dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết đề số 5

Đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết đề số 5

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ MINH HỌA

SỐ 05

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa Học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56, Cu=64; Pb=207; Ag=108.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm.

C. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.

D. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.

Câu 2: Nếu cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch NaOH thì xuất hiện kết tủa màu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. nâu đỏ. B. trắng xanh. C. xanh lam. D. vàng nhạt.

Câu 3: Thuỷ phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 2,90. B. 4,28. C. 1,64. D. 4,10.

Câu 4: Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 5: Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 3,425. B. 2,550. C. 4,725. D. 3,825.

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 10,08 lít khí (đktc). Phần trăm về khối lượng của Al trong X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 20,24%. B. 39,13%. C. 76,91%. D. 58,70%.

Câu 7: Phương trình hóa học nào sau đây sai?

A. Cr(OH)3 + 3HCl CrCl3 + 3H2O.

B. 2Cr + 3H2SO4 (loãng) Cr2(SO4)3 + 3H2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 2Cr + 3Cl2 2CrCl3.

D. Cr2O3 + 2NaOH (đặc) 2NaCrO2 + H2O.

Câu 8: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: NaCl, MgCl2, AlCl3, FeCl3, có thể dùng dung dịch

A. Na2SO4. B. HCl. C. NaOH. D. HNO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4. B. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3.

C. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. D. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl.

Câu 10: Để làm sạch lớp cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng, người ta dùng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. dung dịch muối ăn. B. giấm ăn.

C. ancol etylic. D. nước vôi trong.

Câu 11: Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước, thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y không tác dụng với chất nào sau đây?

A. Cl2. B. Cu. C. AgNO3. D. NaOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12: Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là

A. saccarozơ. B. tinh bột. C. glicogen. D. xenlulozơ.

Câu 13: Chất không có phản ứng thủy phân là

A. etyl axetat. B. saccarozơ. C. Gly-Ala. D. glucozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14: Chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nho?

A. Saccarozơ. B. Tinh bột. C. Glucozơ. D. Fructozơ.

Câu 15: Số este có công thức phân tử C4H8O2

A. 6. B. 3. C. 4. D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16: Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol H2SO4. Khối lượng Fe tối đa phản ứng được với dung dịch X là (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3)

A. 3,36 gam. B. 5,60 gam. C. 4,48 gam. D. 2,24 gam.

Câu 17: Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và một lượng chất rắn không tan. Muối trong dung dịch X là

A. FeCl3. B. FeCl2. C. CuCl2, FeCl2. D. FeCl2, FeCl3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 18: Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn?

A. Tráng thiếc lên bề mặt sắt. B. Gắn đồng với kim loại sắt.

C. Tráng kẽm lên bề mặt sắt. D. Phủ một lớp sơn lên bề mặt sắt.

Câu 19: Cho bột Fe vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl đến khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch X, hỗn hợp khí NO, H2 và chất rắn không tan. Các muối trong dung dịch X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. FeCl2, NaCl. B. FeCl3, NaCl.

C. FeCl2, Fe(NO3)2, NaCl, NaNO3. D. Fe(NO3)3, FeCl3, NaNO3, NaCl.

Câu 20: Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?

A. Cho kim loại K vào dung dịch Mg(NO3)2. B. Cho kim loại Fe vào dung dịch MgCl2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Điện phân dung dịch MgSO4. D. Điện phân nóng chảy MgCl2.

Câu 21: Cho các phát biểu sau:

(a) Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon.

(b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Dùng Na2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu của nước.

(d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ.

(e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 22: Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 44,95. B. 22,35. C. 22,60. D. 53,95.

Câu 23: Cho m gam Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 và 0,4 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và m gam chất rắn Z. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 25,2. B. 19,6. C. 22,4. D. 28,0.

Câu 24: Nung hỗn hợp X gồm 2,7 gam Al và 10,8 gam FeO, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Để hòa tan hoàn toàn Y cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của V là

A. 300. B. 375. C. 400. D. 600.

Câu 25: Chất có phản ứng màu biure là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Protein. B. Chất béo. C. Saccarozơ. D. Tinh bột.

Câu 26: Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+,… Để xử lí sơ bộ nước thải trên, làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất nào sau đây?

A. Ca(OH)2. B. KOH. C. HCl. D. NaCl.

Câu 27: Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được chất rắn T và khí không màu hóa nâu trong không khí. X và Y lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. AgNO3 và FeCl2. B. AgNO3 và FeCl3.

C. Na2CO3 và BaCl2. D. AgNO3 và Fe(NO3)2.

Câu 28: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

Đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết đề số 5 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,7. B. 2,5. C. 2,4. D. 2,1.

Câu 29: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?

A. Na. B. Ag. C. Ca. D. Fe.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 30: Cho 500 ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ của dung dịch glucozơ đã dùng là

A. 0,20M. B. 0,10M. C. 0,02M. D. 0,01M.

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là

A. 60,36. B. 57,12. C. 54,84. D. 53,16.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 32: Cho các sơ đồ phản ứng sau:

C8H14O4 + NaOH X1 + X2 + H2O

X1 + H2SO4 X3 + Na2SO4

X3 + X4 Nilon-6,6 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.

B. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic.

C. Các chất X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1.

Câu 33: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y chứa 20,52 gam Ba(OH)2. Cho Y tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,50. B. 29,52. C. 36,51. D. 27,96.

Câu 34: Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH (dư) thì có tối đa 2,80 gam NaOH phản ứng, thu được dung dịch T chứa 6,62 gam hỗn hợp ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3,90 gam. B. 2,72 gam. C. 3,84 gam. D. 3,14 gam.

Câu 35: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa và 896 ml NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 63. B. 18. C. 20. D. 73.

Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (b – c = 4a). Hiđro hóa m1 gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu được 39 gam Y (este no). Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m2 gam chất rắn. Giá trị của m2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 53,2. B. 52,6. C. 42,6. D. 57,2.

Câu 37: Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H8O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y và axit cacboxyl Z. Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường; khi đun Y với H2SO4 đặc ở 170oC không tạo ra anken. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Chất Z không làm mất màu dung dịch nước brom.

B. Trong X có ba nhóm –CH3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Phân tử chất Z có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

D. Chất Y là ancol etylic.

Câu 38: Cho m gam hỗn hợp M gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 13,23 gam và có 0,84 lít khí (đktc) thoát ra. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu được 4,095 gam H2O. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 7,5. B. 7,0. C. 6,0. D. 6,5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 39: Cho các chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 (T). Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là

A. X, Y, T. B. X, Y, Z, T. C. Y, Z, T. D. X, Y, Z.

Câu 40: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau :

Mẫu thử

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thuốc thử

Hiện tượng

T

Quỳ tím

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Quỳ tím chuyển màu xanh

Y

Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng

Kết tủa Ag trắng sáng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X, Y

Cu(OH)2

Dung dịch xanh lam

Z

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nước brom

Kết tủa trắng

X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin.

C. Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ.

D. Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin.

———– HẾT ———-

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 education gửi các thầy cô link download file word đề và lời giải chi tiết

ĐỀ 05 – ĐÁP ÁN

ĐỀ 05 – ĐỀ BÀI

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

 

Đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết đề số 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết đề số 2

Đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết đề số 3

Đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết đề số 4

Đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết đề số 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết đề số 6

Đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết đề số 7

Đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết đề số 8

Đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết đề số 9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết đề số 10


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *