảo toàn ta có: 2a = 2.0,12+ 2.0,05 + 0,08 + 0,18 + 0,1

a = 0,35 (mol)

3a = 2.0,12 + 0,05+ 2.0,08 + 0,18 + 21x

x = 0,02 (mol)

Tổng khối lượng Gly-Gly và Gly là ; 10. 0,02.132 + 0,02.75 = 27,9 (gam)

0,25

0,25

2.

nsaccarozơ =; nmantozơ =.

C12H22O11 2C6H12O6

C6H12O6 2Ag

C12H22O11 2Ag

0,5

6

(1 điểm)

1.

+ Chứng minh H+

Lượng KOH cần dùng tạo kết tủa lớn nhất khi phản ứng tạo Fe(OH)3

Fe3+ + 3OH Fe(OH)3

phải có H+

H+ dư trong dung dịch Y : (0,5×0,4-5,35 :107×3)×2=0,1 mol

+ Chứng minh NO3 dư:

Giả sử hết khi đó ta có các bán phản ứng

2H+ + O2- H2O

+ 4H+ + 3e NO + 2H2O

0,1 0,4 0,1

+ 2H+ + e NO2 + H2O

0,5 -0,1 0,8

  Vô lý

Vậy dung dịch sau phản ứng chứa H+, Fe3+, SO42-

Gọi x,y lần lượt là số mol Fe, Fe3O4 trong hỗn hợp X

Bảo toàn e : 3x+y=0,3+a

Khối lượng hỗn hợp : 56x+232y=10,24

Bảo toàn điện tích : 3x+9y = 0,5-0,1-a + 0,2-0,1

=>x=0,1 ; y=0,02 và a=0,02

m=(0,1+0,02×3) :2×107+0,1 :2×233=20,21

0,25

0,25

0,25

2.

Khối lượng chất tan có trong dung dịch Y là:

0,25

7

(1 điểm)

Khối lượng mỗi phần là: 8,5 gam

– Đốt cháy phần 2:

mO = 8,5 – 0,45.12 – 2.0,35 = 2,4 gam nO = 0,15 mol.

Vì là anđehit đơn chức nên nanđehit = nO = 0,15 mol.

– Phần 1: Thực hiện phản ứng tráng bạc:

nAg = = 0,4 mol = > 2

Phải có anđehit fomic HCHO.

Công thức của anđehit còn lại là: R-CHO.

Gọi số mol (trong mỗi phần) của HCHO là x RCHO là y.

HCHO 4Ag RCHO 2Ag

x 4x y 2y

 

mRCHO = 8,5 – 0,05.30 = 7 MRCHO = = 70 g/mol.

R = 41 RCHO là: CH2=C(CH3)-CHO (andehit metacrylic)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

10

(1 điểm)

1. 1 điểm.

Nguyên tắc: dựa vào độ tan khác nhau của NaCl và KCl theo nhiệt độ

Trong 100g quặng xinvinit ta có:

Cách làm: Hòa tan 100 gam quặng trên vào 123,6 gam nước ở 1000C khi đó hỗn hợp sẽ bị hòa tan hoàn toàn

Làm lạnh dung dịch tới 00C thì lượng KCl bị tách ra là:

Khối lượng KCl còn lại trong dung dịch: 56-20,8 = 35,2 gam

Đun sôi dung dịch còn lại cho tới khi thu được dung dịch KCl bão hòa khi đó khối lượng nước còn lại là:

Lượng NaCl bị tách ra khỏi dung dịch là:

0,5

0,5

 

O2 Education gửi các thầy cô link download file word đề và đáp án đề thi

De va dap an thi HSG mon Hoa 12 nam hoc 20142015 cua tinh Vinh Phuc

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết