Đề thi thử THPT QG 2021 có lời giải số 33

Đề thi thử THPT QG 2021 có lời giải số 33

ĐỀ PHÁT TRIỂN

TỪ ĐỀ MINH HỌA 2021

CHUẨN CẤU TRÚC

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ SỐ 33

Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………

Số báo danh: ………………………………………………………………..

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41:(NB) Kim loại thường dùng làm chất trao đổi nhiệt trong phản ứng hạt nhân là

A. Mg. B. K. C. Li. D. Al.

Câu 42:(NB) Kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch?

A. Na. B. Fe. C. Ca. D. Al.

Câu 43:(NB) Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?

A. Al. B. Cr. C. Fe. D. Cu.

Câu 44:(NB) Trong các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước có ion của kim loại nặng nào sau đây?

A. Na+. B. Ca2+. C. Pb2+. D. Mg2+.

Câu 45:(NB) Kim loại không phản ứng được với dung dịch Pb(NO3)2 loãng là

A. Cu. B. Mg. C. Fe. D. Al.

Câu 46:(NB) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chứa chất X, thu được kết tủa màu xanh. Chất X

A. Cu(NO3)2. B. Ca(HCO3)2. C. Fe2(SO4)3. D. NaH2PO4.

Câu 47:(NB) Bột nhôm tự bốc chảy khi tiếp xúc với

A. khí clo. B. H2O. C. Fe2O3. D. khí oxi.

Câu 48:(NB) Trong các hợp chất, kim loại kiềm có số oxi hóa bằng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 49:(NB) Muối ngậm nước CaSO4.2H2O được gọi là

A. vôi tôi. B. thạch nhũ. C. thạch cao nung. D. thạch cao sống.

Câu 50:(NB) Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?

A. FeCO3. B. FeCl3. C. Fe(OH)2. D. Fe3O4.

Câu 51:(NB) Ở nhiệt độ thường, crom chỉ tác dụng với

A. oxi. B. lưu huỳnh. C. flo. D. clo.

Câu 52:(NB) Khi làm thí nghiệm với HNO3 đặc, nóng trong ống nghiệm, thường sinh ra khí NO2 rt độc. Để loại bỏ khí NO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trưng, người ta nút ống nghim bằng ng tẩm dung dịch nào sau đây?

A. Gim ăn. B. Cồn. C. Nước ct. D. Xút.

Câu 53:(NB) Este X được tạo thành trực tiếp từ axit fomic và ancol etylic có công thức phân tử là

A. C2H4O2. B. C4H8O2. C. C4H10O2. D. C3H6O2.

Câu 54:(NB) Thủy phân hoàn toàn một lượng tristearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glixerol và

A. 1 mol natri stearat. B. 3 mol axit stearic.

C. 3 mol natri stearat. D. 1 mol axit stearic.

Câu 55:(NB) Trong quả chuối xanh có chứa nhiều cacbohiđrat nào sau đây?

A. Saccarozơ. B. Glucozơ. C. Fructozơ. D. Tinh bột.

Câu 56:(NB) Chất nào dưới đây tạo kết tủa trắng với nước brom?

A. Alanin. B. Glucozơ. C. Anilin. D. Vinyl axetat.

Câu 57:(NB) Dung dịch chứa chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

A. Axit glutamic. B. Anilin. C. Glyxin. D. Lysin.

Câu 58:(NB) Tơ tằm thuộc loại

A. tơ tổng hợp. B. tơ nhân tạo. C. tơ bán tổng hợp. D. tơ thiên nhiên.

Câu 59:(NB) Để tạo độ xốp cho bánh mì, trong quá trình nhào bột bánh, người ta cho thêm chất nào sau đây?

A. NH4HCO3. B. KNO3. C. (NH4)2SO4. D. NH4Cl.

Câu 60:(NB) Glixerol có công thức là

A. C6H5OH. B. C2H5OH. C. C2H4(OH)2. D. C3H5(OH)3.

Câu 61:(TH) Cho các chất sau: Fe2O3, Cr2O3, Cr(OH)3, Fe(NO3)2. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH loãng là

A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 62:(TH) Dầu thực vật hầu hết là lipit ở trạng thái lỏng do

A. Chứa chủ yếu các gốc axit béo no. B. Trong phân tử có chứa gốc glyxerol.

C. Chứa axit béo tự do. D. Chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.

Câu 63:(VD) Hòa tan hết 10,8 gam Al trong dung dịch HNO3 loãng, không thấy khí thoát ra. Số mol HNO3 đã phản ứng là

A. 1,5. B. 1,2. C. 2,0. D. 0,8.

Câu 64:(TH) Nhận định nào sau đây là sai?

A. Sắt có trong hemolobin (huyết cầu tố). B. Gang và thép đều là hợp kim.

C. Sắt là kim loại có tính nhiễm từ. D. Sắt là kim loại phổ biến nhất trong vỏ trái đất.

Câu 65:(VD) Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg và MgO vào dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lit khí H2 và 57 gam muối. Giá trị của m là

A. 9,6. B. 8,0. C. 17,6. D. 14,4.

Câu 66:(TH) Dãy các chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được ancol là

A. Anlyl axetat, phenyl fomat, metyl acrylat.

B. Benzyl axetat, triolein, metyl axetat.

C. Vinyl axetat, tristearin, anlyl axetat.

D. Tripanmitin, metyl acrylat, axit acrylic.

Câu 67:(TH) Chọn phát biểu đúng?

A. Có thể dùng phản ứng tráng bạc để phân biệt fructozơ và glucozơ.

B. Trong môi trường bazơ, fructozơ chuyển hóa thành glucozơ.

C. Saccarozơ có tính chất của ancol đa thức chức và anđehit đơn thức chức.

D. Xenlulozơ và tinh bột là đồng phân của nhau.

Câu 68:(VD) Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu được 38,88 gam Ag. Giá trị m là

A. 48,6. B. 32,4. C. 64,8. D. 16,2.

Câu 69:(VD) Hỗn hợp X gồm metylamin và đimetylamin có tỉ khối so với metan bằng 2,4625. Lấy 7,88 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thư được m gam muối. Giá trị của m là

A. 14,98. B. 14,45. C. 14,27. D. 15,18.

Câu 70:(TH) Cho các polime sau: polietilen, nilon-6,6, poliacrylonitrin, poli(etilen-terephtalat), poli(metyl metacrylat). Số polime trùng ngưng là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Câu 71:(VD) Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp E gồm CH4, C2H4, C3H6 và C2H2, thu được 8,064 lít CO2 (đktc) và 7,56 gam H2O. Mặt khác, cho 6,192 gam E phản ứng được với tối đa 0,168 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là

A. 0,1. B. 0,25. C. 0,2. D. 0,15.

Câu 72:(TH) Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào lượng dư dung dịch FeSO4.

(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Fe(NO3)3.

(c) Dẫn luồng khí NH3 qua bột CuO, nung nóng.

(d) Nhiệt phân AgNO3.

(e) Điện phân nóng chảy NaCl (điện cực trơ).

(g) Cho Na vào lượng dư dung dịch CuSO4 dư.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 73:(VD) Hỗn hợp X gồm C6H12O6, CH3COOH, C2H4(OH)2 và HO-CH2-CH2-COOH. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 26,84 gam CO2 và 13,14 gam H­2O. Giá trị m là

A. 18,02. B. 21,58. C. 18,54. D. 20,30.

Câu 74:(TH) Cho các phát biểu sau:

(a) Xenlulozơ trinitrat được dùng để chế tạo thuốc súng không khói.

(b) Axit glutamic được dùng làm thuốc hỗ trợ thần kinh.

(c) Poli(vinyl clorua) là polime có tính cách nhiệt, cách điện.

(d) Trimetylamin là chất khí, có mùi khai, tan nhiều trong nước.

(e) Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ.

(g) Axit axetic tan vô hạn trong nước.

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 75:(VDC) Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO bằng lượng nước dư, thu được dung dịch X. Sục 0,32 mol CO2 vào X thu được dung dịch Y chỉ chứa các ion Na+, HCO3, CO32- và kết tủa Z. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần 1 vào 200 ml dung dịch HCl 0,6M thu được 0,075 mol CO2. Mặt khác, nhỏ từ từ 200 ml HCl 0,6M vào phần 2 thu được 0,06 mol CO2. Cho toàn bộ X vào 150 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 53,2. B. 30,8. C. 26,9. D. 64,7.

Câu 76:(VD) Hỗn hợp X gồm hai amin (no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp) và hai hiđrocacbon (mạch hở, thể khí ở điều kiện thường, có cùng số nguyên tử H trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít X cần vừa đủ 19,656 lít O2 thu được H2O, 29,92 gam CO2 và 0,56 lít N2. Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm thể tích của amin có phân tử khối lớn hơn trong X

A. 8%. B. 12%. C. 16%. D. 24%.

Câu 77:(VDC) Hòa tan hoàn toàn 34,24 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa NaNO3 và NaHSO4, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y (không chứa muối amoni) và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3). Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,4 gam bột Fe (không có khí thoát ra). Nếu cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được 209,18 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong X

A. 33,88%. B. 40,65%. C. 27,10%. D. 54,21%.

Câu 78:(VDC) Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo E cần vừa đủ 150 ml dung dịch KOH 0,5M, thu được dung dịch chứa a gam muối X và b gam muối Y (MX < MY, trong mỗi phân tử muối có không quá ba liên kết π, XY có cùng số nguyên tử C, số mol của X lớn hơn số mol của Y). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được 28,56 lít CO2 (đktc) và 20,25 gam H2O. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 11,6 và 5,88. B. 13,7 và 6,95. C. 14,5 và 7,35. D. 7,25 và 14,7.

Câu 79:(VDC) Hỗn hợp T gồm ba este đơn chức X, Y, Z (MX < MY < MZ, Y hơn X một nguyên tử C, Y chiếm 20% số mol trong T). Hóa hơi 14,28 gam T thu được thể tích đúng bằng thể tích của 6,4 gam O2 trong cùng điều kiện. Mặt khác 14,28 gam T tác dụng vừa đủ với 220 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Q chứa bốn muối. Cô cạn Q thu được hỗn hợp muối khan R. Phần trăm khối lượng muối của cacboxylic có phân tử khối lớn nhất trong R

A. 19,34%. B. 11,79%. C. 16,79%. D. 10,85%.

Câu 80:(VD) Ở điều kiện thường, thực hiện thí nghiệm với khí X như sau: Nạp đầy khí X vào bình thủy tinh rồi đậy bình bằng nắp cao su. Dùng ống thủy tinh vuốt nhọn đầu nhúng vào nước, xuyên ống thủy tinh qua nắp cao su rồi lắp bình thủy tinh lên giá như hình vẽ:

Cho phát biểu sau:

(a) Khí X có thể là HCl hoặc NH3.

(b) Thí nghiệm trên để chứng minh tính tan tốt của HCl trong nước.

(c) Tia nước phun mạnh vào bình thủy tinh do áp suất trong bình cao hơn áp suất không khí.

(d) Trong thí nghiệm trên, nếu thay thuốc thử phenolphtalein bằng quỳ tím thì nước trong bình sẽ có màu xanh.

(e) Khí X có thể là metylamin hoặc etylamin.

(g) So với điều kiện thường, khí X tan trong nước tốt hơn ở điều kiện 60°C và 1 amt.

(h) Có thể thay nước cất chứa phenolphtalein bằng dung dịch NH3 bão hòa chứa phenolphtalein.

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

—————–HẾT——————

ĐÁP ÁN

41-B

42-B

43-A

44-C

45-A

46-A

47-A

48-C

49-D

50-B

51-C

52-D

53-D

54-C

55-B

56-C

57-D

58-D

59-A

60-D

61-A

62-D

63-A

64-D

65-C

66-B

67-B

68-B

69-D

70-C

71-C

72-B

73-C

74-C

75-B

76-A

77-B

78-C

79-D

80-B

MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO THI THPT NĂM 2021

MÔN: HÓA HỌC

1. Phạm vi kiến thức – Cấu trúc:

7.5% kiến thức lớp 11; 92,5% kiến thức lớp 12

– Tỉ lệ kiến thức vô cơ : hữu cơ (57,5% : 42,5%)

– Các mức độ: nhận biết: 50%; thông hiểu: 20%; vận dụng: 20%; vận dụng cao: 10%.

– Số lượng câu hỏi: 40 câu.

2. Ma trận:

STT

Nội dung kiến thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng số câu

 1.  

Kiến thức lớp 11

Câu 59, 60

Câu 71

3

 1.  

Este – Lipit

Câu 53, 54

Câu 62, 66

Câu 78, 79

6

 1.  

Cacbohiđrat

Câu 55

Câu 67

Câu 68

3

 1.  

Amin – Amino axit – Protein

Câu 57

Câu 69

2

 1.  

Polime

Câu 58

Câu 70

2

 1.  

Tổng hợp hóa hữu cơ

Câu 56

Câu 74

Câu 73, 76

4

 1.  

Đại cương về kim loại

Câu 41, 42, 43, 44, 45,46

Câu 65

7

 1.  

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

Câu 48, 49

Câu 75

3

 1.  

Nhôm và hợp chất nhôm

Câu 47

Câu 63

2

 1.  

Sắt và hợp chất sắt

Câu 50

Câu 61, 64

3

 1.  

Crom và hợp chất crom

Câu 51

1

 1.  

Nhận biết các chất vô cơ

Hóa học và vấn đề phát triển KT – XH – MT

Câu 52

1

 1.  

Thí nghiệm hóa học

Câu 80

1

 1.  

Tổng hợp hóa học vô cơ

Câu 72

Câu 77

2

Số câu – Số điểm

20

5,0đ

8

2,0 đ

8

2,0đ

4

1,0đ

40

10,0đ

% Các mức độ

50%

20%

20%

10%

100%

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 41: B

Na, K thường dùng làm chất trao đổi nhiệt trong phản ứng hạt nhân

Câu 42: B

Điện phân dung dịch điều chế các KL sau Al

K Ca Na Mg Al Mn Cr Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu Hg Ag Pt Au

-Điện phân n/c – Nhiệt luyện

– Thuỷ luyện – Thủy luyện

– Điện phân dung dịch – Điện phân dd

Câu 43: A

Al là kim loại tác dụng được với axit và bazơ (nhưng không mang tính lưỡng tính)

Câu 44: C

Các ion KL nặng thường gồm: Cu2+, Pb2+, Ag+, Hg2+,…

Câu 45: A

Cu có tính khử yếu hơn Pb trong dãy hoạt động hóa học

Câu 46: A

Tạo Cu(OH)2 có màu xanh đặc trưng

Câu 47: A

Al tác dụng mãnh liệt với Cl2

Câu 48: C

KL thường có mức số oxi hóa +1

Câu 49: D

Thạch cao sống: CaSO4.2H2O

Thạch cao nung: CaSO4.H2O: Đúc tượng, bó bột, chất kết dính trong VLXD.

Thạch cao khan: CaSO4

Câu 50: B

FeCl3 không tác dụng với HCl

Câu 51: C

Ở điều kiện thường Cr tác dụng với F2

Câu 52: D

NO2 là khí độc và mang tính oxit axit nên có thể dùng bazơ để khử. Xút là tên gọi khác của NaOH

Câu 53: D

Este có CT là HCOOC2H5 (C3H6O2)

Câu 54: C

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH -> C3H5(OH)3 + 3C17H35COONa

Thu được 1 mol glixerol và 3 mol natri stearat.

Câu 55: B

Glucozơ tạo vị ngọt trong các loại quả trái cây chín

Câu 56: C

Anilin tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng

Câu 57: D

Lysin có CT (H2N)2-C5H9-COOH mang môi trường bazơ và làm quì tím hóa xanh

Câu 58: D

Tơ tằm là polime tự nhiên

Câu 59: A

NH4HCO3 dễ phân hủy tạo CO2, NH3 giúp cho bánh có độ xốp đặc trưng

Câu 60: D

Glixerol là C3H5(OH)3

Câu 61: A

Chất phản ứng được với dung dịch NaOH loãng là Cr(OH)3, Fe(NO3)2.

Câu 62: D

Dầu thực vật hầu hết là lipit ở trạng thái lỏng do chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.

Câu 63: A

Không có khí thoát ra thì sẽ tạo sản phẩm khử là NH4NO3

8Al + 30HNO3 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

nHNO3 = 1,5(mol)

Câu 64: D

D. Sai, sắt là kim loại phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất; kim loại phổ biến nhất là nhôm.

Câu 65: C

nH2 = nMg = 0,4 = nMgCl2(1)

nMgCl2(2) = nMgO =

mhh = mMg + mMgO = 17,6(g)

Câu 66: B

A. sai, phenyl fomat : HCOOC6H5 + NaOH HCOONa + C6H5ONa + H2O

C. sai, vinyl axetat: CH3COOCH=CH2 + NaOH CH3COONa + CH3CHO

D. sai, axit acrylic: CH2=CHCOOH + NaOH CH2=CHCOONa + H2O

Câu 67: B

A sai vì frutozơ và glucozơ đều tham gia tráng bạc

C sai vì saccarozơ không có tính chất của anđehit

D sai vì tinh bột và xenlulozơ không là đồng phân của nhau

Câu 68: B

Ta có nAg = 0,36 nGlu, Fruc = 0,18 m = 180.0,18 = 32,4 gam

Câu 69: D

MX=2,4625.16=39,4→ nX=0,2 mol = nHCl

m muối =mX + mHCl=7,88+0,2.36,5=15,18 gam.

Câu 70: C

Polime trùng ngưng là nilon-6,6, poli(etilen-terephtalat).

Câu 71: C

Khi đốt cháy E, ta có: (1) và

Khi cho 5,16 gam E tác dụng với Br2 thì:

Câu 72: B

(a) Mg + FeSO4 MgSO4 + Fe

(b) 3NaOH + Fe(NO3)3 Fe(OH)3 + 3NaNO3

(c) 2NH3 + 3CuO3Cu + N2 + 3H2O

(d) AgNO3 Ag + NO2 + 1/2O2

(e) NaCl Na + 1/2Cl2

(g) Na + H2O NaOH + 1/2H2

2NaOH + CuSO4 Cu(OH)2 + Na2SO4

Câu 73: C

Ta có:

Câu 74: C

(e) sai. Phenol không làm đổi màu quỳ tím

Câu 75: B

Xét phần 1: (tỉ lệ mol phản ứng)

Xét phần 2:

Câu 76: Khi đốt cháy X thì: CX = 2,72 và HX = 3,16 2 H.C là C2H2 và C4H2

Ta có:

2 amin đó là C3H9N (x mol) và C4H11N (y mol)

Câu 77: Đặt CO2: a mol NO: 3a mol và FeCO3 (a mol) Fe3O4 (b mol) và Fe(NO3)2 (c mol)

Khi cho Fe tác dụng với Y thì:

Bảo toàn e cho cả quá trình: 0,15.2 = 3.3a + 2b (2)

Dung dịch thu được khi tác dụng với Fe là Fe2+, Na+, SO42-, NO3

Kết tủa thu được là BaSO4 và Fe(OH)2, Fe(OH)3

 233.(5a + 6b + 0,3) + 90.(a + 3b + c – 0,3) + 107.0,3 = 209,18 (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra: a = 0,02 ; b = 0,06 ; c = 0,1

Câu 78: C

Khi cho E tác dụng với KOH thì:

Khi đốt cháy E thì: CE = 51 và HE = 90 và

Hai muối X, Y lần lượt là C15H27COONa (0,05 mol), C15H31COONa (0,025 mol)

Câu 79: D

Khi hoá hơi T có nT = 0,2 mol MT = 71,4 X là HCOOCH3Y là CH3COOCH3

Nhận thấy: nNaOH > nT Z là este của phenol có dạng RCOOC6H4R’ nZ = 0,22 – 0,2 = 0,02 mol

Xét T:

Muối R gồm HCOONa; CH3COONa; C2HCOONa; C6H5ONa

Câu 80: B

(a) Sai, Khí X NH3.

(b) Sai, Thí nghiệm trên để chứng minh tính tan tốt của NH3 trong nước.

(c) Sai, Tia nước phun mạnh vào bình thủy tinh do áp suất trong bình thấp hơn áp suất khí quyển.

(g) Sai, Nhiệt độ càng cao thì độ tan trong nước càng giảm.

(h) Sai, Không thay nước cất chứa phenolphtalein bằng dung dịch NH3 bão hòa chứa phenolphtalein.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

33. Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Hóa – Bộ đề chuẩn cấu trúc minh họa – Đề 33 – File word có lời giải

 

Xem thêm